YiRMi UC;UNCU BOLUM
AMERiKA 'NIN ANTi-KOMiNTERNi
1. Kara .yüzler'in MirtlSl

22 Haziran 1941'den sonra Mihver gizlidiplomasisinin asIl amaCI">

YiRMi UC;UNCU BOLUM
AMERiKA 'NIN ANTi-KOMiNTERNi
1. Kara .yüzler'in MirtlSl

22 Haziran 1941'den sonra Mihver gizlidiplomasisinin asIl amaCI, Amerika'nm Nazi Almanyasl'na karşı Ingiliz-Sovyet lttifakI'na katIlmasml ne pahasma olursa olsun onlemekti. Amerika'nm tecrit edilmesi, Alman ve Japan B~komutanhklan nın master planma gOre hayati onemdeydi.
Amerika, Mihver'in Sovyet karşıtI propaganda ve entrikalannm odak noktasl haline geldi.
Ta 1918'den beri, Amerikan halkl Sovyetler Birligi hakkmda süreklibir sahte propaganda akmma maruz buakIlml~tI. Rus Devrimi, "katiller, caniler ve soysuzlar" tarafından kl~krrtdan "vah~i, azdl ayak­taklml"mn i~i; KlZllOrdu "disiplinsiz bir'giiruh"; Sovyet ekonomisi "işlemez"; Sovyet sanayi ve tarlml "tam bir anar~i halinde"; Sovyet halkl "Moskova'daki insafslz patronlar"ma karşı ihtilal yapmak i~in yalmzca savaşı bekleyen insanlar olarak tanlmlanlyordu.
Nazi Almanyasl Sovyet Rusya'ya saldudlgl. an, Blrleşik Devlet­ler'den yiikselen koro, SSCB'niri yakmda ~okecegi kehanetinde bulun­duo aşağıda Sovyet Rusya nın istilasmm ardmdan Amerikalılar ta­rafından yapIlan kimi tipik ~Iklamalar bulunmaktadu:--
Hitler otuz gün i~inde Rusya'YI kontrol altIna alacakbr. -
Kongre iiyesi Martin Dies, 24 Haziran 1941.
Klzillan t;ok kIsa bir zamanda nihai bozgundan kurtarmak,
incH yazIldlgmdan beri goriilmii~ en Büyük mucize olacaktu. ­
\ Fletcher Pratt, New York Post, 27 Haziran 1941.
Rusya nın i~i bitik, Amerika ve Büyük Britanya Nazi Ordu­
su'nun yddmm saldmsından once onun hızla t;ok~iinii onleyecek
. gii~te degiller. -Hearst'tin New York Journal-American'" 27 Hazi­
ran 1941.
... kurmay subaylann ~ah~masl, onderlik, egitim ve techizat­
ta Almanlar'la rekabet etmek, onların (Ruslar) harci degildir;
Timo~enko, Budnenny ve Stem, Keitel ve Brauchitch'in ~apmda
degiller. Tasfiyeler ve siyaset KlZll Ordu'ya zarar vermiştir. -
Hanson W. Baldwin, New York Times, 29 Haziran 1941.


Yetersizlik, despotizm, idari kapasiteyoksunlugu, inisiyatif eksikligi, korku ve tasfiye ile yönetmenin, devi umutsuz ve yeter­siz durumda birakmasi disinda hiçbir bahane ve açiklama olamaz. Sovyet Rusya yüzyilin dörtte birinde dünyaya blöf yapmistir ve blöfü görülmüstür... Sovyet Rusya'nin savastan tamamen elimine edilmesinin sokuna hepimiz kendimizi hazirlamaliyiz. -George E. Sokolsky, 26 Haziran 1941.
20 Kasim 1941'de Houston Post'tl "Rusya'nin Cehaleti" paslikli bir basyazi yeraldi. Birçok Amerikalinin kafasinda ilk akla gelen so­ruyu ortaya koyuyordu. Basyazi söyle diyordu:--
Yeterince açiklanmamis olan sey, Birlesik Devletler halkinin Sovyet Rusya'nin maddi gelismesi hakkindaneden son yirmi yildir büyük ölçüde cahil birakildigidir.
Hitler Rusya'ya saldirdiginda, bu ülkedeki neredeyse ittifak halindeki düsünce, Stalin'in uzun süre dayanamayacagiydi. Bizim "büyüklerimiz"in Rusya'dan hiç umudu yoktu. Onlar ülkenin Na­ziler tarafindan çabucak fethedilecegini bekliyorlardi... Birçok Amerikali Naziler ilerlerken Rusya'nin çökecegini umuyordu...
Bu bilgi Amerikan halkindan nasil ve neden bunca uzun za­man saklandi?
Amerikan ve Sovyet Rusya halklari arasinda 191 8'den beri bir du­var çekilmisti. Amerika'da gerici politikacılar, isadamlari, Beyaz Rus emigres, karsi-devimci ajanlar ve nihayet, Mihver Propaganda Bakan­lari ve Istihbarat Servisleri'nin temsilcileri tarafindan Sovyet Rusya hakkinda yapay bir nefret ve korku havasi yaratildi.
Rus Devrimi'nden hemen sonra, Beyaz Rus emigres Amerika'yi anti-Sovyet sahtekarliklarla doldurmaya, Sovyet Rusya'ya karsi kusku ve düsmanlik yaratmaya basladilar. Basindan beri, Bitiesik Devlet­ler'deki Çarci mültecilerin Sovyet karsiti kampanyasi bizzat Ameri­ka'nin kendisine karsi gizli bir fasist savasla birlesti.
Birlesik Devletler'de ilk Nazi hücreleri 1924 yilinda kuruldu. Chi­cago'daki Nazi Teton Dernegi baskani Fritz Gissibl yönetiminde faali­yet gösteriyorlardi. Ayni yil Yüzbasi Sidney George Reilly ve Beyaz Rus arkadaslari, Birlesik Devletler'de Bolsevizme karsi Uluslararasi Birlik'in bir subesini kurdular. 1920'ler boyunca Fritz.Gissibl ve Heinz Spanknoebel gibi Nazi ajanlari. Rudolph Hess ve Alfred Rosenberg'in
r

direktifleri alUnda r;ah~arak Amerika'da Sovyet karşıU Beyaz Ruslar'Ja yakm i~birligi iltinde anti-demokratik ve anti-Sovyet faaliyetlerini siirdiirdiiler.

,
Beyaz Rus Peter Afanassieff, naml diger Prens Peter Kushubue, naml diger Peter Armstrong, 1922'de San Francisco'ya gel~i, Siyon Tutanaklart'nm Amerika'da daglumma yardlm etti ve eski ÇarC1 subay
yüzbaşı Victor de Kayville ile i~birligi ir;inde, Musevi Olmayan Amerikalt adlı Nazi yanhsl ve siyonist bir propaganda gazetesi r;lkarmaya başıadl. Bu i~te Afanassieff, Nazi ajanlan Fritz Gissibl ve Oscar Pfaus ile birlikte r;ah~tl. .
Eskiden Ataman Grigori Semyonov'un, Japonlar'm denetimin~eki Beyaz Rus Ordusu'nda Albay olan Nicolai Rybakoff, 1920'lerin bşıarmda Birleşik Devletler'e geldi ve Sovyet karşıtI ve Yahudi aleyh­tan propaganda yiiriittii. 1933'te Almanya'da Hitler iktidara geldiginde, RybakoffNew York'ta r;lkan Nazi yanhsl Rusr;a gazeteyi, Rossiya'Yl kurdu. Japon Ajanı Semyonov ve ba~ yardlmclsl Rodzaevsky, Japonya tanifından finanse edilen bir Beyaz Rus ordusuna kumanda ettikleri Manltuko'dan Rybakoff ile baglantIyl siirdiirdiiler. Manltuko Itlkl~h Japon propagandasl, Nazi propagandasl ile birlikte diizenli olarak Ros­siya'da yeraldl. 1941'de Hitler'in Rusya'ya saldrrmasından sonra, Ry­bakoffun New York gazetesi Nazi Wehrmacht'ml, "adilce cezalandrran Tann nın ate~ten kdlCl, Hitler'in Hlristiyan, yurtsever, anti-Bolşevik
. beyaz muzaffer ordulan" olarak tammladI.1
1 Rus Oevrimi'nden kisa bir sure soma Birleşik Oevletler'de ilk anti-Sovyet Beyaz Rus orgiitiinii kurmuş ve Amerika'da Siyon TUlaMklarl'nm yaygın dagltunml gerçekle§tirmil olan eski Ohrana Ajanı ve Yahudi aleyhtan propagandacl Boris Brasol, Rossiya'ya Rybakoffla birlikte katklda bulunuyordu. Brasol Rusya'da Ğ;arhk günlerinin geri gelecegine dair umudunu hi~ yitirmemi§ti. 1920'li ve 30'lu ytllar boyunca, Birleşik Oevletler'de, Beyaz Ruslan anti-Sovyet dernek­lerde orgiitleyerek, Sovyet Rusya'ya salduan makaleler ve kitaplar yazarak ve ABO Hiikiimet kuruluşıanna Sovyet aleyhtan sahte belgeler saglayarak, Sovyet­ler Birligi'ne karşı yorulmakslZffi kampanya yiiriittii. IS Kaslm 1935'te Sovyet kafşıtl Beyaz Rus orgiitlerinin onde gelen temsilcilerinin New York'taki kii~iik gizli bir toplantlSlnda Brasol, Birleşik Oevletler'e geldigi 1916'dan beri yiiriittiigii "Sovyet kaf§It1 faaliyeti" hakkmda bir saatten fazla rapor verdi; bu toplanUda, Birleşik Oevletler'in 1933'den once Sovyetler Birligi'ni tammaSInl engellemeye yardlmct olma konusundaki "kendi miitevazi ~ah§maSl"ndan oul bir gururla sozetti.
Kendisini Rus Hukuku konusunda otorite mertebesine şıkaran Brasol, New
322


Birleşik Devletler'de Naziler ve Beyaz Ruslar arasınduki iIi~kiyi saglayan asH ki~i, Alman-Amerikan Birligi'nin ulusal sckrclcri James Wheeler-Hill'di. Wheeler-Hill Bakti'de dogmuş bir Beyaz Rus'lu. Rus­ya'da Beyaz Rus ordulann bozguna ugramasından sonra Almanya'ya gil­mi~ ve sonra Birleşik Devletler'e gelmişti. 1939'da, Wheeler-Hill FBI tarafından Nazi casusu olmaktan tutuklandi.
Amerika'daki Beyaz Ruslar arasındaki en onemli Alman ve Japon ajanI, "Kont" Anastase A. Vonsiatsky idi .25 Eyltil 1933'de Nazi Ajanı Paul A. von Lilienfeld-Toal, Nazi yanhsi Amerikan Gtimti§ Gomlekliler'in ~efi William Dudley Pelley'e yazdIgi mektupta ~oyle diyordu:--
Bu, size benim Beyaz Ruslar'la olan ili~kiierim hakkmda bil­gi verecektir ... "Rus fa~istlerinin GenelkurmaYI"yla i1i~kideyim.
. (Posta Kutusu 631, Putnam, Conn.) Liderleri Bay A. A. Vonsiat­sky ~imdi yurtdl§mda, fakat yardimcisl Bay D. 1. Kunle, bana giizel bir mektup yazdI ve gazeteleri Fascist'in bin;ok saYIsIlll gonderdi.
Connecticut, Thompsonlu "Kont" Vonsiatsky Denikin'in Beyaz Ordusu'nda d6vi.i~mi.i~ eski bir Çarlık subaYldlr. Denikin'in yenilgisin­den, sonra Vonsiatsky, Kmm'da Rus vatandaşıanm kaşıran, fidye i~in
y ork'un Coudert Brothers adlı hukuk finnasmm hukuk dam§mam oldu. ABD Hiikiimet kuruluşıan tarafındanSovyet Rusya'ya ili§kin meselelerde "bilirki§i" olarak i§e ahndl. Rus edebiyau ve benzeri konularda Columbia Oniversitesi ve diger iinlii Amerikan Egitirn Enstitiilerinde ders verdi. Brasol, Sovyet Rusya'ya karşı ku§ku ve dii§manllgl arttlnnak i~in pek~ok niifuzlu dostundan her vesic leyIe yararlandl.
1940 giiziinde, tecrit yanllS! ve Sovyet kaT§11t Once Amerika Komitesi kurul­dugunda, Brasol derhal en aktif destek~ilerinden biri oldu. 0, Komite tarafından dagltumak iizere ~ok miktarda Sovyet aleyhtan beIge hazIrladl ve makaleleri Once Amerika yayınlarından şıktl. Once Amerika Komitesi'ne Brasol tarafından saglanan ve bu 6rgiit~e geniş bi<;imde dagltllan propaganda materyali i~inde, Amerika'nm Rusya'ya bor~ vermesini protesto etmek i~in SSCB'nin Nazilerce istilasından sonra I yayınlanml§ bir bro§iir vardl. Bro§iir, hepsi de Japon Hiikiimeti'nin denetirni altmda ~ah§an Uzak Dogu'daki yirmi bir beyaz muhaflz 6rgiitii tarafından irnzalanan "!;Ianghay'daki Rus Miilteci Kolonisinin Deklaras­yonu"nu i~eriyordu. Listedeki 6rgiitier iyınde Ataman Grigori Semyonov'un ba§ yardlmcisl Konstantin Rodzaevesky'nin ba§mda bulundugu Rus Fa§ist Birligi de vardl.
onlan ahkoyan, para gelmezse i§kenceyle oldliren terorist Beyaz bir ~eteyi yonetti. Vonsiatsky Birleşik Devletler'e 1920'lerin başıarmda geldi ve kendisinden 22 ya§ Büyük multi milyoner bir Amerikalı'yla, Bayan Marion Buckingham Ream Stephens ile evlendi. Vonsiatsky Amerikan vatandaşı oldu ve Connecticut, Thompson'da liiks Ream malikanesine yerle§ti.
Kansmm serveti emrine amade olan Vonsiatsky, ba§mda kendisi­nin bulundugu, Moskova'ya yliriiyecek Sovyet karşıU ordunun kurul­masmmmuhte§em hayalini kurmaya başıadl. Avrupa, Asya ve güney Amerika'da bol bol seyahat etmeye, Bol§evizm'e karşı Uluslararasl Bir­lik, Torgprom ve diger Sovyet karşıtl ajanslann temsilcileri He top­lanular yapmaya başıadl.
1933 Agustos'unda, Vonsiatsky Birleşik Devletler'de "Rus Fa§ist Nasyonal Devrimci Partisi"ni kurdu. Partinin resmi amblemi gamall ha~u. Merkezi, Vonsiatsky'nin tiifekler, makinall silahlar ve diger askeri donammh ozel techizat deposunu kurdugu ve gamah ha~h iiniformah miifrezelerin talim yaptlklan Thompson'daki Ream mali­
kanesindeydi. 1934 MaYls'mda Vonsiatsky, Tokyo, Harbin ve diger Uzakdogu merkezlerini ziyaret etti ve Japon Ba§komutanhgmm iiyeleri ve ara­larmda Ataman Semyonov'un da bulundugu fa§ist Beyaz Ruslar'la gorii§tii. Vonsiatsky, Japonya'dan Almanya'ya giderek, Alfred Rosen­berg, Dr. Goebbels ve Alman Askeri lstihbarat'mm temsilcileriyle
gorii§melerde bulundu. Vonsiatsky, Birleşik Devletler'den e,dindigi ca­susluk verilerini diizenli olarak Almanya ve Japonya'ya aktarmaYl ' iizerine ald!. .
Vonsiatsky'nin partisinin §ubeleri New York, San Francisco, Los Angeles, Brezilya-Sao Paulo ve Man~uko-Harbin'de kuruldu. Bu §ubeler' Alman ve Japon Askeri istihbatat Servisleri'nin dogrudan dene­timi alun!ia ~ahşıyorlardl.
Birleşik Devletler'deki casusluk faaliyetlerine ek olarak, Vonsiat­sky tarafından finanse edilen ve yonetilen orgUt, Sovyetler Birligi'ne karşı sabotaj ve teror kampanyasml slirdiirdii. 1934 Subat'mda Von­siatsky'nin Connecticut-Thompson'da yayınlanan The Fascist dergisi §oyle yaztyordu:-­
7 Ekim'de A-5 Nolu Fa§ist Dşıii, askeri bir trenin kaza ge~irmesine neden oldu. B uraya ula§an bilgiye gore 100 kişioldii.

.'. ., '''~. . : ,;
Starobinsk bOlgesinde, "kardeşıer"in ~ah~malan sayesinde, tohum ekimi kampanyasl tiimiiyIe sabote edildi. Ekim kampan­yasında yoneticilik yapan pekc;()k komiinistesrarengiz bir ~ekilde kayboldul
3 Eyliil'de Ozera Kmiaz bOlgesinde kolektif bir c;iftligin komiinist ba~all1, 167 ve 168 Nolu "kardeşıer" tarafından Oldiirilldii.
1934 Nisan'lllda The FasCist, "Boris Koverda cezaevinden tahliye edildigi zaman kendisine verilmek iizere gonderilen 1500 ZlotFnin biirolanna geldigini" aC;lkladl. "Bu para Bay Vonsiatsky'~en bir annagandt." 0 strada Boris Koverda Var§ova'daki Sovyet Biiytikelc;isi Voikov'u Oldilnnekten Polonya'da hapis cezasml c;ekiyordu.
Rus F~ist Nasyonal Devrimci Parti'nin resmi progra:mmda ~oyle deniliyordu:--
Sovyet askeri egitmenlere,askeri muhabirlere, siyasi komu­tanlara, ve bnde gelen komtinistlere suikastler diizenle ... Her şeyden once parti sekreterlerini oldtir ...
KlZll yetkililerin tUm emirlerini sabote et.. KlZll gticiin ha­berIe~mesine engel 01... Telefon direklerini devir, telleri kes, tlim telefon bagiantiianm engelle, tahrip et...
$unu akhmzdan C;lkarmayın fa~ist kardeşıer: Ylkiyorduk, yooyoruz ve gelecekte de ytkrnayadevam edecegiz!2
Japonlar'm Pearl Harbour'a saldmsından hemen sonra "Kont" Anastase Vonsiatsky FBI tarafından tutuklandl. Casusluk Kanunu'nu ihlalden yargtlandt, Birleşik Devletler'in askeri bilgilerini Alman ve Japon HtiktimetIeri'ne bildirmekten suC;lu bulundu ve be~ yll hapis ce­zasma mahkum 01du.3
2 1940 Haziran'mda, Vonsiatsky, Hour adlı gauteden bir muhabire, kendisi ve Tro~ki'nin Sovyet rejimine kaql miicadelelerinde "ortak şıkarlar"a sahip olduk­Ianm soyledi.
3 Fa~ist Beyaz RusIar, Amerika'da anti -Sovyet ajitasyonu siirdiiren tek Rus emigres degildi. Bir~ok eski Rus Menşevik'i, Sosyalist Devrimci'si ve diger Sovyet karşıtl politik unsurlar Amerika'ya gelmi§ ve Sovyet Rusya'ya yonelik olarak siiren entrika ve propaganda faaliyetleri i~in Birleşik Devletler'i iis haline getir­mi§Ierdi. Bu emigres'in en tipik omekieri, Victor Chemov, Raphael Abramo­vitch, Nikifor Grigorieff ve Nathan Chanin'di.
C;arhk Rusyasl diineminde Victor Chemov, Sosyalist Devrimcihareketin Ii­
derlerindin biriydi. Bu sJiatla, diger iki Sosyalist Devrirnci liderle de yakm i1i~kisi vardl: C;:arcl olaganiislii agent provocaleMr ve suikast˘, Ievno Aseff; ve ~~vyet kaqlt1 komplQCu ve suikast<;i Boris Savinkov. Bir Terorislin Amlan ~dh kilablnda Savinkov, C;:arcl t<;işıeri Bakam Von Plehve'nin oldiiriilmesi i\<in planlanna ili§kin olarnk Chernov'la gorii§mek iizere 1903'de Cenevre'ye null gittigini anlatl£. Kendisi ve Aseffin, 1906'da Ba§bakan Stolypin'e suikast yapma gorevini .iisderinden almaSl i<;in Sosyalist Devrimci Terorist TugaYl Merkez Komitesi'ne gittiklerinden sozeder. "Merkez Komitesi" diye yazar Sa­vinkov, "istegimizi kabul etmeye yana~madl ve bize Stolypin'e karşı faaliyeti­mizi siirdiinnemizi emrcui... Aseff ve benim dlşıffida Chernov. Natanson, Sic­,tOY, Kraft ve Pankratov vardl." C;:arhgm Ylkdmasından sonra. Chernov ilk Kurucu Hiikiimet'te Tanm Bakam oldu. Lenin ve Bolşevikler'e karşı §iddetli' bir Savaş yiiriittii. Sovyet Hiikiimeti'nin kurulmasından soma, Sovyet rejimine karşı Sosyalist Devrimci kornplolarm orgiHlenrnesine yardlm etti. 1920'Ierin başıannda Rusya'dan aynlarnk, Rus emigres arasında en etkin Sovyet karşıt1 propagandacdardan ve Prag, Berlin. Paris ve Avrupa'nm diger ba§kentlerindeki anti-Sovyet 'faaliyetin liderlerinden biri oldu. lkinci Diinya SavaşI nın başıannda, Fransa'dan Birlc§ik Devletler'e geldi. Amerika'da Sovyet karşıtl propaganda ve orgiitsel faaliyetlerini siirdiirdii. Amerika i§\<i hareketi i~indeki Sovyet karşı\1 sosyalist unsurlarla yakm i§birligi iliinde liahşı1. 30 Man 1943'de Ulusiararasl Kadm Konfeksiyon l§~ileri Sendikasl'nm Ba§kam David Dubinsky. <:;Jternov'u Sovyet Yiiksek Mahkemesi Askeri Collegiumu, KIZtl Ordu'da ytkici propaganda yapmak ve Sovyet askerlerini AlmanlarIa Barış yap­maya te§vik etmekten sur.lu bulunan Henry Erlich ve Victor Alter adlı iki Po­lonyah sosyalistin Sovyet yetkililer tarafından kur§una dizilmelerini protesto
i


elmek i~in New York'la yapuan loplantlda onur konugu oIarak takdirn etti.
Amerika'daki Sovyet karşıtl faaliyetinde Victor Chernov'un ,<ail~ma arkadaşı. 1931 Mart'mdaki Menşevikler Duru§masl'nda verilen ifadelere gore Sovyet Hukiimeti'ni devinnek i\<in komplo hazirlayan casusluk-sabotaj §ebekesinin onde gelen iiyesi, eski Rus Men~evik lideri Raphael Abramovitch'di.
Berlin ve Londra'da Sovyet kar§ttl faaliyetler siirdiirdiikten sonra, Abramo­vitch Amerika'ya geldi, New York'a yerle§ti ve upkt Chernov gibi David Du­binsky ve diger anti-Sovyet sosyalist i~\<i onderleriyle yakm i§ ili§kileri kur­duo Sovyet Rusya'ya §iddetli saldmlan New Leader, New York Forward ve diger anti-Sovyet yaYlnlarda yeraldl. .
Sovyet karptl Ukraynail emigre ve Ukrnyna Sosyalist Devrimci Partisi'nin onde gelen iiyelerinden Nikifor Grigorieff, 1939 yIimda Birleşik Devletler'e geldi. Avrupa'daki emigre <;cvrelerde unlil bir anti-Sovyet propagandaci olan Grigorieff, Victor Chernov'la sih i§birligi i"inde ,<ah~ml~tl. Grigorieff. Prag'da, ·Sovyet Rusya'nm ve Sovyet Ukraynasl nın Yahudilerin ellerinde oldugunu· iddia eden ve "Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya ve PolO11ya toprak­larında ... Büyük bir Yahudi aieyhtan miicadele" verilmesini savunan propagan­damn yeraldigi Suspilstvo (Toplum) adlı derginin editoruydii. Birleşik Devlet­ler'e geldikten sonra Grigorieff, Sovyet karşıtl propagandaSllll siirdiirdii. Naziler'in Sovyetler Birligi'ni istilasmm ardmdan Grigorieff ve Chernov, New
326
2. Amerika'YI Komiinizm'den Kurtarmak
1931'de Birleşik Devletler'de "KIzll Tehlikeyle Sa;va~mak. t~in Uluslararasl Harekat Planl" Milli Y urt~hkFederasyonu adlı I)rgfit ta­rafından Hnanse edildi. Bu orgiltlin kurucusu ve yoneticisi, anti­komilnist ve emek dil~manl ajitasyonda uzmanl~ml~, Chicagolu eski gazeteci Ralph M. Easley'di. 1927'de Norman Hapgood, Easley'in "profesyonel yurtseverligi"nin i~yüzUnii ~yle şıkhyordu;--
Sovyet Rusya. ku~kusuz Bay Easley'in b~~eli~kisidir. B~ danl~manl Bay Boris'le birlikte Carhk yanlılarınm davalanm elini kolunu sal1aya sal1aya desteklemektedir.
EasIey'in Milli YurttaçlıkFederasyonu'nun iiyeleri arasında, New Yorklu Temsilciler Meclisi ilyesi Hamilton Fish; Chicagolu eski sa­nayi casusu ve Yahudi aIeyhtan propagandacl Harry Augustus Jung; Kayzer'in sablk ajanl ve gelecegin Nazi ajaru George Sylvester Vie­reck; Amerika t~i Federasyonu'nun getici b~kan yardlmclsl ve Sov­yet Rusya'Yl alenen "Bu KlZll Canavar -Bu Deli" diye niteleyen ve Milli Yurttaçlık Federasyonu ba~kan vekili Matthew Woll ve anti­Bolşevik ha~h seferine giri~mi~ diger bir dizi Unlii Amerikalı yard!.
1933'iln başıannda, Easley, Dilnya Komilnizm Tehdidine Karşı Uluslararasl Komite'nin Amerika B5liimil adIt bir orgiltlin ba§kanl oidu. Bu orglitiln uluslararasl merkezi Berlin'de Europe House'daydl.
York'ta, Ukrayna ve oteki Sovyet Cumhuriyetleri'nin SSCB'den "kurtulu~u"nu savunan, "Demokrasiyi Geli§tirme Komitesi"nin kurulmasma yardun euiler. Grigorieff tarafından Birleşik Devletler'de dagltllan propaganda malzemeleri arasında, Sovyet Ukraynasl'nda Yahudiler'in sanayi, sermaye ve siyasete "ha­kim olduklanm" gosteren "istatistikler" i~eren, Bag!m.m Ukrayın PoUtik liar­eketinin Tetnel likeleri adIt bir bro§iir vardi. ayın bro§iirde Grigorieff, "kendile­rine zulmedenler i~in hayatlanm tehlikeye atmalan gerektigi"ni ileri siirerek Kll.ll Ordu askerlerinin firarlanm savunuyordu.
Birleşik Devletler'deki Sovyet kaqlll "sol kanat" Rus emigres arasında goze ~arpanlardan biri de, l§~i <;:evresi'nin Egitirn Miidfirii ve anti-Sovyet Forwardm diizenli dagltlclSI Nathan Chanin'di. 1930·lann başıannda Chanin "hlila Rus­ya'da ..ah§makta olan gizli Sosyal Dernokrat hficreler" ve "yoldaşıanntn Bolşevizm'e kafşı siirdiirdiikleri zor mficadeleyi" finanse etmek amaClyla bagl~ yapllmasl i~in propaganda yapll. Chanin 1942 Ocak'mda ~oy1e yazlyordu: "Son kuqun henuz atllmadl. .. Ve son kUllun ozgiir Amerika'da atlla~ -ve bu kuqunla Stalin rejimi de par~a par'ra olacak ..."
Milli Yurtta§hk Federasyonu'nun pek~ok fiyesi yeni orgiitte Easley'e kallldIlar.4
Dunyada Komunizm Tehdidiyle SavaşınaUluslararaSl Komitesi Amerika BoHimfi, Birleşik Devletler'de daglUffia sokulacak ilk resmi Nazi propaganda belgesini finanse eui. Almanya'da Komilnizm baçlıkh Sovyet karşıtl kitap ingilizce olarak yayınlandl. Kitap Alman­ya'da Eckhart-Verlag firmasl tarafından basIldl. Binlerce nfishasl daglulmak iizere Atlantik'i aşıp Amecika'ya gotiiriildii. Cok saYlda ki­tap yaygın bi~imde postalandl. New York. Los Angeles, Chicago ve diger kentlerdeki "yurtsever" mitinglerde bedava dagnIldI. Birleşik Dev­letler'de kitabm tuunasl i~in makaleler, konferanslar, toplanular ve hazır mektuplardan olu§an tilke c;apmda kampanyalar diizenlendi. Ki­tabm onsozti §u ahnuyla ba§hyordu:--
Bu yllm başında oyle haftalar g~irdik ki, Bolşevik kaosa girmemize ramak kaldl.
Sansolye AdolfHiller, 1 Eylul1933'teki Bildirisinden·
Kitabm ikinci sayfasında §u şıklama yer abyordu:-­AMERtKALILARNlc;tNBUKtTABIOKUMALIDIR?
Birleşik Devletler Hi.ikiimeti'nin Sovyet Sosyalist Cumhu­riyeder Birligi'ni tanImaSl sorunu gozIJntine ahndlgmda, komiinist propaganda ve faaliyetler meselesi Amerikan halkl şısından adl onem şımaktadIr.
Bu kitap meydan okuyor. Onu her dii§iinceli vatand~ oku­mahdtr, ~tinkii kitap Almanya'nm komiinizme karşı vermekte
4 1933'de, Uluslararasl Sovyet aleyhtan ajitasyonu yiiriltmek i~in merkezi bir ajans. Berlin'de Alfred Rosenberg tarafından kuruldu. Anti-Komintern'in ilk bi~imi olan bu orgiitiin adt, Bol§evizm Tehdidiyle Savaşma Uluslararasl Komi­tesi idi. Buna bagh orgiider §unlardl:-' Alman Anti-Komilnist Dernekleri Gene! Birligi Gfiney Amerika Anti-Komiinist Bloku Kuzey ~in Eyaleti Anti-Komiinist Birligi Avrupa Anti-Komiinist Birligi Diinyada Komiinizm Tehdidiyle Savaşma Uluslararasl Komitesi Amerika Boliimii.

oldugu olilmkahm savaşımn tarihini sunuyor. Kitap, komUnistlerin Almanya'daki Ylklcl yontemlerinin, uluslarm dil§manlart tarafından Birleşik Devletler'de uygulananlann ayn1S1 oldugunu gozler onune seriyor...·
Komitemizi bu Alman kitabml Birleşik Devletler karlluoyu-. na sunmaya yonelten, onun diger iilkeler aşıSlndan bir ibret beIge-, 'si niteligi taşımasldrr. .
Bu aşıklamanm hemen altmda, DUnyada Komlinizm Tehdidiyle Savaşma Uiuslararasi Komitesi'nin Amerika BolilmU'nun onde gelen iiyelerinin bir listesi bulunmaktayru:-­
Walter C. Cole (Milli Savunma Konseyive Detroit Ticaret Heyeti ba§kanl) John Ross Delafield (Diinya Savaşı Asked Duzeni
orgiitiintin b8§kan yardlmclsl) Ralp M. Easley (Milli Yurtta§hk Federasyonu b8§kaDt) Hamilton Fish (Birleşik Devletler Kongre iiyesi) . Elon Huntington Hooker (Amerika, Savunma Demegi
ba§kanl) .
F.O. Johnson (OsUin Amerika Federasyonu ba§kanl)

Orvel Johnson (Yarbay, Birleşik Devletler R.O.T.C. Demegi) , Harry Jung (Amerika Asayi§ lstihbarat Dernegi ,sefi)
Samuel McRoberts (banker)

C.G. Norman (in§aat i§verenleri Dernegi b8§kanl)
Ellis Searle (United Mine Worker'm editOrii)
Walter S. Steele (National Republic'in editOrii)
John B. Trevor (Amerika Koalisyonu b8§kanl)
Archibald E. Stevenson (Birleşik Devletler Askeri istihbaratl


eski uyesi)
DUnya KomUnizm Tehdidiyle SavfJ§1IUJ Uluslararasl Komitesi Amerika BiJliimu

A§aglda, Almanya'da Komiinizm ,adlı Nazi propaganda kitabmm AmerikalI finansorlerinden bazdanmn sicilleri bulunmaktadrr:­
Harry Augustus lung, Eski sanayi casusu, Amerika Asayi§

,
, . ". :-....... \.. ,', ".'

lstihbarat Federasyonu admdaki anti-demokratik Chicago orgiitiine
ba§kanhk ettLOrgUtiin yayın orgam Vigilant, resmi Nazi propa­
ganda ajansl World Service tarafından okunmasl tavsiye edilenler
listesindeydi. lung'un anti-Sovyet faaliyetlerdeki ilk dostlarl
arasında, Birleşik Devletler <;apmda "fazla miktarda" dagluml i<;in
lung'a Tutanaklar'm <;evirisini saglayan Beyaz Rus Peter Afanas­
sieff de vardI. lung, sonradan ~iddetli bir Sovyet aleyhtan ve tecrit
yanhsl Chicago Tribune'iin yayınclsl Albay Robert R. McCor­
mick tarafllldan yardlm gordii ve Chicago-Tribune Tower'da
biirolar kurdu.
Walter S. Steele, National Republic'in editorii, Steele Siyon
Tutanaklan'nm dagltlmmda lung' ile ~birligi yapu.

James B. Trevor, 1924'de Adalet Bakanhgl'nm bir iddiana­-mesinde, Birleşik Devletler silahh kuvvetlerinin maneviyatml bozma ama<;h bir komploda kullamlml~ bir ajans oldugu belirti­len Amerikan Koalisyonu adlı bir orgiitiin ba§kam. Trevor, Sov­yet karşıtl Beyaz Ruslar'la yaklll ili~ki i<;indeydi ve orgiitii, sürekliolarak anti-Sovyet propaganda yapu.
Archibald E. Stevenson, Birleşik Devletler Ordusu Askeri
lstihbarat Boliimii'niin eski bir iiyesi. lkinci Diinya Savaşı'ndan
onceki donem boyunca Birleşik Devletler'de anti-Sovyet ajitasyo­
nun onde gelen kt~klrtlcdarmdan biriydi. Ralph M. Easley ile
yakm ili~i i<;inde bulunan Stevenson, sonradan lspanya nın fa§ist
diktatorii, Generalissimo Franko'nun dile dii~mii~ propagandaclSl
Merwin K. Hart'm ba~kalll oldugu i~<;i dii~malll ve anti­
demokratik New York Devlet Ekonomik Konseyi halkla ili~kiler
danl~manl oldu.
Hamilton Fish, Temsilciler Meclisi'nin New Yorklu iiyesi. Hamilton Fish ve Ortaklan lthalat ve lhracat ~irketi'nin ba§mdayken, 1923'de Sovyet Rusya'Yl ziyaret etti. Birleşik Dev­letler'e dondiikten sonra, Kongre'ye Sovyet Rusya'yla ticari ili~kiler kurulmasml isteyen bir oneri sundu. Sonradan Birleşik Devletler'deki Sovyet karşıu propagandacdarm en ateşıilerinden biri oldu. 1930'lann başıannda Kongre'nin "Amerikan komiinizmi"ni ara~tlrmak i<;in kurdugu komitenin ba~kam olan Fish, Birl~ik Devletler'deki Sovyet karşıu Beyaz Rus emigres ve Sovyet Rusya'nm diger miizmin, dii~manlannm ba~ta gel en

'/ ;-;;!
·'·1
.. '.\.'
1'. ";
s6zciisiiydii. Fish komitesine, malzeme saglayan "uzmanlar" arasında eski Ohrana Ajanı Boris Brasol ve Alman propagandaclsl George Sylvester Viereck de vardl. Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesinden sonra, Fish Nazi lideriIli, Almanya'Yl komiinizmden kurtaran insan olarak selamladl. Tecrit ve taviz politikasmm en onemli temsilcilerinden birisi olan Fish, Nazi yanhsl dile dii~mii~ Amerikalılar'la ayın platfonnda yer aIdl ve onlarm propaganda­larml Kongre Tutanaklan'na gec;:irtti. 1939 sonbahannda Fish, Nazi Almanyasl'nda, Nazi Dl§Weri Bakam Joachim von Ribben­trop; ttalya DI§işıeri Bakanl Kont Galeazzo Ciano; ve diger Mih­ver liderleriyle gorii~tii. Fish, bir Alman uc;:aglyla Avrupa'Yl dol~arak ikinci bir Miinih onerdi ve "Almanya nın iddialan"mn yerinde oldugunu savundu. 1942 ~ubat'mdaNazi Ajanı Viereck'in yargdanmasl suasında, Fish'in Washington biirosunun, Nazi propaganda ~ebekesinin karargahl olarak kullandml§ oldugu ve Fish'in sekreteri'George Hill'in, Birleşik Devletler'deki Alman' propaganda agmmkilit adamlarından biri oldugu a~Ik4ndI.
Amerika lkinci Diinya Savaşı'na girdigi strada, kendilerini "anti­komiinistolarak tammlayan pek c;:ok fa§ist Amerikan orgiitti Birleşik Devletler'in dort bir yanmda faaliyetteydi. Bu orgiitlerin birc;:ogu, Ber­lin ve Tokyo'dan talimat ve maddi destek almlşıardI. Orgiitlerin pek t;ogunu Nazi Almanyasl'nm parah ajanlan kurmuşıardl. Alman­Amerikan Birligi ve Kyffhauser Birligi gibi bazl orgiitler, dl§ baglantIlanm gizlemek ic;:in pek bir şey yapmadIlar; Giimii§ Gomlekliler, Hlristiyan Cephesi, Amerikan Muhaflzlarl, Amerikan Milli Kortfederasyonu ve Amerika'ya BagldIk Y olunda Hac;:hlar gibi digerleri, "Amerika'yt komiinizm tehdidinden koruyan" yurtsever top-. luluklar kisvesine biirundiiler ..
1939 yllmda, Birleşik Devletler'de 7S0'den fazla f~ist orgiit ku­rulmuştu ve bunlar, iilkeyi Mihver yanhsl, Yahudi aIeyhtan ve anti­Sovyet biiltenler, magazinler, dergiler ve gazetelerle dolduruyorlardt. Bu orgiitIer've yayın organlarl, Amerika'Yl komiinizmden kurtarma adma Birleşik Devletler'deki hiikiimetin ytkIImasml, Amerika'da fa§ist bir rejimin kurulmaslOl ve Sovyet Rusya'ya karşı Mihver'le ittifak yapIlmasml istiyorlardl.
18 Kaslm 1936'~ Nazi yanhsl Giimii§ Gomlekliler'in §efi Wil­liam Dudley Pelley §oyle diyordu:--.
331

r

Sunu iyice anlamabyJ.Z ki, bu iilkede ikinci bir i9 sav~olur­
sa, bu sava~, Amerikan hiikiimetini devirme savaşı degil, Ameri­
lean hiIkiimetini ele ge9iren ve kendilerini Moskova nın bir kolu
haline getirmeyi dii§iinen Yahudi-Komiinist gasP9dan devinne
savaşı olacakbr ...
Sovyetler Birligi'nin Nazi'lerce istilasından sonra, Nazi yanhsl Hlristiyan Cephe'nin lideri Peder Charles E. Coughlin, 7 Temmuz 1941:de, propaganda organl Social lustice'de §oyle diyordu:-­
Almanya'nm Rusya'ya a9bgl Savaş, Hlfistiyanhk i\;in bir ci­hattlr ... Tanrltanlmaz komiinizmin, Rusya'da asd tannslZ Yahu­diler vasltaslyla tasarlandlgml ve ortaya 9lkanldlgml haurlama­hYlz.
ayın propaganda Birleşik Devletler'in her yanmda, Kansas Wichi­ta'da Gerald B. Winrod'un Defender'l; Califomia, Atascadero'da William Kullgren'in Beacon Light'l; Muncie, Indianifda Court Asher'in X-ray'i; Kansas, Wichita'da E.J. Gamer'm Publicity'si; Nebraska, Omaha'da Charles B. Hudson'un America in Danger!'l ve pek 90k benzer Mihver yanhsl, anti-Sovyet yayınlanyla yapılıyordu.
Pearl Harbour'dan sonra, bu ki~ilerin bir90gu Adalet Bakanhgl ta­rafından, haince propaganda yazmak ve Nazi ajanlarlyla birlikte Birleşik Devletler HUkiimeti'ni devirmek iizere komplo diizenlemek sU9undan sorguya gekildiler. Vine de sava~ boyunca onlar, Mihver Devletleri'nin "kutsa! bir sav~" verdikleri ve Birleşik Devletler'in, "Washington, Londra ve Moskova'daki Yahudi-Komlinist komplocu­lann" su9 ortakhgl ylizlinden kandmlarak 9au§manm i9ine itildigi propagandaslfil yayınayt siirdUrdiiler.
3. Paul Scheffer: Bir Dava Tarihi
Japonlar'm Pearl Harbour'a saldlrmalarından birka9 gün sonra, Birleşik Devletler Federal Soru§turma Biirosu ajanlarl, New York City'de modaya uygun tarzda do§enmi§ bir dairede ya§ayan §1k, orta y~h bir Alman gazerecisini tutukladIlar. Gazetecinin adl Paul Schef­fer'dl. Dl§işıeri Bakanhşıdosyalarında, Nazi Propaganda Bakanllşı'nm resmi yayınl Das Reich'm Amerika muhabiri olarak: gC9iyordu.
Paul Scheffer'm mesiek hayab, Nazi ajanlanmn Birleşik Devlet­ler'de anti-Sovyetizm maskesi altmda nasll \;ah§bklanm gosteren 9arplCl bir ornektir ... 5
332

Bir zamanlar Paul Scheffer uluslararasl alanda Unlii bir gazeteciy­di. 1922'den 1929'a kadar Berliner Tagelflattm Moskova muhabiri olan Scheffer, "Sovyet Rusya hakktnda en yetkin bilgilere sahip ki§i" slfahm kazandl. Sovyetler Birligi'nden (,(ektigi canh bir dille yaztlml§ telgraflar bir diizine dilde bastldt. Dostlarl ve hayranlan arasında Avru­pa ve Amerika'nm onemli devlet adamlarl, Unlii edebi §ahsiyetler ve onde gelen sanayici ve bankerler vardl.
1929 sonbaharmda, Scheffer'm Moskova muhabirligi, hi~ bek­lenmedik bir §ekilde, aniden kesintiye ugradl. Almanya'ya yapttgl pe­riyodik ziyaretlerden birinde, Sovyet makamlan SSCB'ye donii§iinii yasakladtlar. Scheffer'm pek(,(ok iinlii dostundan hiddetli protestolar yiikseldi. Onlar, Sovyet Hiikiimeti a(,(lsından boylesi bir hareketin nasll olabildigine ili§kin makul bir a(,(lklama istediler. Bu sorunun cevabl Sovyet gizli polisinin dosyalarında kilitli kaldl.
Bazl ger(,(ekler, 8 ytl sonra, 2 Mart 1938'de SagcI komplocu ve Sovyetler Birligi'nin eski TarIm Komiseri Mikhail Chernov, SSCB Yiiksek Mahkemesi'nin Askeri Collegium'unda ifade verdiginde ortaya (,(tkanldl. Chemov, Rusya nın askeri ve ticari slrlanm verme ve bo­yutlu sabotajlar diizenleme karşıhgmda Alman Askeri istihbaratl'ndan
4.000 ruble alml§ oldugunu itiraf etti. Kendisine ilk casusluk-sabotaj gorevini verip denetleyen Alman ajanm adlm a(,(lkladt. "Alman Ajanı," dedi Chernov, "Berliner Tageblatt'm muhabiri Paul Scheffer"drr.
13 Mart 1938'de, bir Sovyet idam mangasl Mikhail Chemov'u kur§una dizdi. lnfazdan sadece birka(,( gün once, Paul Scheffer Berliner
5 Birleşik Devletler'de anti-Sovyet propaganda yayınada Japon ajanlan da aktifti. . Uluslararasl Telefon ~irketi'nin personel miidiirii yardlmClsl ve New York City Yiiksek Okulu ve Brooklyn'deki St. Francis Yiiksek Okulu'nda eski tarih
I • '
egitmeni John C. Le Clair'm durumu bunun tipik bir ornegiydi. Uzakdogu hakkmda bir otorite olarak kabul edilen Le Clair, iinlii Arnerikan dergilerinde Japonya'YI oven ve Birleşik Devletler i~in ana tehdidin Sovyetler oldugunu aşıklayan bir dizi makale yazdI. Benzer propaganda iĞeren ve iilke ~apmda 200 gazeteye ve dergiye daglttlan "Yorumlar ve Varsaytmlar" adlt bir koşeyi de diizenliyordu. Le Clair'm karakteristik makalelerinden biri 1940 Eyliil'iinde America adlt derginin bir saytsında' "Birleşik Devletler'le SSCB-Arasında Dost­luk lstemiyoruz" ba~hgl aItmda yeraldl. 1943 sonbahannda FBI ajanlan 13­rafindan LUtuklanan Le Oair, 8 Eyliil'de New York Federal Mahkemesi 13­rafından, Pearl Harbour'dan birkaĞ ay oncesine kadar ge~en ii~ YIlhk donemde Japon Hiikiimeti'nin gizli, paralt propaganda Ajanı olarak ~alt§rnaktan suşıu bu­lundu.
333 Tageblatt'm Amerika muhabiri olarak Birleşik Devletler'e gittL


1929'da Sovyetler Birligi'ne giri~i yasaklandlktansonra, Scheffer Avrupa'nm en iiretken ve en pahab anti-Sovyet propagandacdanndan bid olmuşıu. Hafta g~miyordu ki, Sovyet HiikUmeti'ne azgmca saldrran ve onun yakl~an felaketiyle ilgili kehanette bulunan makale­lerinden bir A vrupa nın ve Amerika nın onemli dergilerinde yer al­masm.
Eski bir Rus kontesiyle evlenmi~ olan Scheffer, 1931 'de Sovyet Hliklimeti'nin Amerika tarafından tanmmaSI aleyhinde kampanya ytirlitmek i~in Birleşik Devletler'i ziyaret etti. Scheffer, Reader's Di­gest'da yayınlanan Foreign Affairs'deki makalesinde, "Eger Amerika tamma kararl verirse, onun 1931'de burjuva Avrupa ve Sovyetler arasında bilinşıi se~imini yaptlgl soylenebilir ... A~erika tarafından tanmmak:, yalmzca Komlinist Rusya'nm daha da saldIrganl~masma ve burjuva A vrupa Ulkelerine saldmlanm daha da arlUfmasma neden olur" diye ciddi bi~imde uyardI.
Hitler iktidara geldiginde, Scheffer, Berliner Tageblatt'm Lomira muhabiriydi. Derhal Almanya'ya dondii ve artlk Nazi Propaganda 8a­kanhgl nın denetimine girmi~ bulunan gazetenin ba~editorliigüne atandI.6
1937 kl~mda, Scheffer Birleşik Devletler'e yerle~mekle gorevlendirildi. Scheffer, klsa bir siire sonra, New York City'den Ber­liner Tageblatt'a Alman askeri otoritelerinin şıkarma olabilecek anti­Amerikan propaganda ve bilginin b~anh bir karlşımlm i~eren telgraf­lar çekmeye başıad1. Cok g~meden Scheffer Nazi Propaganda Ba­kanhgl nın resmi orgamDas Reich i~in Amerika muhabirligi pozisyo­nuna yiikseltildi. Bu slfatla Scheffer, Dr. Goebbels'in Birleşik Devlet­
6 Scheffer, onun billii liberal bir gazeteci oldugunu dii§iinen ve Almanya'ya donii§iine ~ok §aşıfanyurtdl§tndaki niifuzlu dostlanna, U~iincii Reich'da Nazi kafşıtl esrarengiz bir gorev iistlendigini gizlice aşıkladl. Scheffer, gelecekteki i§ini hesaba katarak, yabanci ~evrelerdeki i§e yarar baglanulanm siirdiirmek is­tiyordu. !§in tuhaf!, pekliok arkada§1 hikayesine inandl.
Scheffer'tn, Nazi karşıll duygular besledigine inandmnaYI başaramadlgl ki§ilerden biri de, Almanya'daki Amerikan Büyüke1liisi anti-fa§ist William E. Dodd'du. 15 KaSlm 1936'da, Dr. Dodd andannda, Scheffer hakkmda a§agldaki yorumda bulundu: "Birkas; ytl once Sosyal Demokrat olan bu Scheffer'ltetikte izlemekteydim, Scheffer Alman baSlnl is;in muhabir olarak Birleşik Devletler'de bulundu ve §imdi iyi bir Nazi,"

334

ler'deki ozel temsilcisi oldu. Asll gorevlerinden biri, Birleşik Devlet­ler'de Sovyet Rusya karşıtI duygular uyandrrmaktI. "Rusya uzmam" Scheffer'm anti-Sovyet makale1eri Amerika'nm unlil dergi ve gazetele­rinde dilzenli olarak yer aId!. Scheffer'm gozde konularından biri Mos­kova Duru§malan'ydl. Scheffer, bizzat kendisinin de Alman ajanl ola­rak te§hir edilmi§ oldugu Duru§malar'l, saYlSlZ Amerikan okuru i~iIi "~ok biiyUk iftirallir" ~eklinde yorumladl. Buharin, Pyatakov, Radek ve diger Rus be§inci kokularml, "gerçek Bolşevik liderler" olarak tammladl. Fakat en abartlh ovgilsilnii Leon Tr~ki'ye ayrrml~u.
Dy ayda bir yayınlanan me~hur Amerikan dergisi Foreign Af­fairs'm 1938 Nisan'mdaki saYlsında, "Lenin'den Stalin'e" adlı tipik bir makalede Scheffer, Stalin'in, hIrs, klskanyhk ve iktidar a§kl motivas­yonuyla. hareket eden bir "~ark kumazl" oldugunu ve Tro~kistler'i, yalmzca kendi kişisel ihtiraslanmn yoluna şıktlklan iyın idam ettir­digmi a~Ikladl.
Scheffer'm Birleşik Devletler'deki propaganda ~ah~masl Pearl Har­bour'dan sonra tutuklanmaslyla bitmedL 13 EytiilI943'de, New York Times'm pazar günkii basktsında, magazin klsmmm on sayfasında Al­manya hakkmda "Conrad Long" imza11 bir makale şıku. Editoriin no­tunda, yazar "sUrmekte olan savaşta Almanya meselelerini yakmdan bi­len bir uzman" olarak tammlandi. Makale, "Ukrayna'nm rekoltesinin bu yaz Alman yontemleriyle sozde iki misline şıkanIml§" oldugu ha­herini ic;eriyordu.
gerçekte "Conrad Long" diye birisi yoktu. Bu, takma bir isimdi. Times'daki makalenin yazarI Paul Scheffer'ill.
Scheffer'm tutuklanmasından sonra,niifuzlu bazl AmerikalI dost­Ian onu tahliye ettirmeyi ba§ardIlar. Times'a yazmasl i~in sahte bir imza ayariadiiar. Scheffer'a aynca ABD Stratejik Servisler Biirosu'nda Alman meseleri konusunda uzman danI§man olarak i~ bile buldular.
1944 bahannda Scheffer Adalet Bakanhgl'nm ajanlan tarafından yeniden tutuklandI. Anla§Ilan, Dr. Goebbels'in eski ozel temsilcisi bu kez, Savaş boyunca hapiste kalacaktl.
4. Dies Komitesi
1938 Agustos'unda, Miinih PaktI'nm imzalanmasından hemen once Birleşik Devletler'de Amerikan aleyhtan etkinlikleri ara~tIrmak i~in Kongre biinyesinde Ozel bir Komite kuruldu. Bu Komite'nin ba~kam Temsilciler Meclisi'nin Teksash Uyesi Martin Dies'dl.
Dies Komitesi kuruldugunda, onun Birl~ik Devletler'deki Mihver entrikalanyla sav~acagl diişıinUliiyordu. Aksine, Kongre Uyesi Dies tarafından ~iirdUriilen "ara~t1rma" tek bir konuda yogunla~tl: Amerikan halkml onlarm asd ve en bUyUk can dU~manlarmm Sovyet Rusya olduguna ikna etmek.
Dies Komitesi tarafından atanan ilk Ara~trrma $efi, Edward E Sullivan, adl sanl duyulmaml~ eski bir sanayi casusu ve anti-Sovyet propagandaClydl. Dies i~in ~all~maya başıamadan once Sullivan, emir­leri Hetman Skoropadski ve Berlin'deki diger Beyaz Ukraynah emi­gres'ten alan Sovyet karşıtl Ukrayna milliyet~i hareketine baghydl: Sullivan, Boston'da gen~ meteliksiz bir gazeteciyken, Ukniynah Ame­rikaltlar arasında anti-Sovyet duygular yaratmaya yardlm etmek Uzere satm almml§tl. Tek kelime Ukraynaca bilmemesine ragmen, Sullivan "baglmslz Ukrayna" propagandasl yap maya bşıadl.
Martin Dies'.J.ll gelecekteki Ara§tlrma $efi, fa§ist Ukraynall, Amerikalılar hareketi arasında ktsa zamanda onemli bir §ahsiyet oldu. Hareketin sozclisii olarak, Nazi ajan ve propagandacılarlyla yakm i1i§kiye ge~ti, i~birligi yaptI ve hatta kendini onların davaslyla aşık~a ozdeşıe§tirdi. 5 Haziran 1934'de Sullivan, New York City Thomholl Lexington Avenue 85. Caddede Alman-Amerikan Birligi Uyeleri ve finiformah Flrtma Alaylan nın bir mitinginde konuştu. Sullivan haykrrarak, "Bitli Yahudiler'i Atlas Okyanusu'na dokiln!" dedi.
1936 Agustos'unda, Kuzey: Carolina, Asheville'de Amerikalı anti­semitik ve Nazi yanhsl propagandacIlannm yoneticileri tarafından dUzenlenen milli bir konferansIn asIl konu§macisl olarak ba§ rolli oy­nadl. Kanferonsitaki diger konu§mactlar, Giimuş Gomlekliler'in §efi William Dudley Pelley; Sullivan'la birlikte fa~ist bir billten yayınlayan James True; Birlik Uyesi ve Nazi ajanl Ernest F. Elm­hurst, naml diger E.F. Fleischkopf idi. Konu§tnacdar Sovyet Rusya'ya azgmca saldlrdllar ve Roosevelt yonetimini "Yahudi KomUnist bir komplo"nun bir par~asl olmakla suşıadtlar.
Asheville baSInl, Sullivan'In konU§maSInl "Hitler'in soyleyeceklerini 0 soylemi§ bulunmaktadtr." diye verdi} Amerika'nm liberal orglitIeri Sullivan'm naho§ sicili hakkmdaki
7 Dies Komitesi is;in Amerikan aleyhtan Etkinlikleri Ara§tmna ~efiyken Sulli­
van'm maaşılil Qdeyen Amerikan vergi miikellefleri is;in Sullivamn· polis
kaYltlan ilgins; olabilir:­
bazl gen;;ekleri gozoniine serince. Kongre Uyesi Dies, Araşıll'lllll ~cfi
Sullivan'a gonUIsiizce yol verdi. "Ekonomik nedenler ytizllnden" dedi
Dies. Sullivan daha sonra fa~ist Ukraynahlar hareketine kalildl vc
Pennsylvania, Pittsburgh'da Ukraynah-Amerikalılar Egilim Ens­
titiisiinU kurdu. Bir milyon Ukraynah-Amarikalı i~erisinde anti-Sovyet
ajitasyon yapmakta uzmanla~ml~ olan bu orgilt, Washington'daki AI­: man Elr;iligi ile baglantldaydl. Sullivan, iilke r;apmda Nazi yanhsl ve
anti-Sovyet propagandacllarla i~birligini siirdUrdii. Coughlin, kendisi­
nin ve Sullivan'm birlikte diizenledikleri bir i~e ili~kin olarak "4 Tem­

muz partiniz ir;in ~erefli bir gün olaIcaktlr." diye telgraf r;ekti.
Dies Komitesi'nden resmen aynlmasma ragmen, Sullivan, "Ko­mitenin ili~kide bulundugu anti-Komiinist uzmanlar"dan biri olarak kaldl. 27 Temmuz 1939'da, Sullivan, Chicago'daki anti-Sovyet, anti­semitj.k propagandaCl dostu Harry Jung'dan bir mektup aIdl. lung ~oyle yazlyordu:--
Komite ara~tIrmacllannda·n biri klsa bir sure ir;in burada, za­manmm bir bsmml bizimle birlikte ger;iriyor ve kafasml bir Ylgm ~aşırt.J.cl bilgiyle doldurduk.
Ofislerimiz arasındaki i§birliginin miikemmel, doyurucu ve kar~IlIkh olacagml umarlm ...
SUI; SUI; Yeri Tarih S01lUI;
Sarhoşıuk Charlesto~n, Mass 7/9/20 Sahverildi
Tehl ikeli §ekilde a rab~ Roxbury 18./12/23 25 dolar para cezasl
kullanmak
Ehliyetsiz §ekilde araba Suffolk 11/12/24 25dolar paraocezasl
kullanmak
Tehlikeli §ekilde araba Suffolk 27/6/24 Dosyaya konuldu
kullanmak
HlfSlZhk Malden 4/2/32 Islahevinde 6 ay;
temyiz edildi.
HlfSlZhk Middlesex Yiiksek 12/4/32 Takipsizlik karan
Mahkemesi verildi;
lptal edilen ehliyeti Lowell 11/2/32 Evrak dosyaya
kullantnak konuldu.
Ceza Yasasmm 690. New York City 20/12/33 Beraat etti.
maddesini ihlal etmek
(Homoseksuellik)
Kendisine FBI memuru Pittsburgh 11/12/39 Dava dii§tii.
siisii vennek iddiaslyla:
tutuklandl
337

\
Sullivan'm, Amerikan aleyhtan etkinlikleri ara~trrmak i~in Dies Komitesi'ndeki §ef yardlmclhgl ve dam§manhk mevkii, Amerikan ra­dikal hareketinin doneklerinden, J.B. Matthews taraflOdan doh,luruldu. Matthews'un yazllan, onde gelen Amerlkan fa§istleri ve Mihver ajan­Ian taraflOdan yaygın bi~imde yaylOlandl ve dagltlldl. Nazi Propaganda Bakanhgl, onun yazilarmi tavsiyeediyordu. Matthews'un makaleleri, Alfred Rosenberg'in Aussenpolitisched Amt'lOlfi bir orgam olan Con­lra-Cominlern'de yeraldl..
Haftalarca. Washington'daki eski Hiikiimet Meclisi Binasl'nm mermer stitunlu parti meclisi toplantdarmlO yapddl&l odada eski sabIkalilar. sanayi casuslan, yabancl ajanlar ve §antajcllarm ugursuz alaYI. Moskova ajanlarlOlO Birleşik Devltitler Hükümetini devirmek i~in darbe tezgahladlklanm kaOitIamak i~in "uzman taOlklar" olarak Dies Komitesi'nin huzurunda gosterişıi bir resmi ge~it dlizenlediler. "Anti-Komiinist" tantklardan bazilarl ~unlardl:-­
Alvin Halpern: Tamkhgmm ikinci gliniinde, Washington BOige Mahkemesi onu hlTSIZhk sur,;undan iki yll hapse mahkum etti; ifadesi yıne de Dies Komitesi'nin tutanaklanna geyti.
Peter 1. Innes: Sendik~ kasasından 500 dolar ~aldlgl /i~in Ulusal Denizcilllc Sendikasl'ndan kovulan bir sanayi casusu; son­mdan, kiiCiik bir r,;ocuga tecaviize yeItenmek su~undan 8 yll hapse mahkum oldu.
William C. McCuiston: Sendikacılara saldlran bir cetenin orgiitleYlcisi; New Orleans'ta kurşunlanan ve sopayla doviilerek
, oldiiriilen işçi onderi Philip Carey cinayetiyle sur,;landlgl strada Dies Komitesi huzurunda tanlkhk yapu; sonradan cinayet su~undan beraat etti.
William Nowell: Fa§ist lider, 3223 Nolu eski Giimli§ Gomlekli Gerald L.K. Smith'in giivenilir danl~manl, sanayi casu­suo . '
Richard Krebs, narm diger Jan Valtin: Sabtkah ve itirafCl Gestapo Ajanı.8 "General" Walter G. Krivilsky, naml diger Samuel Gins­
8 1941 Ocak'mda Alman Ba§kumandanhgl Sovyetler Bidigi'ne saldm it;:in son hanrhklanm yaparken, Birleşik Devletler'de Gecenin Otesinde adlı sansasyonal bir Sovyet karşıtl kitap yayınlandl. Yazarm adl Jan ValtW olarak ge~iyordu.
338


...

Jan Valtin, eski Gestapo Ajanı Richard Krebs'in binrok sahte isminden biriy­di. Diger adlan, Richard. Anderson, Richard Peterson, Richard Williams, Rudolf Heller ve Otto Melchior'du.
Krebs'in kitabl Gecenin Otesinde, Moskova hesabına ugursuz gorevleri ye­rine getirerek diinyayt dola~ml§ bit komiinislin, "Jan Valtin"in itiraflanm ser­giliyordu. Yazar, diinya demokrasisine karşı sozde "Bolşevik ajanlar" ta­rafından diizenlenmi§ olan caniy'ane komplolan en korkun~ detaylanyla tammhyordu. Yazar 1926'da Califomia'daki cinayet Girişimi de iltinde olmak iizere, "Komintem ttrin" on ydhk kriminal hizmetinden sonra "komiinist parti­nin ~ekiciligi' ve amaCl hakkmda" naSll "ku§kuya" dii§meye başıadlgml an­lauyordu. Sonunda hikayesinegore, Moskova'yla ilgisini tamamen kesmeye ve her şeyi anlafmaya karar vermi§ti ...
Krebs 1938 ~ubat'mda Birleşik Devletler'e yard!. Na~i Almanyasl'nda hala dagltllmakta olan anti -Sovyet bir propaganda kitamyla §aşırtici bir benzerlik taşıyan Gecenin Otesinde'nin el yazmalanm Avrupa'dan yanmda getirmi§ti. Krebs, kitabl Birleşik Devletler'de basktya haztrlarken, tecriibeli anti-Sovyet propagandacl ve Hearst basmmm diizenli yazan Amerikan gazeteci Isaac Don Levine'den yardlm gordii.
E§i benzeri goriilmemi§ bir rekl,am kampanyauyla desteklenen Gee/min Olesinde, sansasyonel bir best-selleI' oldu. ayın Kitabl Kuliibii 16S.000'lik saUl yaptI. Reader's' Digest, otobiyografiniri "yayıncdar tarafından dikkatle gozden ge~irilmi§" oldugu yorumuyla uzun bir ozet yayınladl. Life dergisinin ardarda iki saYlsında kitabm bOliimlerinden kapsarnll almular yapddl. Gecuin Olesinde'de oldugu kadar tantanall bir destek ve bu kadar faua reklam harca­maSl, Amerikan yayınclhk tarihinde pek az kitaba nasip oldu.
Bir dizi ele§tirmen kitap hakkmda a~tan a~aga liipheci yakla§uken, Sov­yet kafşıtI duygulanyla iinlii digerleri, resb'in eseri ovgiiler yagdlrddar. Satw­day Review of Literatwe'da yazan anti-Sovyet kadm gazeteci Freda Utley, kit­abl §U sozlerle tammladl: "lktidl!n kazanmadan once Stalin'in Hitler'e yapugl ve ·bugün de yapmak zorunda oldugu yardlJlll balka hi~bir kitap. bu kadar aşıkllkla ortaya koyamaz. Tr~ki hayrant Sidney Hook, sozde Sosyal Demok­rat Federasyon'un yayın orgam New Leader'da IOyle diyordu: "Tam ardamlyla bir hikaye olarak, nefes kesen akillyia oyle zoriaytCl ki, bir masal olarsk ka­bul edilemez, ~iinkii hayali smuiann tiim ol~iitlerini Ytkmaktadlr." Moskova Duru§malan'nm Sovyet karşıl1 yorumu Tokyo propaganda organt Contemporary Japan'da yer aIml, olan William Henry Chamberlin, New York Sunday Times Book Supplement'te, "Valtin'in casusluk, sabotaj ve diger yasadlşı dll-kay­nakll faaliyetlerle Savaşmakla ugra§an Birleşik Devletler kuruluşıannm degerli biT yardlmClsl" oldrigunu ileri siirdii. Max Eastman, Eugene Lyons ve Ameri­ka'daki anti-SoVy~t, T~ki,yanllS1 edebiyatşı kligin diger unsurlan eski Gesta­
,.. po Ajanı tarafından yaptlan "tarihi a~klama"yt cOlkuyla selamladdar. ';Jan Valtin" milli biT §ahsiyet oldu. Bir anti-Sovyet uzman olarak Dies Komitesi huzurunda ifade vermek iizere davet edildi. 28 Mart 1941'de, Krebs'e, sakmcall ve smudlşı edilmesi gereken yabancl uyruklu bir kişiolarak tutuklama bildiriminde bulunuldu.Bundan sonraki Federal
berg: Kendisini Yagoda nın emrinde eah§an bir "GPU Ajanı" ola­rak tamttl. Birleşik Devletler'e kavarak deh§ct verici anti-Sovyet bir otobiyografi yayınlad1.9
Martin Dies dosyalan, sozde tehlikeli "Bolşevikler"le hızla dolup

ta§tl. Teksash Kongre tiyesi, Moskova'nm talimaUan dogrultusunda
faaUyet gosteren ulus c,:apmda yaygın bir Be§inci Kol'un ac,:l~a
c,:lkanlml§ oldugunu sIk: arahklarla c,:arpiCI bir bieimde Han ediyordu. 1940'da Kongre tiyesi Dies, Komite'sinin "bulgular"ml kamuoyu­na aelklamak lein bir kitap yayınladl. Dies'tn, "Amerika'daki Truva Atz: Ulusa Rapor" adlı kitabl asIl olarak Sovyet icarşıtI propagandaya adandl. Alman-Amerika Birlikc,:ileri, Hlristiyan Cepheciler, Nazi Be§inci Kolu'nun onctileri olarak Amerika kentlerinde Nazi yanhsl kit­Ie gosterileri dlizenlerlcen, Kongre fiyesi Dies Stalin'i, "Uniformah 150
mahkeme yargllamalarında, Krebs'in 1926'da California'da bir cinayet Girişiminde bulunmaktan su\=lu oldugu ve San Quentin'de 39 ay hapisle ceza­landmldLgL kamtlandl. Los Angeles'taki mahkeme tutanaklan, Krebs'in Gecenin Otesinde'de Komintem'in verdigi bir gorevle ilgili diye anlatttgt bu cinayete, Krebs'in kii~iik bir tiiccara borşıandlgl bir fatura hakkmda şıkan tartlimanm yolayllgml gOsterdi. Mahkcmede tUccan neden Oldiirmeyeyahşıtglfll aytklarken Krebs, "Yahudi beni ~gtna·yevirdi" dedi.
Federal mahkeme oturumlarında, Krebs'in 1929 Arahk'tnda Birleşik Devlet­ler'den stnlrdql ediJdigi ve 1938'de, 1926'da oldugu gibi Birleşik DevleLler'e y.a­sadlşı yollardan girdigi ortaya ~tkanldt. Bundan ba§ka, duru~malar 1934'de Krebs'in ihanetten yarguanan bir denizCi vatandailfla kar§t Nazi Hiikiimeti adma tamkbk yapttgmt kamtladl, Kovulmuş oldugu Alman Komiinist Partisi'yle ili§kilerine gelince, Krebs, "orgiile SIZffil§ oldugu"nu itiraf eui.
ABD Gi>ymen Mahll:emesi, bulgularml lytkladt: "Samgm be§ YUdlf Nazi AI· many.asl nın bir casusu Dldugu du~iiniilmekledir. Onumiizdeki siciline gore, tiimiiyle guvenilmez ve ahlakslz oldugu ortaya 0kmaktadtr."
Eski bir Nazi Ajanı ve cinayet hiikiimliisii olarak Krebs'in le§hiri, dar bir ke­simle stmrh kald!. Daha sonra, niifuzlu anti-Sovyet Amerikalı dostlan 0113 kefil oldular. ABD GOymen Biirosu yetkilileri tarafından sabikaSlZ bir kişigibi lemiz k.agtdl verildi ve Amerikan vatandaihgl belgeleri saglandl. Gecenin Otesinde tiim iilkedeki halk kiiliiphanelerinin raflarında kaldl ve onbinlerce Amerikalı'ya Sovyet kar§ill mesajml yayınaya devam etti.
9 Krivitsky'nin Amerikalı avukatl Louis Wladman'a gore, "Krivitsky'nin Birleşik Devletler'e Girişi, Amerika nın Fransa Büyükelyisi William C. Bullin tarafından saglandl." Bullitt'in Sovyet kar~il1 faaliyetleri hakkmda bilgi iyın yirmi ii~iincii boliime baklfiLz.
10 Birlelik Devletler'deki Mihver yanllSl ve Sovye! karşılI unsurlar, Kongre

ttimenden olu~an Sovyet askerinin başında Birlc~ik Dcvlclll'I'1 1I11I11l ediyor" diye tammlIyordu. Dies, "Moskova ajanlanm, Sovyetler'in Birleşik Dcvlctlcr'\ hili· lasma gerçekte ~oktan bşıaml~ olduklanm" aşık1adl.lO
Naziler'in Sovyetler Birligi'ne saldrrmalarından iki gUn sonra, Dies "Hitler'in Rusya'Yl otuz gUn i~inde kontrolu altma alacaşı" ke­hanetinde bulundu. Kongre iiyesi, KlZll Ordu'ya yardlm gonderme fIk­rine sert~e karşı şıku. "Rusya'ya Amerikan yardlml aptalcadrr, ~Unkii Almanlar hangi ~artlar alunda olursa olsun t~hizau ele g~irirler." dedi. "Hiikiimetimizin Rusya'ya yardlm etmekle, Stalin i~in, tam da burada, Amerika'm!! ba~kentinde yeni bir Ball Cephesi a~masl ~ok Büyük bir tehlike yaratacakur." uyansında bulundu.
iiyesi Martin Dies'm ~ah~malanm ~evkle desteklediler. 8 Ekim 1939'da lspanya'da Generalissimo Franco'nun fa~ist rejiminin onde gelen sozciisii Mer· win K. Hart, New York City'de, Dies'm onur konugu oldugu bir ziyafet verdi. Bu ziyafete kaulanlar arasında, John B. Trevor, Archibald E. Stevenson ve AI· man-Amerikan Birligi'nin başı Fritz Kuhn vardl. GazetecileT Fritz Kuhn'a Dies Komitesi hakmda ne dii§iindiigijnii sorduklarında, "Yeniden faaliyete ge~mesinden ho§nutum ve paraca daha fazla desteklenmelerini anu ederim." diye cevapladl.
A§aglda, Dies Komitesi'nin ph§malan hakkmda diger bazl Sovyet karşıt! kt§ktrtlcuann yorumlan yer almaktadlr:-­
Dies Komitesi'ne bUyiik biT saygl duyuyorum ve programml benimsiyorum ­George Sylvester Viereck, Nazi Ajanı, 21 ~ubat 1942'de iki ydsekiz ay basip c~zasma ~arptmldl.
1933'de Giimii~ Lejyon'u ... Bay Dies ve Komitesi'n1Jt §imdi tam, da geli§tirmeye ~all§t!klan ayın ilkelerin propagandasml yapmak i~in kurdum ­William Duddley Pelley, Nazi yanhsl Giimii§ Gomlekliler'in lideri, 13 Agustos 1942'de isyana te§vik su~undan onbe§ yu hapse mahkum oldu; 1944'de Ameri­ka'ya karşı bir Nazi komplosuna katdmaktan yeniden yarguandl. < Dies'm ba§ardlgl işıeri ovmek mi istiyorsunuz, bo§ zamanlapntzda ona te§vik edici bir mektup yazm. gerçekte, masasma gelen bir milyon mektup, onu ve temsil ettigi yasama organml ortadan kaldlrma heveslilerine bir cevap olacaktu -Peder Charles E. Coughin, Nazi yanllsl propagandacI, Hlristiyan Ce­phesi ve 1942'de haince yayınlan nedeniyle yasaklanan Social Justice'm kuru. cusu.
Bizzat Berlin, Dies Komitesi'nin Birleşik Devletlerdeki anti-Sovyet faaliyet­lerini co~kuyla d~stekledigini alilk~a ifade etti. Federal Haberle§me Kornisyo­nu'nun kIsa dalga yayınl, 1941 kI§mda Mihver'in Bat! Yanmkiire'ye yayın ya­pan kIsa dalga radyo programmda Temsilciler Meclisi iiyesi Martin Dies'm "adl en sık ge\ien ve en fazla onaylanan" Amerikalı oldugunu bildiTdi.

, B~k1tn'm, Sovyetler Birligi'nin savunulmasmm Amerika nın sa­vunulmasl aylsından hayati bir onem taşıdlgmdfade etmesinden klsa bir siire sonra, 2 Ekim 1941'de Ba~kan Roosevelt'e yazdlgl bir mek­tupta, Dies, anti-Sovyet propaganda kampanyasml siirdiirme niyetini belirtti. Oies ~oyle yazdi: "Sayın Ba~kan, Stalin ve Hitl~r arasındaki benzerliklerin, farkhhklarından yok daha yarplCI oldugunu Amerikan halkmm ogrenmesi iyın her olanaktan yararlanmaya niyetliyim. "Birleşik Devletler ve Sovyetler Birligi'nin askeri mtitteEk olma­laimdan sonra dahi Martin Dies Sovyet kar~IU kampanyasml siirdlirdli.
29 Mart 1942'de, Birleşik Devletler Ba~kan Yardimcisl Henry Wal­lace ~u ~IklamaYI yapU:--
Eger ban~ta olsaydtk bu taktikler bir sivri zekalmm dlişıinceleri diye dikkate ahnmayabilirdi. Fakat barl~ta degiliz. Sava~taYlz ve Bay Dies'm bu ve benzeri aylklamalarla, kamu­oyunda tahriketmeye yoneldigi ku~kular ve ofke, pratik sonuylan gozonline ahndlgmda bizzat Goebbels'ten dahi kaynaklanml~ olabilir. t~in dogrusu, eger Bay Dies Hitler'e satIlml~ olsaydl, moralimiz daha az bozulacaktI ... Biz Amerikalılar, bu yirkin geryegin imaslyla ylizylize gelmek zonmdaYlz.
S. Yalnzz Karlal
1940 sonlarında, Hitler Avrupa'nm kolele~tirilmesini tamamlar

. ve KlZll Ordu'yla yakl~an hesapla~masl iyın hazırlamrken, Amerikan politika sahnesinde ilgioy bir olgu ortaya Ylku. Bunun adl, Once Ame­rika Komitesi'ydi. Ertesi YII, ulus yapmda, basm, radyo, kitle top­lanulan, spkak gosterileri'v.b. tamUm araylan vasltaslyla Once' Ame­rika Komitesi, anti-Sovyet, anti-ingiliz ve tecrit yanhsl propagandaYl Amerikan halkt arasında enerji.k bir biyimde yay maya başıadl~
Once Amerika Komitesi'nin ilk liderleri arasında, General Robert

. E. Wood; Henry Ford; Albay Robert R. McCormick; Senatorler, Bur­ton K. Wheeler, Gerald P. Nye ve Robert Rice Reynolds; Temsilciler Meclisi liyeleri Hamilton Fish, Clare E. Hoffman ve Stephan Day; ve John L. Lewis'in klZl K~therina Lewis vardl.
Komite'nin onde gelen kadIn sozclisii, eski pilot ve sosyalist Lau­ra Inglass'u; sonradan Nazi Hlikiimeti'nin parall Ajanı qlmaktan mah­kum oldu. Sahnenin gerisinde, diger bir Nazi Ajanı George Sylvester Viereck Once Amerika ha,lkla ili~kiler uzmanlarmm yaydIklan yok
342
/

miktardaki propaganda malzemesini yayına hazırhyordu. Sonradan Japon Ajanı olmalc sm;:undan mahkum edilen Ralph Townsend, Once Amerika Komitesi'nin Batt KlYlSl kolunun b~mdaydl ve Komite'nin propaganda organlan Scribner's Commentator ve Heralcfm yazl kuru­Iu iiyelerindendi.ll Sonradan Alman Ba~kumandanhgl'ylaortakl~a Birleşik Dev1etler'den elmas kar;lrmaktan mahkum olan Werner C. von Clemm, Once Amerika Komitesi New York ~ubesinin perde ar­kasındaki sttatejisti ve mali destekr;isi olarak hizmet etti. Sonradan, Birleşik Devletler'deki yasadlşı propaganda hizmeqleri ir;in Nazi Hiikumcti'nden 10.000 dolar almaktan mahkum olan Frank B. Burch, Komite'nin Ohio, Akron ~ubesinin kurucularmdandl.
1942 Temmuz'unda, Adalet Bakanilgl'nm bir iddianamesinde Once Amerika Komitesi, Birl~~ Devletler silahh kuvvetlerinin mo­ralini bozmak i\(in komplo tezgatilaml~ bir kurulu~ olarak tanlmlanl­
yordu:. .. Once Amerika Komitesi'nin gelmiş ger;mi~ en ser;kin lideri ve sozciisii, Avrupa ve Amerika'da Nazi yanhsl ve anti-Sovyet ajitati)r olarak ~imdiden sivrilmi~ olan unlii Amerikalı pilot Charles A. Lind­bergh'di. Lindbergh, Almanya'Yl ilk kez 1936 yazmda ziyaret etti. Nazi Hiikiimeti'nin konuguydu. Naziler Lindbergh'in ~erefine §a§aah Wrenler dtizenlediler ve bir Ylgtn ozşı jestte bulundular., Yuksek riitbeli Nazi subaylan, Alman silah fabrikalarma ve hava iislerine yaptlgl ozel "gozlem gezileri" nde ona bizzat re,fakat ettiler. Lindbergh Nazi AImanyasl'ndan derinden etkilendi. Feld Mare§al Herman Goering ve diger Nazi kodamanlan ta­rafından kendisi i\(in dtizenlenen saylSlz partide Lindbergh, Alman Hava Kuvvetleri'nin yenilmez oldugu ~eklindeki inancml ifadeetti.
11 Herald'In yazarlan, .gece gündiiz Hitler denetimindeki Avrupa'nm ve Japon­
ya'nm yayın yapng,. istasyoniara ayarlanmI§ kIsa dalga ahcılar kUllamyoriardl.
Bu yona alman, resnii Mihver propagandasl Herald ve Scribner's Commentator
yazIlanna yede§iiriliyordu.
Herald. ve Scribner's Commentator, Birleşik Devletler'in her yerinde, Once
Amerika Komitesi'nin topiantilarında ve Charles E. Lindbefg. Hamilton Fish.
Charles E. Coughlin. Senator Burton K. Whee~er ve Nazi ajanlan. Fmnk
Burch, George Sylvester Viereck ve digederi tamfından orel olarak hazlTiarum~
OnceAmerika pa!talama Iisteleriyle geniş ~apta bedava dagItdlyordu.
343
,.. ,.1'
"

Luftwaffe'tn tecriibeli pHotu General Ernst Udet'e: "Alman havaclhgl, herhangi bir iilkeninkinden r;ok iistiin. Onu yenmek olanakslz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri Komutam General Bruno Loerzer, siyasi muhabir Bella Fromm'a "Bu Amerikalıyla neden bu kadar ilgilen­digimizi mi merak ediyorsun?" dedi. "0, Luftwaffe'm yenilmesinin olanakslzhgmdan sozederek, Yankee'lerin dudaldanm w,;uklatacak. Hi­zim r;ocuklar da bunu yapmasllli istiyor zaten."
Nazi Sava~ Bakam nın oglu Axel von Blomberg, 1936'da Lhld­bergh ~erefine verilen bir partiye kattldlktan sonra, "0, para yatrr~bilecegimiz en iyi reklam kampanyasl olacak." dedi.
lki yll sonra, Miinih Paku'ndaQ onceki tayın edici günlerde Lind­bergh Sovyetler Birligi'ni ziyaret;etti, orada sadece birkar; gün kaldl. OOnii~iinde derhal, KlZll Ordu'nun iflah olmayacak derecede kotii do­naulml~, kotii egitilmi~ oldugu ve berbat bir bir;imde kumanda edildigi soylentisini yayınaya başıadl. Sovyet Rusya nın, Nazi Almanyasl'na karşı herhangi bir askeri ittifakm ortagl olarak i~e yaramayaca~m iddia etti. Lindbergh, Naziler'e karşı olmak degil, onlarla i§birligi yapmak gerektigi d~iincesinde olduklanm ar;IkladI.
Ur;iincii Reich ile politik ve ekonomik ittifaklar kurulmasl gerek­tigini savunarak bir iilkeden digerineur;an Lindbergh'in siyah ve turun­eu renkli ur;agl, A vrupa nın huzursuz ba~kentlerinin havalimanlanmn
tanldtk bir simasl haline geldi. Miinih gori.i~meleri siirerken, Sovyet karşıtl 1ngiliz i~adamlan, aristokratlar ve politikacllardan olu~an kiir;ilk ser;me gruplar Lind­bergh'in Avrupa nın durumu hakkmdaki goriişıerini dinlemek iizere Lady Astor'un Cliveden'deki rnalikanesinde biraraya geldiler. Lindbergh . Almanya'nm Büyük hava giieiinden, hızla geli§en Savaş sanayii ve.par­lak askeri onderliginden sozetti. Naziler'in yenilmez olduklanm defalar­ea yıneledi. Fransa ve ingiltere'nin Hitler'le uzla§masml ve "Alman­ya'nm sava~ ilan etmeksizin Rusya ir;lerine kadar doguya dogru yaYllmasma izin vermesini" onerdU2
12 30 Ekim 1941'de, Birleşik Devletler'de Once Amerika Komitesi'nin bir mitin­ginde, bu siireyteki faaliyetlerini tammlarken Lindbergh §oyle dedi: "Bir yanda Almanya diger yanda Fransa ve !ngiltere arasında bir Savaş \,lkarsa, bunun ya Almanya'nm zaferiyle ya da diz ~olcmii§ ve inahvolmuş bir Avrupayla sonu\,lanacagl kanlSma. daha 1938'de varrm~tlm. Fransa ve tngiltere'nin Alman­ya'ya Savaş ilan euneksizin Rusya işıerine kadar doguya dogru yayLImasma izin verrnelerini bu nedenle savundum."

\,
Lindbergh ir;in ingiliz Parlamentosu'nu~ iiyeleri ve r;e~itli yetkili ki~iler ile bir dizi ozel toplantl diizenlendi. Bunlar arasında bulunan David Lloyd George,bu Amerikalı pilot hakkmda sonradan ~unlan sOyledi:--"­
Rusya'da samnm bir hafta kadar kaldl. Rusya'nm Büyük onderlerinden hir;birisini gormemişti. hava kuvvetleri hakkmda fazla birşey g5rmii~ olamazdl, dondii ve bize Rus ordusunun i~e
, yaramaz, Rus fabrikalannm korkunr; bir kanşıkhk ir;inde oldugunu soyledi. Pekr;ok ins an buna inandt -Hitler harir;.
Lloyd George'un Lindbergh ile konuşmasl, kendisinin de belirt­tigi gibi, eski Ba~bakam, Amerikalı pilotun "ajan oldugu ve kendisin­den daha kurnaz ve ugursuz adamlann aleti oldugu" sonucuna vardrrdt.
ayın sur;lama daha kesin bir dilleSovyetler Birligi'nden geldi. Bir gruptamnml~ Sovyet pilotu, Almanya'nm ingiltere, Fransa, Rusya ve <;ekoslovakya'nm birleşik hava filosunu yenecek kadar giir;lii bir hava giiciine sahip oldugu "kuyruklu yalamm" yayan Lindbergh'i sur;ladlk­larl bir ar;iklamaYl Moskova'da yayınladtlar. Sovyet havacllara devamh ~yle dediler:--
Lindbergh, Alman fa~istlerinin ve onların ingiliz aristokrat hamilerinin aptal bir yalanclSl, u~agl ve dalkavugu roliinii oynu­yor. 0, gerici ingiliz r;evrelerinden Sovyet havaclhgmm zaYlnlgml kamtlama ve Chamberlain'e Miinih'te, <;ekoslovakya meselesinde teslim olmasl ir;in bir tartl~ma zemini sag lama emri aldt.
Miinih Paktt'nm imzalanmasından iir; hafta sonra, Ur;iincii Reich Hiikiimeti, Lindbergh'in Nazi Almanyasma vermi~ oldugu hizmetleri res men takdir ettigini gosterdi. 18 Ekim 1938 ak~aml Berlin'de Lind­bergh onuruna veri len bir yemekte, Feld Mare~al Goering, Alman­ya nın en degerli madalyalarından birini, Alman Kartah ~eref Madal­yasl'm Amerikalı pi Iota taku ...
Yurtd~~mda iir;bur;uk ytl ya~adlktan sonra, Lindbergh, 1939'da sava~m patlak vermesinden kisa bir slife 5nce Birleşik Devletler'e . dOndii.
Naziler Polonya'Ylistila edip ingiltere ve Fransa Almanya'ya sava~ ar;ar ar;maz Lindbergh derhal bir beyanname yayınladt: Alman­ya'ya karşı sava~ hakS1Z bir sava~tl; hakh sava~ doguya karşı olandt.
, \0.

Reader's Digest'in KaSlm saYlsindaki "Ravaclhk, Cografya ve Irk" b~hkh bir makalede, Lindbergh, Alfred Rosenberg'inkini ~~Ilacak ka­dar ammsatan bir dille §unlarl yazlyordu:-­
. A vrupa kiiltiiriiniin mirasr;Ilan olan bizler, uluslar ailesinin kendi ir;indeki bir sava~m, beyaz lrkm giiciinii tiiketecek ve zen­ginligini yok edecek YlklCI bir sava~m e§igindeyiz ... Asya Rus smmndan bize dogru ilerliyor, bütün yabanci lrklar amanSlzca harekete ger;iyorlar ... En degerli s~rvetimi~ olan AvrupahlIk mi­raslmlzl korumak ir;in'kenetlendigimiz siirece, yabanci ordularm saldmsma, yabanci lrklarm kanlmlzl bozmasma karşı kendimizi korudugumuz siirece barl~ ve giivenlige sahip olabiliriz.

1940 yIlI boyunca, Lindbergh, 0 slralar Amerikan sahnesinde mantar gibi biten tecrit yanhsl, Sovyet karşıtI ve r;ogu kez de Mihver yanhsl hareketlerle kendisin. gitgide ctaha fazla ozdeşıeşıirdi. Tecrit yanhsl DI~ Savaşıara Raylr Komitesi'nin onde gelen sozciisii ve Birleşik Devletler Be~inci Kolu'nun sembolii oldu.13
o sonb~har Lindbergh Yale Oniversitesi'nde kiir;iik bir ogrenci

, grubuna hitap etti. "Banşımlzl Avrupa'daki yeni giir;lerle kurmak zo­rundaylZ,~' dedi onlara Lindbergh. Yale Oniversitesi'ndeki toplantI Quaker Oats servetinin mirasr;lSl R. Douglas Stuart, Jr. adlı zengin bir ogrenci tarafından diizenlenmişti. K1sa bir siire sonra, Stuart'm grubu Illinois, Chicago'da Once AmerikaKomitesine katIldl ...
Lindbergh Once Amerika Komitesi tarafından iilke xapmda diizenlenen muazzam mitinglerde konuşarak ve sahilden sahile radyo yayınlanyla, Amerikan halkma gerr;ek dii~manlanmn Nazi Almanyasl degil, Sovyet Rusya oldugunu soyledi. "Bir yanda Almanya ve ote yanda Ingiltere v(f Fransa arasındaki" sava~ diye uyardI Lindbergh, sa­dece "ya Almanya'nm zaferi, ya da diz r;okmii~ ve mahvolmuş bir Av­rupa'yla" sonur;lanabilirdi. Sava~, Sovyetler Birligi'ne karşı birleşik
13 1937'de Chicago Daily Times'm muhabiri ve sonra Federal casus olan John C. Metcalfe, Alman-Amerikan Birligi'nin Long Island Astoria'dakibiriminin lide­ri Hermann Schwarzmann tarafından kendisine yaplian a§agldaki a\ilklamaYI
'yayınlaml§u: "Büyük siyasi partimizin Fiihrer'inin kim olabilecegini biliyor musunuz? Lindbergh! Evet bunu tahmin etmek zor degil. Halkl kolayca ar­kasından siiriikleyebildigini biliyorsunuz. Amerikalılar ondan hoşıamyor ... Evet, §u and a hakkmda hi~bir şey bilmedigi pek\;Ok şey planlanmakta."

346


saldmya donii~ttiriilmeliydi.14
On~e Amerika propaganda aygltmm ttimti, Sovyetler Birligi'ne gonderilen karşıltkslZ yardlma karşı ulus capmda bir protesto kampan­yasl için seferber oldu. Charles E. Lindbergh, Mec1is tiyesi Hamilton Fish, Senatorler Burton K. Wheeler ve Gerald P. Nye ve Once Ameri­ka Komitesi'nin Kogre'deki diger sozciileri, KiZtl Ordu'ya yardIma karşı Clkular ve Sovyet Rusya nın kaderinin Birleşik Devletler'i hie ilgilen­dirmedigini aClkladtlar. Herbert Hoover kampanyaya katlldl. 5 Agustos'ta John L. Lewis, Hanford MayNider ve diger on tiC onde ge­len tecrit yanhsiyla birlikte, eski Ba~kan, "Rusya'ya ve .;. sava~an diger taraflara resmi olmayan yardlm vaadi"ni protesto ~enbir kamu­oyu actklamasl yaYlOladl. Actklama ~oyleydi:-­
Son olaylar, bu sava~m kesinlikle ozgiirliik ve demokrasi ugruna oldugu'konusunda ~iipheler dogurdu. Bu, sadece zorbaltk ve ozgurltik arasındaki bir dtinya savaşı degildir.' ingiliz-Rus itti­fakl bu hayali sildi.15
Japonlar Pearl Harbour'a Saldmnca Once Amerika Komitesi res­men dagtttldi. Ba§kam General Wood, Once Amerika iiyelerinin
14 Sovyet Rusya nın Nazilerce istilasl, Once Amerika Komitesi tarafından cO§­
. kuyla selamlandl.' Once Amerka sozciisii Herald §u ba§hgl taşıyordu:-­Avrupa, Rus Komiinistlerle C;atpl§mak t~in Birle§iyor. Onyedi Ulus SSCB'ye Karşı Kutsal Ha~h Seferinde Alman Reich'ma Katthyor. Sovyet Rusya nın Nazi Aimanyasl tarafından yenilmesi Bideşik Devletler'in
~tkarma diye gosteriliyordu. 1 Agustos 1941'de Once Amerika AraltJrma Biirosu. Bultent'nde §oyle yazlyordu:-­"Nazi Almanyasl Komiinist Rusya'yt zaptetse bile, biiyiiyen Alman ekonomi~ sinin giişıenecegine zaYlflayabilecegini biliyor muydunuz?"
IS 30 Ekim 1941'de, Naziler Moskova yakmlarındayke:n, Archangel'deki Amerikan miidahale ordusunun eski yüzbaşısl, sonradan Bel~ika'daki Amerikan E1~si, Al­man yanhst tavlr ,aldlgl i~in gorevinden azledilen John Judahy, New York City'deki Madison Square Garden'da Once Amerika Mitingi'nde konu§tu. Cudahy Birleşik Devletler Hiikiimeti'nin, Nazi AlmanyaSlRl da kapsayacak uluslarmsl
. bir "Barış konferanst" toplamasml istedi. Cudahy, "Nazi' Hiikiimeti'nin. yetkili mercilerinde bulunanlann Amerika nın Savaş potansiyelinin olu§turdugu Büyük tehdidi kavradlklannl" sOYledi. "Bunu bana, bel ay once Berlin'de gorii§tiigiim von Ribbentrop soyIedi.". dedi. Cudahy, bunun Naziler'le ffBarış gorii§meleri"nde .iyi bir pazarhk unsuru olabilecegini ekled.i. "Onlar Hider'Ie, Barış yapdamayacagml soyliiyorlar. Oysa Hitler sadece ge~ici bir safhadu ..... dedi Cudahy. Bu memlekette Herbert Hoover gibi en saf yurtsever duygularla
341
Birleşik Devletler'in Almanya ve Japonya'ya karşı savaşım destekle­yecegine soz verdi. Lindbergh Amerika sahnesinden r;ekildi ve Ford Motor Sirketi'nin teknik dam§mam olarak Henry Ford'un yamnda i§e başıaru.
Fakat, Sovyet karşıtl Once Amerika propagandasl surdu ...
KlZll Ordu, "Rusya'daki bUyuk karşı saldmlanna başıayınca, r;ok klsa bir stire once Rusya nın ezildigini bildiren Once Amerika nın eski sozcusu, ~imdi Moskova ve onun "Komintem ajanlan"nm Avrupa nın tUmtinu "komtinistle§tirmek" üzere olduklanm ar;lkladl.16 KlZll Ordu batl smmna yakla§tlgmda, Once Amerikacılar, Sovyet askerlerinin smm ger;mek yerine ingiltere ve Birleşik Devletler'i yalmz başıanna
hareket eden Büyük bir Avrupa uzmammlZ var ... Haydi, Bay Hoover'l kahcl bir ban~m yerIe~mesi i~in iistiinde ~ah~acagl bir giri~imin ba~ma getirelim. Cudahy'ninkonuştugu l>nce Amerika mitinginin duasl, Muhterem George Al­bert Simons tarafından yaptlml~t1. Rus Devrimi'nden once, bu Muhterem Si­mons S1. Petersburg'daki Protestan Misyoner Kilisesi'nde papaWl. Simons burada, Sian Tutanaldan'nm dag1l1mmda en Büyük rolii oynayan anti-semitik propagandacl Boris Brasol ile yakm arkada~ olmuştu. 1919 ~ubatlOda Bay Si­mons "Bolşevizmi" soru~turan Senato Kornitesi huzurunda ifade verdi. aşağıda Bay Simons'm ifadesinden bir boliim yer ahyor: "Soziimona Bolşevik hare­ketteki ajitatorlerin yandan fazlasl Yahudidir. Bu (Rus Devrimi) Yahudilerin i§idir ve'iislerinden biri de New York'un Dogu Yakasl'nda bulunmaktadu." Bay Simons Sian Tutanaldan'm devrim hakklOdaki en degerli bilgi kaynagl olarak sahk verdi. " ... 0, bu gizli Yahudi toplumunun diinyaYl zaptetmek i~in... ve
,sonunda tiim diinyaYl pen~esine almak i~in neler yapmakta olduklanm, gosteriyor; ve §imdi, b~ kitapta Bolşevik rejirne tlpatlp uyan programlan ve yiintemleri hususunda pek~ok şey soylenmektedir.
16 22 MaYls 1943'de, Komintem veya Komiinist Entemasyonal resmen lagvedildi. United Press i~in hazulanan ozel bir makalede, Amerika nın eski Sovyetler Birligi Büyükel~isi Joseph E. Davies, Komintem'in lagvedili§ini ~oyle yorumladl: "Diinya Dt~işıeri Bakanhklarındaki iyi haber alan kaynakla­ra gore bu geli~me siirpriz olmadl. Bu, Sovyet dl~ politikasmm geli~imll:tde bir sayfantn kapanmasl ve i~in tiim yonleriyle bitirihnesinden ibarettir. Bu, Komintem'e ili~kin tarihsel olgulara. kisaca goz atmakla, daha iyi
I anlaşılabilir ... Komintem 1919'da, yeni devrimci hiikiimet her taraftan saldmya ugradlgl bir slrada kuruldu ... Fakat Staliri doneminde, diger iilkelerin i~~i smtfl hareketi i~in bilgi ve deney degi§imi yaptlan bir yer oldu. Demok­rank iilkelerdeki bu (Komiinist) partilere yasal statii i~in ~ah§malan ve etkin­liklerini ban~~tl.ve anayasal yontemler araclhglyla siirdiirmeleri tavsiyesinde buhmuldu. Bu iilkelerde onlar genellikle giiriiltiicii fakat §iddete ba~vurmayan aZlnllklar haline geldiler. Komintem'in hiikiimetlere kaql' devrimci SlOtf

348
'II':'
II
I
sava~malan i~in blrakarak, Nazi A:lmanyasl'yla "ayn bir ban~" yapa­cagl kehanetinde bulundular. KlZll Ordu kendi slmrlanm a~mca, Once Amerikactlar, Avrupa "Moskova nın egemenligi altma giriyor" yayga-. rasma yeniden başıadllar...
OnceleriOnce Amerika Komitesi'ni desteklemi~ olan, Birleşik
Devletler'deki en etkili li~ gazetenin sahipleri, Birleşik Devletlerve

I,

Sovyet Rusya nın Nazi Almanyasl'na karşı sava~ta mlittefik olma­larından sonra daha ~iddetli anti-Sovyet propagandaYI yayınayl slirdtirdliler. Bu li~ gazete sahibi-William Randolph Hearst, Ytizbaşı Joseph M. Patterson ve Albay Robert R. McCormick-saytlan mil­yonlan bulan okurlanna Amerika nın mtittefigi, Sovyetler Birligi'ne karşı ku~ku ve dti~manhk yaratmak i~in dtizenlenm~ ardt arkasl gel­meyen makaleler ve ba~yaztlar yayınladtlar..
. aşağıda, sava~ boyunca gazetelerinde şıkan yazllardan bazl tipik pasajlar bulunmaktadIr:--.
Rusya'dan fazla bir şey beklemedigimizi biliyorsunuz. lnsan gibi ylirliyen ayl, her zaman insan gibi dlişıinmez. Rus'un zihni­yetinde, kendisinin sembolli olan bu vah~i hayvanm kaba bencil­ligi ve kesin giivenilmezligi her zaman vardlr. -Hearst'iin New York Journal-American gazetesi, 30 Mart 1942.
<;e~itli sava~ cephelerini gozden ge~irirken, Rusya'da mese­lelerin ·RUSYA lehine-geli~mekte oldugu gorlinliyor. Ku~kusuz
savaşımma ve iyteki YlktCl saldmlara aktif destek saglamasl, yalmzca
saldlrgan ve dii§man devletler sozkonusu oldugunda miimkiindiir ... Dii§msn -
Naziler, Fa§istler vi! Iaponlar-bizi Bat! medeniyetimize yonelik komiinist
tehdit heyulaslyla kork~tmak iorin elinden geleni yapmaktadlr. Bu, diinyamn
geri kalan klsml gibi bizi de. fethetmek· i\iin yapttklan komplolarda, 1936,
1931, 1939 ve 1940'da topladlklan soziimona anti-Komintem Pakt kisvesi
altmda YSptldl ... 22 MaYls'ta (1943), Stalin ve arkadaşıan Hitler'in oyununu
Moskova'da bir hamlede bozdular ... KomintemT feshederek, Hitler'in son
Büyük propagandasmm oniinii kestiler. .. Dahasl, Komintem'in feshi, savaşı
ve banşı kazanmak iizere i§birliiFne soz verdikleri kom§ulanyla birlikte hare­
ket etme ve onlara zorluk \ilkannama §eklinde ifade edilen amaylanm teyit et­
tikleri kesin bir tavudl... Komintem'in feshi, Savaşan miittefikier arasındaki
giivenin peki§mesine yardlm eder. 0, §u diinyaYl iyi kom§ular oIarak i§birligi
i"inde ve birlikte "ah§arak yeniden kunnaYl ger"ekten isteyen uluslar toplu­
lugundan olu§an iyi bir diinyanm in§a edilmesinde, Savaş sonraSl
diizenlemelere de katklda bulunacakur."

II

Rusya, Birleşik Devletler'in tam bir ortagi degildir. 0, Mihver'in yan ortagidir. -Hearst'un N~w York Journal-American gazetesi, 30 Mart 1942.'
Bununla Stalin nereye vannak istiyor? 0, Almanya'yla ayn bir Barış yapmamn iyi bil' pdlitika oldugunu du~undugu an boou gef(,:ekle~tirmek i~in hazrrlantyor. MUttefikleri, anl~malanna uy­mamakla suşıayarak bunun zeminiI\i hazırhyor. BOylelikle, ne yaparsa yapsm temize ~tkacaktlr. Onun bu mazerete ihti:yaci 01­mayabiIir. Mazeret zaten hazrr. 0, zemini hazIrlamI~ durumda. ­McCormick'in Chicago Tribune gazetesi, 10 Agustos 1943.
Eger Stalin, daha az ~aba gostererek Almanya'dan, sonradan onun sozUmona mtittefiklerinden daha fazlaslOi elde edebilecekse, sadakatsizligi dogal bir alt~kanhk sayan mtithi~ bencH bir adam hangisini tercih edecektir? Kremlin'in Gtircti kiraCIsmm tUm mes­lek hayatI, yapisal a~gozltili.ik kaynaklarından arzulanan hedeflere dogru aCImaSIzca akan benCilligin ~alkantlh IrmagIdtr. ­McCormick'in Chicago Tribune gazetesi, 24 Agustos 1943.
Hangisi daha gtizel kokar -Rus Avrupasl mI, Alman Avru­pasl ml?-Patterson'un Daily News gazetesi, 27 Agustos 1943.
Banşı Rusya'nm yardtmlyla korumak i~in plan yapll1ak gtiltin~tiir. Rusya, zavalh Finlandiya ve Poionya'yl i~gal etti ve tngiltere'nin onaylyla, yalmzca Hitler ona (ingiltere. -~.n.) darbe indirdi diye, Almanya'ya saldlrmaya hazIrdlr. -Patterson'un New York Daily News gazetesinde, dtizenli olarak yayınlanan benzer mektuplar dizisinin 2 Kaslm 1943 tarihli olanl.
B~kan Roosevelt, 28 Nisan 1942'de, sava~ ~aba1anmn "Tokyo ve Berlin'deki propagandacdann duygulanm yansttmak i~in basllim kutsal ozgtirlUgtinti kullanan bir kısım sabte yurtseverler tarafından en­gellenmemesi gerektigi" uyansında bulundu.
8 KaSlm 1943'de; Madison Square Garden'da ABD-'Sovyet dip­lomatik i1i~kilerinin 10. "yIlmt kutlamak i~in yapilan top Ian tlda, t~işıeri Bakam Harold L. Ickes, Hearst, Patterson ve McCormick ta­nifından kesintisiz bir ~kilde halen stirdi.iri.ilmekte olan anti-Sovyet propaganda karnpanyaStnl suşıayan sert bir konl.i§ma yaptl. Soztinti sakmmayan t~işıeri Bakant ~ylededi:--.
Maalesef bu tilkede Rusya'ya karşı kin besleyen kuvvetli ve etkin giişıer varrur ... Hearst basmina ve Patterson-McCormick or­


tak gazetesine ve ozellikie de bu ikinclsine, yaImzca bir omek
. olarak deginmeme izin verin ... Bu gazete sahipleri Rusya'dan ve
Bliyiik BritaIlya'dan nefret ediyorlarsa, kendi lilkelerine ilWdn nef­
retIeri, ahlakslzhgm da otesindedir.
, Eger Hitier'i yenmek zorundaysak, yardlmymm aimamiz ge­
reken bu iki ulus hakkmda dii~manhk yaratmaya kaslth olarak
niyetieniyoriarsa, onlar kendi iilkelerinden de nefret ediyor ve ku­
rqmlanm kii~iimsiiyor olmahlai..,."
1944 sonbaliannda, Birleşik Devletler, Bliyiik Britanya ve Sov­yetler Birligi ordulannm birleşik saldmlan sonucunda Nazi Almanyasl bozgunla ylizyüzegelinee, Birleşik Devletler'de, Sovyet Rusya'ya kar§t silah b~maşıghgl yeniden duyuldu. \
Amerika'nln eski Moskova ve ParisBüyükeI~isi William C. Bul­litt, ktsa bir sUre once kurtanlan italya nın ba~enti Roma'dan, B~ medeniyetini "Sovyet emperyaiizmi" tehdidinden korumak i~in yeni bir anti-Sovyet ittifak ~agnsındabulundu..
William C. Bullitt'm mesleki hayatI bilinen yonan iz1emiştir...
1919'da BU.l1itt, Woodrow Wilson'm Sovyetler Birligi'ndeki oze!. temsileilerinden biriydi. 15 yIl sonra, 1934'de, Amerika'nm ilk Sovyet Rusya Büyükel~isi oldu. Vai-hk;h, hrrsh, diplomatik ~ntrikalarda yete­nekli Bullitt, bir dizi Rus Tr~kistiyle dos~a iIi~kiler kurdu. Sovyet . Rusya ilfin, Vladivostok'un Japonya'ya brraktlrnasmm ve BatI'da Nazi Almany~st'yla uzla~malar yapIlmasmm gerekliliginden sozetmeye bşıadI. 1935'de Bu11itt Berlin'i ziyaret etti. 0 sItada Amerika'iun Al­manya Bliylikellfisi olan William E. Dodd, diplomatik günliigünde ~yle yaztyordu:--.
o (Bullitt) 1935 bahan ya da yazmda Berlin'e gelerek, bana, altt hafta ilfinde Japonya'nm Rusya'nm dogusuna saldrracagmdan emin oldugunu ve Rusya nın, Uzak Dogu'daki ueunun tiimiinli alacagml umdugunu soyledi.
Bullitt, Rusya'nm Vladivostok'da Japon denizine uzanan yanmadaYl elde tutmak ilfin bo§ima ugra§tIgml soyledi. Buralar klsa bir Siire sonra Japonlar tarafından ahnaeaktI. "Almanlar 160.000.000' Iuk Rusya ir,;Ierine girdikleri takdirde, onlarm Pasi~ fik'e gelfmelerinin engellenebilecegini ve Balttk'tan uzak tutula­bilecekierini Q'li sanlyorsun?"diye sordum. 0 da, "Oh, hi\r farket­mez." dedi... Sorumlu bir diplomatIn bOyle konu§masl beni
;.'''',J_;,."i;, ... ",~ ..


§aşıftml§U. FranSlZ Büyükel~isiyle ogle yemeginde, dii§manca tavnm tekrarladl ve Franslzla, 0 slrada gorii§meleri siirmekte olan
I
Franslz-Sovyet barl§ pakumn ba§arlslzltga ugrayacagl konusunda uzun uzadlya taru§tl; ingiliz Büyükel~isi bana, bu paktm Avrupa barlşı i~in en iyi garanti Qlacagml soyledi ... Az sonra, ya da 0 slrada, yeni italyan Büyükel~isi dogrudan Moskova'dan geldiginde bize Bullitt'in Moskova'dan laynlmadan once fa§izmin etkisine girdigini soyledi.
270cak 1937'de BüyükelçiDodd §6yle yazlyordu:-­Son günlerde bana, Amerikan bankalarmm, Savaş aygltlarl halen diinya barl§ml tehdit edebilecek kadar Büyük olan ttalya ve Almanya'ya kiilliyetli miktarda yeni krediler ve borşıar vermeyi
dii§iindiikleri yoIunda raporlar geldi. Inamlmaz goriinmesine ragmen, Bay Bullitt'in bu plantarl destekledigini de duydum. 1940'da Fransa nın dii~mesinden sonra, Bullitt Fransa'dan Birleşik

Devletler'e dondUgUnde, Mare§al Petain'in Nazizm'e teslim olmak sure­tiyle Uikesini Komiinizm'den korumuş bir "yurtsever" oldugunu
a~tkladt.
Dort y;l sonra, ikinci DUnya Savaşı son una yaklaşırken, Bullit, Life dergisinin "muhabir"i olarak Avrupa kltasında yeniden boy gosterdi. Roma'dan Life'a, bu derginin 4 Eyliil 1944 tarihli saYlsında yayınlarian sansasydnal bir mektup gonderdi. Bullitt bazl isimsiz "Ro­mahlar"m dU~UnceIerini belirterek, yirmi Ylldlr diinyanm iethi i~in
I
uluslarar&S1 fa§izm tarafından kul1amlml~ olan Sovyet karşıtl propa­gandaYI tekrarladt. Bullitt ~oyleyazlyordu:--
Romahlar, Sovyetler Birligi'nin Finlandiya, Estonya, Leton­ya, Litvanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve <;ekoslovakya'YI egemenligi altma alacagml dii§unuyorlarL. On­lar, Ruslarm dogu Polonya di§mda Koningsber de dahil Dogu Prusya'YI ilhakedecegi kamsındalar. .. Roma'da, onIann ("Romahlar") hislerine terciiman olan hazin bir flkra dolaşıyor: iyimser kime denir? Sovyetler Birligi'yle, Büyük Britanya ve ABD tarafından desteklenen batl A vrupa arasında 15 yil i~inde ii~uncu diinya sava~mm ~tkacagma inanana. Kotiimser kime de­

352
\


nir? Bah Avrupa, Biiyillc Britanya ve ABD'nin Savaşınayacesaret edemeyece~erine inanana Bullitt, Ball medeniyetinin ona karşı OrgiitIenmeleri gereken teh­
didin, Moskova ve onun "Komiinist ajanlar"mdan geldigini iddia etti.
Bu, rreyrekyüzyll Once, Birinci Diinya Savaşı yak~rrken, yüzbaşı Sidney George Reilly'nin tiim diinyada karşı-devrimi birle~tirmek i~in yukselttigi rrlghgm ayınslydlP
Fakat, diinyada koklii degi~ik1ikler olm~tu. William C. Bullitt'm Sovyet Rusya'ya karşı bir ha~h seferi rragnsl yaparken bile, Biiyillc Britanya, Birleşik DevletIer ve SovyetIer
17 Nazi Almanyasmm lngiliz-Amerikan-Sovyet kOalisyonu tarafmd~ nihai ola­rak bozguna ugratIlmasından sonra dahi, Times,' Life ve Fortune-dergilerinin sa­hibinin kansl, Kongre iiyesi Clare Luce, 1945 ba§mda Avrupa gezisinden doniip Amerikalılara, KIZll Ordu'nun Nazi Almanyaslm bozguna ugraunasli nedeniyle Bol§evizm'inAvrupa nın tiimiinii yutmakla tehdit ettigini­a\!lkladlgmda ayın ~aghk yeniden duyuldu. Bayan Luce, Birleşik, Devletler'i Avrupa'daki Sovyet ka'qlt~ tiim gii\!lere destek verrneye ~aguth. Ku§kusuz, bu, Naziler'in asll umudu ve Nazi Propaganda Bakam, Dr. Goebbels'in ku§atIlmI§ .. Berlin'den son radyo konu§masl suasında işıedigi ana tema olmuştu.
Bir grup Amerikalı SenatOr'iin 1945 bahannda Roma'YJ ziyaretleri suasında, bif grup Amerikan askerine, Sovyet Rusya'ya kaql savaşı siirdiirmeye ve "i§i bitirmeye" gooiillii olup olmadtklannl sormalan soylendiginde, ayın ~ghk tekrar yiikseldi. Askerler Senatoriin anti-Bolşevik ha~h seferini onayla­madtklanm kesin bir dille belirttiler.
o suada, Sovyet· karşıll propaganda, bi~im ve i\!erik olarak Jan Valtin'in Gecenin Otesinde'sine benzer bir dizi kitap araclliglyia Birleşik Devletler'de yayIlmaya devam etti. 1945-46'da yayınlanan bu kitaplarm en ~ok satanlan arasında, William L. White'm Ruslar Hakkmda Rapor, Alexander Barmine'in Sag Kalan ve Victor Kravchenko'nun o.zgiirlilgil Seftim adlı kitaplan vardl.
Amerikalı gazeteci William L. White Ruslar Hak/unda Rapor'unu, Sovyetler Birligine yaptigl alelacele altl-haftahk gezisinden sonra yazdI. Reader's. Di­gest'da ozetlenmi§ hali yeralan White'm kitabl, ba§mdan sonuna Sovyet halkma, ooderlerine ve hatta onların Savaş ~abalarma kaql bir tirattl. Sosyal­Demokrat New Leader gibi kimi Sovyet karşıt1 gazeteler tanifından "nesnellik yoniinden zengin bir rapor" olarak alklşıanan ve Patterson-McCormick Vt; Hearst baSI!).1 tarafmdlln §evkle almtllar yapllan White'm kitabl, Amerikan basmmm Birle§mi§ Milletler i~erisinde iyi ili§kilerin siirdiiriilmesinden y"ana olan bazl kesimleri tarafından §iddetle lanetlendi. Savaş slrasında Sovyetler Birligi'nde \!ah§ml§ olan John Hersey, Richard Lauterbach,. Ralph Parker ve Edgar Snow da dahil olmak iizere bir grup tanmml§ Amerikalı muhabir, White'm kitabml, "bu savaştaki fedakarhklan bizi hesapslz kan
353

"'j"dOkiilmesinden ve stkmttlardan kurtB.ran biiyi.ik miittefikimize kalll eski mitle­ri, ve3nyarguan siirdiinnek ic;in ,tasarIanml§ c;ok fazla pe§in hUkilmlii ve saptlnCI bir rapor" olarak sert bir dille suc;ladlklan bir kamuoyu ac;tklamaSl yllymladuar. Dlf muhabirlerin aC;lkla~sJ, "White'm (Rusya nın) yalnIzca dili konusunda degil, anla,uan tarihi ve kiiltiirii konusunda da cahil oIdus-una", While'1ft kitabmm "terne! sahtekaehgmm, 00 ve arka planda aynntuann '01­mamasında yatttgma" ve "kitapla. burada ve Avrupa'da Miittefikler arasında giivensizlik ve ku,kuyu tlnnandlnnaya c;ail~an cahil ve dii§man gruplae arJlsında başıanll kunnak gerektigine" i§aret ediyordu. yıne de, yogun bie rek­lam kampanyaslyla propagandaSt yapuari Ruslar Haklanda Rapor, onbinlerce Amerikan okunma ula§maya devam etti. ,

Alexander Bannine'm kitabl Sag· Kalan, eski bir "Sovyet diplomat!" ve Sov­yetler konusunda bir "uzman" tarafından Sovyet politikasmm v,e iinderliginin "ic;yi.izii"niin hikayesini anlattyordu. Ruslar Haickl1lda Rapor gibi, Bannine'm . kitabl da, Sovyetler Birligi'ne ili,kin her, ,eye kinle saldtrarak', Stalin'in "ge­rici bir diktatOrliige" donii,mii, olan "muzaffer bir karşı-de.,.rint"in lideri oldugunu 'ffim ediy~rdu: RUB be,inci kolu 89lga C;lkartulp tasfiye edildigi za­man Alexander Bannine, Sovyetlerin, Atina charge d'affaires'l· olarak gorev yaptyo!'llu. Bannine dethal gorevinden aynldl ve Sovyetler Birliglne dtlnmeyi . reddetti. Sag KaJoll'da Bannine, idam edilen pekljlOk Sovyet komplocusunun, kendisinin yakm "arkada,lar"l ve "dosuar"l arasında bulunduk;lanm anlauf. Alman Geriel!r.unnaYlyla birlikte Sovyetler Birligi'ne karll komplo hamIamaktan suc;lu bulunan General Tuhac;evski hakkmda Bannine, "Mosko­va'dayken onunla SIb bir i,bidigi ic;inde c;al1§mlşınn," der ve Rus Generali­nin" son yıllarda kendisinin yakm dostu oldugunu" ekler. Bannine, 1938'de, Alman Askeri lstihbarall'nm parah Ajanı olduguri~ kabul eden Arkady' Rosen­goltz'un talirnatiyla "birkac; onemsiz i, yapllgml"; kendisiriin Paris'Ie "keskin ukah" Leon Sedov Tr~ki tarafmdim ziyaret edilmi, oldugunuda belinir. Sag Kalan adlıkitapta,Max Eastman'm ovOcii bir Onsozii bulunuyordu ve Birle,ik Devletler'deki diger Sovyet karlltl ki,iler tarafından hararetlegoklere c;tkanldt. William 1. White'm kitabt gibi. Bannine'in Sag Kalan,l da, yazarIan prasında Nazi Propaganda .Bakanllgl"nm resmi ajanslan tarafından Sovyet kalllU yazilarmdan diizenli bir bic;irnde almlllar yapuan Eugene Lyons; Sov­
, yet k8fşıtl makaleleri Hearst basmmda yer alan ve Moskova DunI!malan'na m,kin yorwnlan Japon propaganda orgam, Contemporary Japan'da 9lkan
. William Henry Chamberlain; Troc;ki'nin eski taraftan Sidney Hook; Mexi­co'dalei T~iduru!malarında "SonI§tunna Komisyonu"nun eski ba§kant John Dewey ve T~i'nin eski i§birlikc;isi, dostu ve c;evirmeni Maw Easttnan'm da bulundugu New Leader tarafından Oviildii ve hararetle reklaml yaplldl.
Avrupa'da hem W. L. White'm, hem de Alexander Barmine'in yanlail Sov­yetler Bidigi'ne karll propaganda kampanyalarında, Naziler tarafından kul­lanudl. White'In RusJar Ha#.lnda Rapor'unun yayınlanmast, Nazi Reichs­wher'in resmi yaytn orgam, Der Westkaemp!er (Ball. Cephesi Sava!˘an)'in 30 Ocak 1945 tarihli gaYlsında hararetli bir ba§fnakaleyle selamlandt; makale,
'White'm ki-tabmIn, Birie!mi, Milletler saflarındaki bOliinme ihtirnalini
354


Birligi ordulan, dogudan, batIdan, kuzeyden ve güneyden şı-devrimin kalesine -Berlin'e-' dogru yak1şıyorlardt.
F~istkolelik tehdidine ve dUnyamn daha once gormii~ oldugu gel­mi~ g~mi~en gerici giice karşı, Bau l)amokrasileri, Rus Devrimi'I\den dogmuş olan devlette en giişıii miittefiklerini bulmuşıardI. tttifak rast­lantlsal degildi. (:eyrek yüzyIlhk trajik yanh~'anlamalar ve yapay bir bi~imde kI~klrtIlan dii§manhklardan sonra, olaylann aClmaSlZ mantIgI, diinyamn fu.giirliikşıg1 halklanm ka9mIlmaz bir bi~imde birarayage­tirmi§ ve onlan miicadeleye sokmuştur. lkinci Dilnya Savaşı'nda dokiilen kanlardan ve e§i goriilmemi§ acılardan Birle§mi~ Milletler dogdu.. .
dogruladlgml iddia edi),ordu. 1945' Mart'mda, ltalya'daki. Amerikan askerleri, Naziler tarafından daha once Bannine'in Reade~'sDigest'da "Yeni Komiinist Komplo" ba1hglyla yayınlanml§ olan bir makalesi.nin yeoi basIiml4 bro§iirleriyle bombardunan edildiler. .
1946 başıarmda yayınlanan Victor Kravchenko'nun OzgiJrlUgu Seftim'i. Sov­yet Hiikiimeti'ne ve Qnun i~ ve d14 pşıitikasma kaT§1 'sert bir ele§tiriydi. 1944 Mart'mda, SavaşIn ortasında gorevinden ayrIiml§ olan Kravchenko, Sovyet Satmalma Komisyonu'nun Washington DC biilgesindeki eski iiyesiydi. Krav­chenko'nun kitabmdaki tipik "if§aatlar", Be§ YIihk Planlar ve ~iftliklerin ko­lektifle§tirilmesinin Rusya'y\ Çarlik günlerinimumlaaraulTacak yoksulluga ve ulus~apmda sıkmtuara sokmuş' oldugu; KIZU Ordu'ntm "tek' gözlü, topallayan, veremli, kalp agman ve mide iilserinden muzdarip, eUi yaşıannda. sakalll, va­zife malulii. bu yüzden kendilerini bile, zar-zor taşıyan. haklahnda cepheye gi­debifir hiikmii verilmii" insanla,rm olu§turdugu ondersiz bir Ylgmdan ba§ka bir şey oimadlgl iddialanydl. Kravchenko'ya gOre, "Almanlar 0 günlerde, ciddi biT miicadele olmakslZill Moskova'Yl alabilirlerdi... Geriye donmelerinin nedeni. yalDlzca Almanlar'm tarih adma ~ozebilecekleri bir gizdir."· SovyetRusya'ya kaql yeni bir ha~h seferi oneren . Kravchenko. "diinya giivenligine dogfll
alilacak bir sonraki adlm. bir' diinya orgiitiinde degil ... Rus kitlelerinin tiran­laryndan kurtarIimasındadlr." diyordu. Kravchenko'nun kitabl OzgiJrlUgu Seftim. W; H. Chamberlainve Dorothy Thompson gibi kirni ele§tinnenlerce. "iinemli
've aşıklaYlcl bir rapor" ve "Amerikan-Sovyet ili§kileri hakktnda canh bir kilynak" olarak hararetle alktşıandl. OzgurLUgu Seftim ~tklIktan ktsa bir siire sonra. Hearst baSlfll kitabl tefrika olarak yaY\I\ladl.
I

!kind Diinya Savaşı'nm bitirninde, Avrupa'da anti-Bolşevik ha~hlann sesleri 1918 sonrasından daha liz. fakat Woodrow Wilson'un oliimiinden beri ~ok şey ogrenmi§ olan Amerikalilar ve diger halklar iizerindeki etkileri ~Okidaha azdl.
*charge draffaires: Maslaltatgiizar -y.n.