KÜTÜPHANE

Zubritski, Mitropolski, Kerov

İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
 

İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ KISIM
İLKEL TOPLULUK
BİRİNCİ BÖLÜM. - İnsan Toplumunun Oluşu
    1. İnsanın Kökeni
            İnsan ile Hayvanlar Arasında Biyolojik Akrabalık
            İnsanın Ataları: Üst İnsansı Maymunlar
    2. İnsanın Oluşumunda Emeğin Rolü
            İnsanın ilk Atalarının Çalışma Eylemleri
    3. Düşüncenin ve Dilin Evrimi
            Düşüncenin İlerlemesinde Emeğin Rolü
            Dil
İKİNCİ BÖLÜM. - Maddî Üretim
    1. Maddi Malların Üretimi ve Toplumsal ilerleme
            Toplumun İlerlemesinde Coğrafî Ortamın Rolü
            Nüfus Hareketlerinin İlerleyişi ve Toplumsal Gelişme
            Toplumsal Yaşamın Temeli Olarak Maddî Malların Üretimi
    2. Maddî Üretimin ilerlemesi
            Toplumun Üretici Güçleri
            Üretim İlişkileri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - İnsanın Biçimlenmesi ve İlkel Topluluk Rejiminin Gelişmesi
    1. Toplumun Oluşu Sırasında Üretici Güçler
            İlkel İnsanlar
            İş Aletlerinin Gelişmesi
            Ateşin Kullanılması
            Buzul Devrinde İş Aletlerinin Gelişmesi
    2. Çağcıl İnsanın Biçimlenmesi
            Kro-Manyon (Cro-Magnon) Adamı
            İnsan Soyunun Biçimlenmesi
            İnsanlığın Coğrafî Yayılışı
    3. İlkel Topluluk Rejiminin Oluşumu Döneminde Üretim ilişkileri
            İlk İnsan Sürüsü
            Doğal İşbölümü
            Gentilice Örgütlenmenin Doğuşu
            Klan Topluluğunda Üretim İlişkileri
            "İlkel Komünizm" ile Komünist Toplum Arasındaki Temel Ayrım
            Anaerkillik
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - İlkel Topluluğun En Yüksek Aşaması
    1. İlkel Topluluğun Açılıp Genişlemesi Çağında Üretici Güçler
            Yeni İş Avadanlıklarıma Bulunuşu
            Bitki Yetiştirilmesi
            Hayvan Yetiştirme
    2. İlkel Topluluğun En Yüksek Aşamasında Üretim İlişkileri
            Toplumda Ekonomik Bağların ve Üretim Bağlarının Güçlenmesi
            Klan ve Kabilenin Yönetim Sistemi
            Sanatın Başlaması
            Dinsel Betimlemelerin Doğuşu
BEŞİNCİ BÖLÜM. - İlkel Topluluğun Parçalanıp Dağılması
    1. Tunç ve Demir Devrinde Üretici Güçlerin İlerleyişi
            Madensel Avadanlıkların Bulunuşu
            Toprağın İşlenmesinde Gelişme
            Hayvancılıkta İlerleme
    2. Üretim İlişkilerinde Değişiklik
            İlk Toplumsal İşbölümü
            İkinci Toplumsal İşbölümü
            Değişimin Ortaya Çıkışı
            Ataerkillik
    3. İlkel Topluluk Üretim İlişkilerinde Bunalım
            Artı-Ürünün Ortaya Çıkışı
            Ürünlerin Üleştirilmesinde Değişiklikler
            Yeni Üretici Güçlerle Eski Üretim İlişkileri Arasındaki Çelişkiler
            Ataerkil Aile
            Özel Mülkiyetin Ortaya Çıkışı
            Köleliğin Ortaya Çıkışı
            Toplumsal Sınıfların Ortaya Çıkışı
İKİNCİ KISIM
KÖLECİ TOPLUM
BİRİNCİ BÖLÜM. - Asya ve Afrika'nın Köleci Toplumları
    1. Topluluğa Ait Kölelik ve Ataerkil Kölelik
    2. Devletin Ortaya Çıkısı
            Devletin Görevleri
            Sınıflar ve Devlet
            Topluluklar ve Kabileler Birlikleri
            Asya ve Afrika'nın ilk Köleci Devletleri
            Köleci Despotizm
    3. Köleci Toplumda Üretim İlişkileri
            Köleler ve Köle Sahipleri
            Köleci Devlette Topluluğun Rolü
    4. Asya ve Afrika'nın Antikçağ İmparatorluklarında Üretici Güçlerin Gelişmesi
            Meta-Para İlişkilerinin Gelişmesi
            Kentlerin Doğuşu
            Ticarî İlişkilerin Artması
    5. Sınıf Savaşımı ve Rolü
    6. Eski Köleci Toplumlarda İdeoloji ve Kültür
            Dinin Rolü
            Materyalizmin ve Diyalektiğin Öğelerinin Gelişmesi
            Bilim ve Sanatlar
            Ekonomik ve Toplumsal Biçimlenme
    7. Asya ve Afrika'nın Çeşitli Devletlerinde Kölelik İlişkilerinde Gelişmenin Özellikleri
            Eski Mısır
            Eski Hindistan
            Eski Çin
            Urartu, Harzem, Kuşanlar Krallığı
            Minalılar Krallığı
            Devletlerarası İlişkilerin Kurulması
İKİNCİ BÖLÜM. - Amerika'nın Köleci Devletleri
            Maya Toplumu
            Aztekler Devleti
            Şibşa Devletleri
            Tiahuanako
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Eski Yunanda Köleci Düzenin Özellikleri
    1. Ekonomi ve Toplumsal İlişkiler, Siyasal Biçimler
            Yunan Site-Devleti
            Sitelerin Kuruluşu, Eski Yunan'da İlkel Topluluğun Dağılışının Sonucu
            Borçlar Yüzünden Köleleşmenin Kaldırılması
            Eski Yunan'da Tiranlar
            Sitelerin Çeşitli Biçimleri
            Sitenin Oligarşik Biçimi (Isparta)
            Köleci Demokrasi (Atina)
            Sitenin Evriminde Bir Aşama. Solon Reformları
            Köleci Site Kesin Biçimini Alıyor
            Eski Yunan Kolonilerinin Kurulması
            Yunan Sitesinin Ekonomik Temeli
            El Emeği ile Zihinsel Emek Arasındaki Karşıtlık
            Yabancıların Saldırısına Karşı Savunma
            Siteler Sisteminin Bunalımı
            Merkezileşen Köleci Devletin Billurlaşması
            Yunan-Makedonya Fetihleri
            Siteler Sistemi ile Doğu Despotizmleri Rejiminin Sentezi, Yunan-Makedonya-Helen Devletleri
    2.İdeoloji ve Kültür
            Ege Uygarlığı Denilen Girit-Miken Uygarlığı
            Homeros Toplumunun Kültürü
            Yunan Mitolojisi
            Mitolojik Olimpos Dini
            MÖ 8. Yüzyılın 6. Yüzyıla Değin Kültürün Açılıp Gelişmesi
            Doğanın Bilimsel Araştırılmasının Başlangıcı
            Materyalist İyon Okulu
            Felsefede İdealist Eğilimler
            Felsefede Materyalist ve İdealist Görüşler Arasında Savaşım
            Bilimin Kollara Ayrılmasının Başlangıcı, Kültürün Açılıp Gelişmesi
            Materyalizm ile idealizm Arasındaki Savaşımın Belirginleşmesi, Demokritos'un Çizgisi
            Materyalist Filozofların Tanrıtanımazlığı
            İdealist Eğilimlerin Gelişmesi. Platon'un Çizgisi
            Aristoteles
            Helenizmin İdeolojisi ve Kültürü
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Eski Roma'da Köleci Düzenin Bellibaşlı Çizgileri
    1. Köleci Toplumun ve Köleci Devletin Yapısı
            Roma Toplumunun İlk Aşaması (imparatorluk Çağı)
            Klan Aristokrasisine Karşı Halkın Savaşımı
            Cumhuriyetin Başlangıcı
    2. Köleci Toplumun En Yüksek Aşaması
            Akdenizin Romalılar Tarafından Fethi
            Köle Emeğinin Ağır Basması
            Ticaret ve Tefecilikte Hızlanış
            Roma Toplumunda Çelişkilerin Yeğinleşmesi
            Cumhuriyetin Düşüşü ve İmparatorluğun Gelişi
    3. Köleci Roma Devletinin Çöküşü
            Büyük İşletmelerin Çöküşünün Başlangıcı ve Kolonluğun Doğuşu
            Köleci Toplumun Bunalımının Yeğinleşmesi
            Köleci Üretim Tarzının Kesin Olarak Dağılıp Parçalanması
    4. İdeoloji ve Kültür
            Eski Cumhuriyet
            Cumhuriyetçi Dönem
            İmparatorluk
            Hıristiyanlık
            İmparatorluğun Evrimi
    5. Roma İmparatorluğunun Düşüşü
ÜÇÜNCÜ KISIM
FEODAL TOPLUM
G İ R İ Ş
            Köleci Düzenin Bağrında Feodal Öğelerin Gelişmesi
            Roma İmparatorluğunda Devrimci Altüst Oluş
            Feodalitenin Dönemlere Bölünüşü
BİRİNCİ BÖLÜM. - Feodal İlişkilerin Kuruluş Dönemi (Yukarı-Ortaçağ)
    1. Batı Avrupa'nın Feodalleşmesi
            Eski Cermenler ve Slavlar
            Feodalleşme Süreci
            Frank Devletinde Özel Toprak Mülkiyetinin Gelişmesi
            Köylüler ve Köleler
            Preces Sistemi
            Gedik (Bénéfice)
            Feodal Sistemin (Franc-Alleu) Kuruluşu. Vasallık
            Feodal Toplumun Üretici Güçleri
            Feodalitede Üretim İlişkileri ve Mülkiyet
            Sömürünün Doğal Niteliği
            Gerekli-Ürün ve Artı-Ürün
            Toprak Mülkiyetinin Uygulama Biçimi Olarak Feodal Rant
            Feodal Rantın Gelişmesi
            Ekonomi-Dışı Baskı (Cebir), Kişisel, Hukuksal ve Yönetsel bağımlılık
            Yukarı-Ortaçağda Devlet
            Yukarı-Ortaçağda Frankların Devleti
            Feodal Toplumun Temel Uzlaşmaz-Karşıtlığı
            Yukarı-Ortaçağ Döneminde Köylülerin Anti-Feodal Savaşımı
            Batı Avrupa'da Feodal İlişkilerin Biçimlenmesinin Karakteristik Çizgileri
    2. Doğu Avrupa'da Feodal İlişkilerin Biçimlenmesi
            Doğu Slavlarında Feodal Evrimin Özellikleri
            Kiev Rusyası
            Uluslararası Arenada Kiev Devletinin Rolü
    3. Asya ve Afrika Ülkelerinde Feodalitenin Yapısı
            Köleci Toplumun Bağrında Feodalitenin Doğuşu. Çin
            Japonya'da ve Hindi-Çin Yarımadasında Feodalitenin Gelişmesi
            Hint Feodal Toplumunda İlkel Kölelik Kalıntıları
            Göçebelerin İlkel Topluluk Düzeninin Dağılması Temeli Üzerinde Feodal İlişkilerin Gelişmesi
            Afrika Kıtasında Feodal İlişkilerin Biçimlenmesi
            Feodal Üretim Tarzının Niteleyici Çizgileri
            Burjuva Tarihçilerine Göre Feodalitenin Özü
İKİNCİ BÖLÜM. - Feodalitenin Açılıp Gelişme Çağı
    1. Zanaatçılığın ve Ticaretin İlerlemesi
            Zanaatlarda Uzmanlaşma
            Zanaatçı ile Pazar Arasında İlişkilerin Kurulması
            Kent ile Kır Arasında Toplumsal İşbölümü
            Kasabaların Kuruluşu
            Köylülerin Kişisel Bağımlılıktan Kurtulmaları
            İtalya'nın ve Güney Fransa'nın Kentleri
            Rus Kentleri
            Ticarî Üretim. Tacirler
            Loncanın Doğuşu
            Ticaretin Gelişmesi ve Feodal Düzende Paranın Rolü
            Feodal Senyörlere Karşı Kentlerin Savaşımı
            Patrisyenlerle Zanaatçılar Arasında Savaşım
            Loncalar
            Kalfalar ve Çıraklar
            Tefeci Sermaye
            Sömürücülere Karşı Savaşım
    2. Meta-Para İlişkileri ve Kır. Rantla Değişiklikler
            Köylüler Arasında Artan Eşitsizlik
            Toprağın Küçük Köylüler Tarafından Kiralanması
            Kentlerin iktisadî Büyümesi ve Yerel Pazarların Gelişmesi
            Burjuva Tarihçiliğinde Kent Sorunu
    3. Egemen Feodal Sınıfın Siyaseti. Yeni Devlet Biçimleri
            Merkezileşmenin İlerlemesi
            Toplum Katlarında Feodal Monarşinin Kuruluşu
    4. Merkezî Rus Devleti
            Rus Topraklarının Birleştirilmesi
            Pazar Bağlarının Gelişmesi
            Hiyerarşik Feodal Monarşi
            Rus Devletinin Uluslararası Etkisi
    5. Asya ve Afrika Ülkelerinde Feodalitenin Gelişmesi
            İleri Feodalite Çağında Çin
            Hindistan
            Arabistan'da Feodalitenin Evrimi
            Afrika Kıtasındaki Devletler
            Doğu Akdeniz Ülkelerine Askerî Sömürgeleştirme Seferleri (Haçlılar)
            Birinci Haçlı Seferi
            Haçlı Seferlerinin Toprağa İlişkin ve İktisadî Sonuçları
    6. Feodal Toplumların İdeolojisi ve Uygarlığı. Dinin ve Kilisenin Rolü
            Katolik Kilisesi
            Manevî Yaşamda Kilisenin Tekeli
            Müslüman Dini
            Budizm
            Anti-Feodal İdeolojinin İlerlemesi
            Mezhep Sapkınlıkları
    7. Halk Yığınlarının Anti-Feodal Savaşımı
            Anti Feodal Savaşımın İktisadî Temeli
            Halk Ayaklanmalarının Rolü
            Halk Yığınları Savaşımının Ruhban Zümresine Karşı Olma Niteliği
            Mezhep Sapkınlığı Niteliği Taşıyan Halk Hareketlerinin Rolü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Feodalitenin Dağılıp Parçalanma Çağı (Kapitalist İlişkilerin Doğuşu)
    1. Ekonomide Değişiklikler
            Üretici Güçlerin ve Toplumsal İşbölümünün Gelişmesi
            Sermayenin Ortaya Çıkışının Tarihsel Koşulu. İlkel Birikim
            Basit Kapitalist Elbirliği ve Manüfaktür
            Köylülerin Zorla Mülksüzleştirilmesi
            Kamu Borçları ve Himayecilik
            Büyük Coğrafî Keşifler ve İlk Sömürge Fetihleri
            "Fiyatlarda Devrim"
            Sömürgeleri Sömürme Sistemi
    2. Toplumsal ve Siyasal İlişkilerin Gelişmesi
            Ulusların Ortaya Çıkışı
            Burjuvazinin ve Proletaryanın Oluşması
            Mutlakiyetçi Feodal Monarşi
    3. Yeni İdeolojik Olaylar
            Rönesansın Kültür ve İdeolojisi
            Reform
            Almanya'da Reform. 1524-1525 Büyük Köylü Savaşı
            Protestanlığın Yayılması
    4. Hollanda'da 16. Yüzyılda Burjuva Devrimi
            Devrimin Zorunluluğu
            16. Yüzyılın Başında Hollanda
            Loncaların Gerilemesi ve Kapitalizmin Gelişmesi
            Feodal Soyluluk ve Ulusal Boyunduruk
            Hollanda Cumhuriyetinin Kuruluşu. Hollanda Devriminin Anlamı
 
KAPITALIST TOPLUM