KÜTÜPHANE

Zubritski, Mitropolski, Kerov

Kapitalist ToplumY. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü Bölüm], V. Kerov [ikinci Bölüm], F. Gretski [Altıncı Bölüm], İ. Lozovski [Dördüncü ve Sekizinci Bölüm], D. Mitropolski [Beşinci Bölüm], Y. Zubritski [Yedinci Bölüm] ve P. Kolossov [Dokuzuncu Bölüm] tarafından hazırlanan Aperçu d'histoire et d'économie - la société capitaliste adlı yapıtı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve Kapitalist Toplum adı ile Sol Yayınları tarafından Nisan 1995 (Birinci Baskı: Mart 1969; ikinci Baskı: Temmuz 1975; Üçüncü Baskı: Eylül 1976; Dördüncü Baskı: Nisan 1978; Beşinci Baskı: Mayıs 1979; Altıncı Baskı: Kasım 1987; Yedinci Baskı: Haziran 1991) tarihinde yayınlanmıştır.
İ Ç İ N D E K İ L E R
BİRİNCİ BÖLÜM
KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİNİN TEMEL NİTELİKLERİ
1. Kapitalist Toplumda Üretim ilişkileri
            Basit Meta Üretimi ve Kapitalist Üretim
            Kapitalizmde Üretim ilişkileri
            Meta, Emek-Gücü
            Emek-Gücünün Değeri
2. Kapitalist Sömürünün Özü
            Emek-Gücünün Üretimdeki Rolü
            Artı-Değer
            Gerekli Emek ve Artı-Emek
            Kapitalist Üretimin Amacı
            Mutlak Artı-Değer
            Nispî Artı-Değer
            Sermaye
3.Kapitalist Toplumun Sınıfları
            Burjuvazi ve Proletarya
            Toprak Sahipleri ve Köylüler
            Ara Tabakalar
4.Kapitalizmin Çelişkileri
            Kapitalizmin Temel Çelişkisi
            İktisadi Bunalımlar

İKİNCİ BÖLÜM
BURJUVA DEVRİMİ
27-46

1. Burjuva Sistemin Feodal Sistemin Yerini Alması Tarihsel Bir Zorunluluktur
            Burjuva Devrimlerin iktisadi ve Toplumsal Temeli ve Niteliği
            Feodalitenin Bağrında Kapitalist Üretim ilişkilerinin Gelişmesi
            İngiltere'de Kapitalizmin Doğuşu
            Fransa'da Kapitalizmin Gelişmesi
            Burjuva ve Proletarya Sınıflarının Doğuşu
            Kapitalist Ekonomi ile Feodal Siyasal Sistem Arasındaki Çelişki
            Devrimin ideolojik Hazırlanışı
            Devrimci Ortam
2. Devrimin ilerlemesi
            Devrimci Patlama
            Devrimin Birinci Dönemi: iktidar Büyük Burjuvazinin Elinde
            Büyük Burjuvazinin ve Liberal Soyluların İktidarının Sağlamlaşması
            Devrimin ikinci Dönemi: iktidar Sanayi Burjuvazisinin ve iş grevlerinin Elinde
            Devrimin Üçüncü Dönemi: Devrimci Demokratik Diktatörlük
            Devrim ve Kilise
            Robespiyercilerin Durumunun Çelişkili Niteliği, Devrimci Diktatörlüğün Sonu
            Devrimin Devindirici Güçleri ve Öncülüğü, Devrimin Bilançosu
            Burjuva Devrim Tipleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAPİTALİZMİN KURULMASI VE GELİŞMESİ
47-55

1. Sanayi Devrimi
            Sanayi Devriminin Özü
            İngiltere'de Sanayi Devrimi
            Öteki Ülkelerde Sanayi Devriminin Özellikleri
            Sanayi Devriminin Toplumsal Sonuçları
            Kapitalist Sanayileşme
2. Kapitalizmin Tarımda Gelişmesinin iki Yolu
            Kapitalizmin Çiftçiler Tarafından Geliştirilmesi
            Feodal işletmeler Aracılığıyla Kapitalizmin Yerleşmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLEŞİK DEVLETLER'DE KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ
57-70

1. Kuzey Amerika Sömürgelerinin Bağımsızlık Uğruna Savaşı
            Sömürgeler Çağında Kuzey Amerika Ekonomisinin Gelişmesi
            Amerika'da Burjuva Devriminin Hazırlayıcı Koşulları
            Devrimci Bağımsızlık Savaşı
            Bağımsızlık Savaşının Önemi
2. Birleşik devletlerde iç Savaş
            Savaşın Nedenleri
            İç Savaşın ilk Evresi
            Savaşta Devrimci Yöntemlere Geçiş
            Amerikan iç Savaşının Önemi

BEŞİNCİ BÖLÜM
RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ
71-81

            19. Yüzyılın Birinci Yarısında Rusya'nın iktisadi ve Toplumsal Gelişmesi
            Devrimci Ortamın Ortaya Çıkışı ve Güçlenmesi
            Rusya'da Toprak Köleliğinin Kaldırılması

ALTINCI BÖLÜM
19. YÜZYILDA İŞÇİ HAREKETİ VE MARKSİZMİN DOĞUŞU
82-110
1. işçi Hareketinin Başlangıcı
            Proletaryanın Sınıf Olarak Şekillenmesi
            İngiltere'de Çartist Hareket
            Fransa'da işçi Hareketinin Başlangıcı
            Devrim-Öncesi Günlerde Almanya
            İşçi Sınıfının Savaşım Biçimleri
2. Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu
            Ütopik Sosyalizm
            Klasik Alman Felsefesi
            Burjuva Ekonomi Politiği
            Karl Marx ve Friedrich Engels
            Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
            Marksist Ekonomi Politik
            Bilimsel Sosyalizm Teorisi
3. Avrupa'da 1848-1849 Devrimleri
4. işçilerin Uluslararası ilk Örgütleri, Enternasyonal
5. Paris Komünü
            Fransız-Alman Savaşı
            Paris'te İktidar İşçilerin Eline Geçiyor
            Komün Tarafından Alınan Önlemler
            Paris Komününün Yenilgisinin Nedenleri
            Paris Komününün Tarihsel Önemi

YEDİNCİ BÖLÜM
SÖMÜRGE SİSTEMİ
111-122

1. Sömürge İmparatorluklarının Kuruluşu
            Sermayenin ilkel Birikimi Döneminde Sömürge Siyaseti
            İspanya ve Portekiz Fetihleri
            Avrupa Devletleri Arasında Sömürge Yarışı
            Sömürgelerde Sermayenin ilkel Birikimi
            İlkel Birikim Döneminde Sömürge Siyasetinin Bilançosu
2. Tekel-Öncesi Kapitalizm Döneminde Sömürge Sistemi
            Fransız Devrimi ve Sömürgeler
            Dünya Pazarının Kurulması ve Sömürgeleri Sömürü Yöntemlerinin Değişmesi
            Sömürge Ekonomisi Üzerinde "Serbest Değişim"in Etkisi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
EMPERYALİZM
123-153

1. Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
            Tekel-Öncesi Kapitalizmin Emperyalizm Biçimini Alması
            Emperyalizmin Temel Nitelikleri
            Üretimin Belirli Merkezlerde Toplanması ve Tekeller
            Tekellerin Başlıca Biçimleri
            Finans-Kapital (Mali Sermaye) ve Finans Oligarşisi
            Sermaye ihracı
            Dünyanın Kapitalist Birlikler Arasında iktisadi Paylaşılması
            Dünya Topraklarının Büyük Devletler Arasında Paylaşılmasının Tamamlanması ve Yeni Bir Paylaşma için Savaşım
            Emperyalizmin Sömürgeler Sistemi
2. Emperyalizmin Tarihsel Yeri
            Emperyalizm, Tekelci Kapitalizm
            Emperyalizm, Çürüyen Kapitalizm
            Emperyalizm, Cançekişen Kapitalizm
3. 19. Yüzyılın Sonunda ve 20. Yüzyılın Başında Büyük Devletlerin Emperyalist Siyasetleri
            Emperyalist Çelişkilerin Ağırlaşması
            Doğu Afrika Halklarının Köleleştirilmesi, Sudan'da Mehdi Ayaklanması
            Almanya'nın Sömürge Fetihleri
            İspanyol-Amerikan Savaşı
            İngiliz-Boer Savaşı
            ABD'nin Latin Amerika'da Emperyalist Yayılması
            Çin'de Bokserlerin Halkçı Ayaklanması
            Almanya'nın Yakın-Doğu ve Orta-Doğu'da Yayılması
            1904-1905 Rus-Japon Savaşı
            İki Emperyalist Blokun Kuruluşu
4. İlk Emperyalist Dünya Savaşı
            Birinci Dünya Savaşı
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
RUSYA'DA SOSYALİST DEVRİMİ HAZIRLAYAN
TOPLUMSAL VE İKTİSADİ ÖNKOŞULLAR

154-173

1. Rusya'nın Emperyalist Döneme Girişi
            Rusya'da Emperyalizmin Başlıca Nitelikleri
            Çağdaş İşçi Sınıfının Oluşumu
            Toprak için Köylülerin Savaşımının Güçlenmesi
            Ulusal Kurtuluş Hareketinin Yükselişi
            Devrimci Hareketin Proleter Döneminin Başlangıcı
            RSDİP'nin Kuruluşu
2. 1905-1907 Burjuva Demokratik Devrimi
            Şubat 1917 Burjuva Demokratik Devrimin Zaferi