KÜTÜPHANE | EKONOMI-POLITIK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE VE ARTI-DEĞER
KAPİTALİST DÜZENDE ÜCRET

     

Kapitalizmin Temel Çelişkisi      

      Emeğin ve üretimin kendiliğinden toplumsallaşması süreci">

KÜTÜPHANE | EKONOMI-POLITIK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE VE ARTI-DEĞER
KAPİTALİST DÜZENDE ÜCRET

     

Kapitalizmin Temel Çelişkisi      

      Emeğin ve üretimin kendiliğinden toplumsallaşması süreci, büyük makine sanayii ile gerçekleşmeye başlar. El tekniği üzerine kurulan küçük atelyelerin yerini, her meslekten binlerce ve yüzbinlerce işçinin çalıştığı büyük fabrikalar, işletmeler almıştır. İşbölümü, daima daha ileri götürülmüştür. Bütün işletmeler ve bütün sanayi kolları, kendi aralarında, birbirlerine bağlanmış ve birbirine bağımlı hale gelmişlerdir. Böylece, makine yapım sanayii, metalürjiye ait işletmelerden gelen ürünler olmaksızın çalışamaz duruma gelmiştir; metalürjiye ait işletmeler, kömür olmadan çalışamaz; kömür işletmeciliği, makine yapım sanayiine ve diğerlerine bağımlıdır. [sayfa 91] Üretimin toplumsal bir nitelik kazanması işte böyle olmuştur.

      Oysa, kapitalist rejimde bütün işletmeler, toprak ve toprakaltı gibi, özel mülktür. Toplumsal emek ürünleri de, kapitalistler tarafından mülk edinilmiştir. Çelişki, üretimin toplumsal niteliği ile mülk edinmenin kapitalist özel biçimi arasında belirir ve gittikçe keskinleşir. Bu, kapitalizmin temel çelişkisidir.

      Bu çelişki, sürekli ilerlemekte olan üretici güçlerle, kapitalist üretim ilişkileri arasındaki çelişkiyi ifade eder. Üretim günden güne toplumsallaşırken, kapitalizm, bu arada, toplumun üretici güçlerinin gelişmesine bir engel oluşturur. Bu engeli kaldırmak için, kapitalist mülkiyeti kaldırmak gerekir. Üretici güçleri geliştirirken, kapitalizm, özel mülkiyeti kaldırıp, onun yerine, sosyalist, toplumsal mülkiyeti geçirecek olan kendi mezar kazıcısını, proletaryayı da doğurur.
     
1.   Sermayenin ilkel birikimi
         KapitaIizmin ortaya çıkış koşulları
         Üretim araçlarıyla üreticiler arasında ayrılma.
         Zenginliklerin bir azınlık elinde birikmesi
2.   Paranın sermayeye dönüşmesi
         Sermayenin genel formülü
         Meta olarak işgücü değeri ve kullanım-değeri
3.   Artı-değer üretimi, kapitalist sömürü
         Kapitalist düzende iş sürecinin özellikleri
         Değerin büyümesi süreci. Kapitalist sömürü
         Gerekli ve ek-emek süreci
         Burjuva toplumunun sınıf yapısı
4.   Sermaye ve onun bileşenleri
         Üretimin toplumsal ilişkisi olarak sermaye
         Değişmeyen sermaya ve değişen sermaye
         Sabit sermaye ve döner sermaye
         Artı-değerin kitlesi ve oranı
5.   İşçi sınıfının sömürülme derecesini yükseltmek için iki yol
         Mutlak artı-değer
         Nispi artı-değer
         Ek artı-değer
       Sanayide kapitalist gelişmenin üç aşaması
         Kapitalizmin temel çelişkisi
6.   Kapitalist düzende ücret
         Ücret nedir?
         Ücret şekilleri
         Nominal ücret ve gerçek (reel) ücret
         Ücretlerin artırılması için işçi sınıfının yürüttüğü mücadele