KÜTÜPHANE

P. Nikitin  Ekonomi Politik

İ Ç İ N D E K İ L E R

EKONOMİ POLİTİĞİN KONUSU

Toplum hayatının temeli olan maddi varlıkların üretimi
Üretici güçler ve üretim ilişkileri
Toplumsal gelişmenin ekonomik yasaları
Ekonomi politiğin tanımı

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPİTALİZM-ÖNCESİ ÜRETİM TARZLARI

1.   İlkel komünal üretirn tarzı
2.   Köleci üretim tarzı
3.   Feodal üretim tarzı
4.   Feodalizmin dağılması ve ortadan kalkması.
      Feodal düzenin bağrında kapitalist ilişkilerin doğuşu

KAPİTALİST ÜRETİM TARZI
A. — T E K E L - Ö N C E S İ     K A P İ T A L İ Z M

İKİNCİ BÖLÜM
META ÜRETİMİ, META VE PARA

1.   Meta üretimin genel niteliği
         Meta üretimi kavramı
         Meta üretimi. Meta üretiminin ortaya çıkış koşulları
         Basit meta üretimi ve kapitalist meta üretimi
2.   Meta ve emek, metaların yaratıcısı
         Metaın kullanım değeri ve değeri
         Somut emek ve soyut emek
         Özel emek ve toplumsal emek
         Meta değerinin büyüklüğü
3.   Değişimin ve değerin şekillerinin gelişmesi
         Değerin ifade şekli, değişim-değeri
         Değerin basit şekli
         Değerin tam ya da gelişmiş şekli
         Değerin genel şekli
         Değerin para şekli
4.   Para
         Para, niteliği ve görevleri
         Altın ve kağıt para, enfasyon
         Kredi para
5.   Değer yasası meta üretiminin ekonomik yasası
         Üretimde rekabet ve anarşi
         Değer yasası
         Metaın fetiş niteliği

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
SERMAYE VE ARTI-DEĞER,KAPİTALİST DÜZENDE ÜCRET

1.   Sermayenin ilkel birikimi
         KapitaIizmin ortaya çıkış koşulları
         Üretim araçlarıyla üreticiler arasında ayrılma.
         Zenginliklerin bir azınlık elinde birikmesi
2.   Paranın sermayeye dönüşmesi
         Sermayenin genel formülü
         Meta olarak işgücü değeri ve kullanım-değeri
3.   Artı-değer üretimi, kapitalist sömürü
         Kapitalist düzende iş sürecinin özellikleri
         Değerin büyümesi süreci. Kapitalist sömürü
         Gerekli ve ek-emek süreci
         Burjuva toplumunun sınıf yapısı
4.   Sermaye ve onun bileşenleri
         Üretimin toplumsal ilişkisi olarak sermaye
         Değişmeyen sermaya ve değişen sermaye
         Sabit sermaye ve döner sermaye
         Artı-değerin kitlesi ve oranı
5.   İşçi sınıfının sömürülme derecesini yükseltmek için iki yol
         Mutlak artı-değer
         Nispi artı-değer
         Ek artı-değer
       Sanayide kapitalist gelişmenin üç aşaması
         Kapitalizmin temel çelişkisi
6.   Kapitalist düzende ücret
         Ücret nedir?
         Ücret şekilleri
         Nominal ücret ve gerçek (reel) ücret
         Ücretlerin artırılması için işçi sınıfının yürüttüğü mücadele

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SERMAYE BİRİKİMİ VE PROLETARYANIN DURUMUNUN KÖTÜLEŞMESİ

1.   Sermaye birikimi ve işsiz ordusunun meydana gelmesi
         Yeniden-üretim ve sermaye birikimi
         Sermayenin organik bileşimi
         Yedek sanayi ordusu ve bu ordunun şekilleri
         Malthus'un insandan-kaçış (misantropique) "teori"si
2.   Kapitalist birikimin genel yasası
         Kapitalist birikimin genel yasası nedir?
         Proletaryanın durumunun nispi ve mutlak kötüleşmesi
         Kapitalist birikimin tarihi eğilimi

BEŞİNCİ BÖLÜM
ARTI-DEĞERİN KÂRA DÖNÜŞMESİ VE ÇEŞİTLİ SÖMÜRÜCÜ GRUPLAR ARASINDA DAĞILIMI

1.   Sermayenin farklı şekillere girmesi
         Sermaye hareketi
         Çeşitli sermaye şekilleri ve kapitalist gruplar
2.   Ortalama kâr ve kâr oranı
         Üretim giderleri ve kâr
         Ortalama kâr oranının oluşumu ve üretim fiyatı
         Kâr oranının düşme eğilimi
3.   Ticari kâr
         Sanayi sermayesi ve ticari sermaye
         Ticari kârın kaynağı
         Dolaşım harcamaları
         Kapitalist ticaretin şekilleri. Dış ticaret
4.   İkraz sermayesi. Hisse senetli ortaklıklar
         İkraz sermayesi ve faiz
         Kapitalist kredi. Banka ve bankacı kârı
         Hisse senetli ortaklık
5.   Toprak rantı ve kapitalist düzende toprak ilişkileri
         Kapitalist toprak rantı
         Diferansiyel (farklılık) rantı
         Mutlak rant. Toprağın fiyatı
         Tarımda kapitalist gelişmenin ayırdedici nitelikleri
         Toprağın ve toprak rantının uluslaştırılması

 

ALTINCI BÖLÜM
TOPLUMSAL SERMAYENİN YENİDEN-ÜRETİMİ VE EKONOMİK BUNALIMLAR

1.   Toplumsal sermayenin yeniden-üretimi
         Bireysel sermaye ve toplumsal sermaye
         Toplam toplumsal ürün
         Gerçekleştirme sorunu ve niteliği
         Basit kapitalist yeniden-üretim içinde gerçekleşme
         Genişletilmiş kapitalist yeniden-üretimde gerçekleşme koşulları
2.   Ulusal gelir
         Ulusal gelir nedir?
         Ulusal gelir dağılımı
         Ulusal gelirin kullanılması
3.   Ekonomik bunalımlar
         Bunalımların mahiyeti ve ilk nedeni
         Kapitalist çevrim (cycle) ve evreleri
         Bunalımlar ve kapitalizmin çelişkilerinin kesikinleşmesi

B. — E M P E R Y A L İ Z M,    T E K E L C İ     K A P İ T A L İ Z M

YEDİNCİ BÖLÜM
EMPERYALİZMİN BAŞLICA EKONOMİK BELİRTİLERİ

1.   Üretimin yoğunlaşması ve tekeller
         "Üretimin yoğunlaşması
         Tekel şekilleri
         Başlıca kapitalist ülkelerde tekelci birlikler
         Tekeller ve rekabet
2.   Mali-sermaye (finans-kapital) ve mali-oligarşi
         Sermayenin yoğunlaşması ve banka tekelleri
         Bankaların yeni rolü
         Mali-sermaye (finans-kapital)
         Mali-oligarşi
3.   Sermaye ihracı. Dünyanın toprak ve ekonomik bakımdan paylaşılması
         Sermaye ihracı
         Dünyanın kapitalist gruplar arasında ekonomik bakımdan paylaşılması
         Dünyanın toprak olarak paylaşılması ve yeniden paylaşılması uğruna mücadele
         Emperyalist sömürge sistemi
4.   Tekel kârı, tekelci kapitalizmin itici gücü
         Tekel kârı
         Tekel kârının kaynağı

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TARİHTE EMPERYALİZMİN YERİ, GENEL BUNALIMI

1.   Tarihte emperyalizmin yeri
         Emperyalizm, tekelci kapitalizm
         Emperyalizm, asalak ya da çürüyen kapitalizm
         Emperyalizm, cançekişen kapitalizm
         Tekelci-devlet kapitalizmi
         Ekonomik ve politik gelişmenin eşitsizliği yasası
2.   Dünya kapitalizminin genel bunalımı
         Kapitalist sistemde genel bunalımın içyüzü ve aşamaları
         Dünyanın iki sisteme bölünmesi
         Bunalım ve emperyalizmin sömürge sisteminde dağılma
         Pazar sorununun vahimleşmesi, kronik işsizlik ve düşük üretim kapasitesi
         Kapitalist devrede (cycle) değişme
         Ekonominin askerileştirilmesi ve emekçi halkın durumunun kötüleşmesi
         Ulusun çıkarları ile tekeller arasındaki çelişkilerin şiddetlenmesi
         Kapitalist ülkeler arasındaki çelişkilerin keskinleşmesi