YiRMi BESiNCi BOLUM

BiRLESMiS MiLLETLER

Varolma miicadelesinde">

YiRMi BESiNCi BOLUM

BiRLESMiS MiLLETLER

Varolma miicadelesinde, halk, dostlanm dii~manlarml tammayl fi~enir. Jkinci Diinya Savaşı siiresince pek~ok hayal ve yalan aşıga şıkanldl.
Sava~ diinyaya pek ~ok sUrpriz sundu. Diinya ilk fince, pek ~ok iilkede Naziler'in Japon ordulannm yardlmi ile iktidan ele ge~irmek i~in Avrupa'nm ve Asya'nm yeralu diinyasından Be~inci Kollann ' dogmaslyla afalladl. Mihver'in kazandlgl erken zaferlerin hızl, uzun ydlardan beri gizli Mihver hazrrhklarından, entrikalarından,. terfir ve komplodan haberdar olmayanlan ~~rrtu.
Fakat lIdnci Diinya SavWil'nm en Büyük sUrprizi, Mle goriiliiyor ki, Sovyet Rusya'ydl, bir gecede kahn sahte sis yanldl ve i~inden Sov­yet ulusunun, liderlerinin, ekonomisinin, ordusunun ve halkmm ge~ek Büyükliigii ve anlaml, ve Cordell Hull'un deyi~iyle, onların "yurtseverlik duygulanrlln destanSl niteligi" gfiriindii.
, tkinci Diinya Savaşı'nda dogan ilk Büyük gerçeklik, Mareşı Sta­lin'in finderligindeki KlZll Ordu'nun, diinyanm geli~im ve, demokrasi saflarındaki en finemli ve yetkin savWi giicii olduguydu.
23' ~ubat 1942'de, Birleşik ·Devletler Ordusu'ndan General Dou­glas MacArthur KlZU Ordu qakkmda yurtşıanna ~unlan wyledi:-
Diinyamn ~imdiki durumu, uygarhk beklentilerinin yigit Rus Ordusu'nun degerli bayraklannabagh olduguno gfisteriyor. Hayatlm boyunca pek~ok savWia kauldlglffi ve bazllanna da tanlk oidugum gibi, g~mi~in tanmml~ liderlerinin savaşıanm en ince aynnulanna hldar inceledim.
Hi~birinde, ~imdiye kadar yenilmemi~ bir dii~manln en agrr darbelerine kar~ dii~maru iilkesinden atan ezici bir karşı-Saldln ka­dar etkin bir direnişıe ~uWimadlffi.
C;abanm fil~iisii ve gfirkemi, onu tiim tarihin en Büyük aske­ri ba~ansl yapl yor.
lkinci Büyükgerçeklik, SovyetIer Birligi'ilin ekonomik sistemi­nin gfiriilmemi~ derecede k~tii ko~ullarda toptan iiretimi siirdUrme ye­teneginde ve ~a~rrUcl ~ekilde elkin olduguydu ..
1942'qe Moskova'ya yaptlgl resmi bir ziyaretten donii~iinde 367
Birleşik Devletler Sav~i~in Oretim Kurulu B~kan YardtmClSl Wil­liam Batt, §U bilgileri verdi:-
Ruslarm topyekiin bir sav~dayanmayetenekleri konusun­da bazt ku§kularla oraya gittim; fakat tUm niifusun, son kadm ve ~cuga varmcaya kadar saVaşıD i~risinde olduguna ~kyabuk iknaoldum.
Ruslann teknik yetenekleri konusunda biraz ku§kulu gittim; onlarm fabrikalarml işıetmekte ve Savaş aygltlnl yah§tumakta olaganUstii manUkll ve becerikli olduklarml gOrdUm.
Burada Rus HUkUmeti'nin p~a1anml§bgl ve keyfiligi konu­sunda anlatllan hikayelerden ~ok fazla kafam kart§ml§ ve huzursuz . olarak gitmi§tim; gUşıU, yetkin ve halk tarafından muazzam bir co§kuyla desteklenen bir hiikUmet buldum.
Klsacasl, kafamda, Rusya guvenilir ve yeterli bir mUttefik olabilir mi sorusuyla gittim ... Ve sorum olumlu bi~iltlde yanltlandl.

O~iincU bUyiik geryeklik, Sovyetler Birligi'nin ~okuluslu halk­lanmn, tarihte e§i gOrtilmemi§ bir yurtseverlik duygusuyla hiikUmet­lerinin arkasrnda birle§meleriydi.
31 Agustos 1943'te Quebec'te, Ba§bakan Winston Churchill, . SovyetHUkUmeti ve Onderligi hakkrnda §Oyle,konu§tu:­
tnsanhk tarihinde §imdiye dek kurulmuş hiybir hUkUrnet, Hitler'irt Rusya'da ayu~ kadar derin ve dayantlmaz yaralarla ayak-. takalmaYl ba§aramantl§UC••• Rusya yalmzca hayatta kallP bu kor­kun~ yaralarl iyile§tinnekle kalmaml§, Alman Ordu aygltma dUnyanrn hiybir gUciiniin irtdiremedigi kadar l)ldUrticii darbeler in­direbilmi§tir.

DOrdiincU· Büyük ge~klik, Batl demokrasilerinin Sovyet Rus­ya'yla ittifaklarmm tUm halklar arasında Barış ve giivenligin yeni bir uluslararasl: dUzen kurulmasl vaadinin gOrU§iilmesine başıamasml saglamaSldtr. ,
11 Subal 1943'te New York Herald Tribune'Un ba§makalesinde §I)yle deniliyordu:-
Demokrasilerin Oniinde §imdi sadece iki se~nek var. Birisi, dUnyanm yeniden in§asında -kendi ilkelerimizin giicUne inanrrsak ve onlan uygulayarak kanltlarsak, §imdiki durumuyla bunu yap­mak en mükemmel seçimdir-Rusya'yla isbirIigi yapm&k. Digeri, Kremlin'i sogutmaktan baskasonuç vemieyecek olan, Avrupa'nin tüm gerici ve anti-demokratik güçleriyle entrikalar içine dal­


maktir.
8 Kasim 1943'te.New York City'de,. Birlesik DevletlerSavas için Üretim Kurulu Baskani Donald Nelson, Sovyet Rusya'ya yaptigi gezi hakkindasunlari.söyledi:-
Seyahatimden, Rusya'nu'i gelecegi ve bizler de içinde olmak' üzere, gelecegin tüm dünyaya getirecegi yararlar açisindan çok inançli olarakdöndüm. Görebildigim kadariyla, zaferi kazandiktan ve savasi. arkamizda biraktiktan sonra, birbimizden kuskulanmaktan baska korkacak hiçbir seyimiz yok. Bir kez baris için üretmek her yerde halklarin yasam standartlarini yükseltinek . için diger Birlesmis Milletlerle isbirligihalinde çalisirsak, yeni asamalar ve zenginlik, insanligin simdiyekadarkinden daha fazla hosnut olmasi yolunda ilerleriz.
1 Aralik 1943'te, tarihi Tahran Konferansi'nda, dünyayi yirmi bes
.yildir fasilasiz bir karisiklik ya da gizli diplomasi, karsi-devrimci entri­ka, terör, korku ve nefret içinde tutan, insanligi kölelestirmek için kaçinilmaz'olarak Mihver savasina dogru tirmanan anti-demokratik ve Sovyet karsiti komploya cevap-verildi. .
Yeryüzünde en güçlü üç devletiniiderleri, Amerika Birlesik Dev. letleri Baskani Franklin Delano Roosevelt, Büyük Britanya Baskani Winston ChurchiH ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birligi'nden Maresal Joseph Stalin, ilk kez bir araya geldiler ve bir dizi askeri ve diplomatik görüsmenin ardindan, Üç Gücün Deklarasyonu'nu yaXJnla­dilar.
Tahran Deklarasyonu, Nazizim'in üç büyük müttefikin birlesik hareketiyle yokedileceginigaranti etti. Deklarasyon, bun\ln da ötesinde, savastan yikilmis dünyada barisi koruma, uluslar arasinda yeni birdostluk çagi açma perspektifikoyarak söyle diyordu:-
Düijya halklannin ezici bir çogunlugunun iyıniyetiyle yönlendirilecek bir baris yapmak ve ne~illerdir süren savasin fela­ket ve terörünü uzaklastirmak için tüm uluslarin yüce sorumlu­lugunun bize bagli oldugunu bütünüyle kabul ediyoruz.
Diplomatik danismanlarimizIa, gelecegin soruniari üzerinde
369 c,:ah~maktaYIZ; Bizim kendi halklanmlz gibi, ylirekleri ve karalan zalimligin, koleligin, baskl ve ho~gorlistizltigtin ortadan kaldmlmasma adanml~ halklanyla, btiytik ktic,:tik tUm uluslann i~birligi ve etkinkatthml ic,:in c,:ah~acağız. Dtinya demokratik uluslar ailesine katIlmaYI secrtiklerinde onlara ho~geldiniz diyece­giz.


Tahran Anla~masl'nln ardmdaf.l1945 ~ubat'mda kesin Kmm Ka­rarlan geldi. Dc,: devlet adami, Roosevelt, Churchill ve Stalin bu defa Kmm'daki Yalta'da biearaya gelerek Nazi Almanyasmm nihai yenilgisi ve Alman Genelkurmayınm ttimliyle elimine edilmesi ic,:in ortak poli­tikalar lizerinde gorli§ birligine vardIlar. Yalta gorli~meleri, barl§ glinlerinin yakm oldugu beklentisini dile getirdi ye nisan ay'mda lie,: büyük giiciin ittifakma dayanan dlinya glivenlik orgiitti anl~masmm ilan edilecegi c,:ag ac,:an San Francisco Birle§mi~ Milletler Konfe­ransl nın temellerini attr. '
San Francisco Konferansl nın arifesinde, 12 Nisan 1945'de, Sov­yet Rusya büyük dostunu, tUm diinya bliylik bie demokrat tideri yitir­di: B~kan Franklin Delano Roosevelt oldli. Fakat,başıattIgl c,:all~ma siirdli. Ba~kan Harry S. Truman, derhal goreve bşıayarak, Birle~mi§ Milletler'in diger iiyeleriyle ittifak halin<ie zafere ulşılmasl ic,:in Mih~ ver saldlrganbgma karşı savaşı siirdiirecegine ve büyük Britanya ve Sovyet Rusya ile Stkl bil,' uzla§ma ic,:inde kabCI bir barl~ icrin,~Roose­velt'in sav~ sonrasl programml gerc,:ekle§tieecegine soz verdi .
.8 MaYls 1945ide, Alman Ba§komutanhgl nın, temsilcileri, Ameri­ka, tngiltere ve Sovyetler'in list diizey generallerinin huzurunda, YlkIlml~ Berlin'de Nazi Weimar glic,:Ierinin kayttslz ~artslz teslim olu§unun nihai belgesini imzaladiiar. Avrupa'da Savaş bitmişti. Mare§al Stalin'e bir mesajmda Winston Churchill ~oyle dedi: "Bu gu­rur verici ba§anlara, y~ayarak tamk olan bizler gibi, gelecek ku~aklar da KlZll Ordu'ya olan borcrlanmşıikranla anacaklardIr."
Tarihte hic,:bie Savaş, Nazi Aimanyasl ve Sovyet Rusya arasındaki kadar §iddetli olmaml~u. 1.480 glin, 47 ay, 4 yd, Dogu Cephesi'nin muazzam Savaş alanlarında, benzeri. goriilmedik genişıik ve. ~iddette c,:arpl~malar ya§andl. Sava~m sonu 2 MaYIS 1945'te, Ktztl Ordu'nun zrrhh bielikleri Nazikalesinin kalbine -Berlin-hiicum edip, zaptettikle­rinde geldi. Ktzll Ordu'nun mec,:hul bie eri, KIZU Bayragl Reicstag'm tepesine dikti.
370
,I '

OzgUrltik bayraklan A vrupa'nm d()rt bir yamnda dalgalaruyordu.1
Fakat Mihver karşıt! giişıer arasında Savaş sonraSl birlik ve fa§izmin tiimiiyle yokedilrriesi anlaYlşıOa dayananBirle§mi§ Millet­Ier'in kurulmasm~ sorna, yeni bir Sovyet karşıti propaganda ve ent­rika dalgaSl Barışm teJilellerini tehdit etti. Birinci DUriya Savaşı' son: rasındaki gibi yıne, A vrupa halklan'<lemokratik amaşıanmn ge~ekle§mesini istiyorlardl; yıne, baglmh sl>mUrge halklan l>zgUrliige ve ulus olmaya dogru yoneliyorlardt ve yıneuluslararasl gericiligin ve emperyalizmin giişıeri kendi ~tkarlanm sUrdUrmek ve halklarm umut­Ianm bo§a şıkarmak i~in biraraya geidiler. Ve yıne bir kez daha "BoI§evik Rusya"ya karşı, diinya demokrasisine karşı ltliicadeleyle birle§en karşı-devrimci bir Savaş şıghgl duyuldu.'
lkinci Diinya SavaşI'nm bitiminin Uzerinden yalmzca rut! ay ge~mi§ti ki. Winston Churchill, Sovyet karşıtl ha~h seferinin ba§ şıgutkatll olarak roliinii yeniden iistlendi. ingiltere'de Muhafazakar Par­tisinin aglryenilgisinin ve ingiliz emperyalistlerinin denetimindeki, somUrge diinyanm trrmanan kriziyle yUzyUze 'geli§inin ard~ndan, Crurchill "Bolşevik tehdidi"ni yeniden keşfetti. 5 Mart 1946'da, Ful­
, ton Missouri'de Amerikan halkma hitap ettigive geniş ~apta reklarm yapdan ,konu§masında, Churchill Rus Komiinizminin "Htristiyan uy­garhgma yonelik mlicadele ve tehdidi"ne kar§1 Büyük Britanya ve Birleşik Devletlerarasında anti-Sovyet bir ittifak ~agnsındabulundu.
Amerika'da "ve ingiltere'de Sovyet karşıtl kampanya yeniden alev­lendi. Diinya halklanm bir i.i~iincU diinya saVaşı korkusu sarro.
1 Uzakdogu'daki, Mihver'in u~uncu ortagl Japon lmparatorlugu'na karşı lngiliz­Amerikan savall siirdu. Burada da Sovyet Rusya giiciinii ve demokr,atik davaya yaklaşımdaki kimligini gosterdi. KIZlr Ordu'nun batlda Nazi Wehrmachttyla ~arp~§hgl donem boyunca, KiZJl Ordu Uzakdogu'da Man~urya smmnda, Tokyo'nun emriyle, rivayete gore miikemmel ' donammh SOO.OOO'den fazla mekanize askerden olu§an muazzaM Japon ordusu­nu sürekliolarak Savaşamaz hale getirdi. 9 Agustos 1945'te Sovyetle~Birligi
, Japonya'yakarşı savala girdi, 'bQylece, 1945 Ocagmda Yalta KonferanSl'nda ", verilen soz; Na:/li AlmanyaslOlO bozgunrindan 90 gun sonta, Uzakdogu'da savala girilerek yerine getiriliyordu. Sovyeller'in sava~ ilanmm ve, Amerika'nm iki
, Japon sanayi merkezine atOm boffiban atmaslOm ardlOdan Japon Hiikumeti tes­lim oldu ve banI "istedi. 2 Eylw'de Japonya yenilgiyi kabul eui. ve kayttslz' lartSlz teslim an1a§maslOt irnzaladl. lkinci, Diinya Sav8§1 doguda veballda bit­mi§ti.
371
"", I "'IlJ.";"
20 Mart 1~46'da Birleşik Devletler Senatosu'nda konu§an, Florida SenatOrii Claude Pepper, yeni bir Savaşın korkunc tehIikesine kuvvetle i~aret ette Sovyetler Birligi'nin sava~tan korkmak i<;in ozel bir sebebi Yard). Senator Pepper, kon~masında§Oyle dedi:~~
Atom bombasından, sleak denizlere Clkl~ yolundan, en buyiik muttefigiyle ekonomik gorii~meletde abşılml~ kibarltktan yoksun olan, kartelciler, gericiler ya da Rus'tan korkanlar ta­rafından yonetilen uluslarca asIa kabul edilmeyecck bir felsefesi ol~u8tmainanan Rusya, pekcok korkumm pencesindedir ...
Rusya Savaşın ne oldugunu bilir. Bu nedenle korkusu hayali degildir. Bu korku, aCl ve lStlraptan doguyor. 0, harap olm~ bOlgelerindeki dumam tfiten Ylkmtdardan; sav~ta kaybettigi­bizim kayıplarlm~zlll 50 kall-15.000.000 erkek, kadm ve cocuktarr, bu Savaşın evsiz ve a<; brraktlgl 25.oo0.000'dan; vah§i bir barbarhk. ve tarifsiz bir gaddarhkla filkesini i§gal eden ve halkma saldmm bu di1§manlarl yenmek için achk ceken, pacavralar içinde sefil bir biCimde yersiz yurtsuz kaIan wm bu in­sanlardan kaynaklamyor ...
Rusya'nm korkusu gecmi~in hatlrlanmaslyla §iddetleniyor. 0, tngiltere, Fransa, <;in, Birleşik Devletler, Almanya ve Japon­ya nın da içinde yeraldlgl 14 ulusun ordulannm, Yeni Spvyeder Birligi'ne karşı Sovyet topraglnda sav~a girdikleri 1919 yazllll hatrrhyor ...
Rusya" yabancl askeri gii<;lerin Sovyetler Birligi'nden cekilmelerinden ya da kovulmalarından SORra d(juyamn biiytik ka­pitalist gii<;leri arasında ona karşı siirdiiriilen a<;lk komployu komiinistlik su<;latnasllll ve herkesin. ondan korktugu ve nefret ettigi, kimsenin onu tanlmadlgl uzun d()nemi haflrhyor ...
Kendisine karşı Hitler'in nasd yaratddl8;lm ve dl~talanarak Miinih'te Bider'in kendisini vuracagl hemen hemen belli politika­!ann nasil olu~turuldugunu,haurhyor. ,
. Anti-Komintem Pakt'm ikiyüzlfi hileler altmda Rusya'Yl mahvetmek i<;in Alman-JapOn-ltalyan komplosunu ve dayamkh vegii<;lii hi<;hir ulusun bu planlanml~ saldmya karşı sesini yiikseltmedigini hatrrhyor.
Senator Pepper, Churchill' in Rusya'ya karşı Ingiliz-Amerik:an ittifakI onerisinin tehIikesini vUrguladJ.:-~
Uy Bilyiikler'den ikisi Bir1e~mi~ Milletler Orgiitii paravanasl all1nda, Büyük iicliiden iiCiinciisiiniin cevresinde ba~ka bir cordon sanitaire olu~turursa, Bir1e~mi~ Milletler Orgiitii ytlahr. Peki, korku krizinden kurtulma yolu nedir? Ve Birle~mi~
. Milletler Orgiitii ye ban~ nasIl kurtanlabilir? Tek yolun, Birle~mi~ Milletler OrgiitU'nun kurulmasma her­kesten fazla katkIsl olan Franklin Delano Roosevelt'in miikemmel anlaYl~ml hayata gecirmek, BiiyUk Britanya, Rusya ve Birleşik p'evletler'in birligini yeniden kurmak, bu giiclerin ban~ ve refah dogrultusunda yepyeni bir manttki ve manevi yak­lşım geli~tirmesini saglamak oldugunu soylemek istiyorum.