YiRMi iKiNCi BOLUM
iKiNCi nUNYA SAVASI
1. Miinih

ABD Dl~işıeri Bakanhgl">

YiRMi iKiNCi BOLUM
iKiNCi nUNYA SAVASI
1. Miinih

ABD Dl~işıeri Bakanhgl, Bans ve Savas: Birlesik Devletler'in DtS Politikas! adlı resmi yayınmda, "1931-1941 arasındaki belirleyici
on yll" diyordu, "Japonlar'm §iddet hareketleriyle başıadl ve bitti. Ona
damgasml vuran, Japonya, Almanya ve italya nın diinya hakimiyeti
ama~h kararh politikalannm insafslZca uygulanmasl oldu;"

ikinci DUnya Savaşı, 1931'de, Japonya'nm Asya'YI komiinizmden
kurtarma bahanesiyle Man~urya'YI istilaslyla başıadl. iki yll sonra Hit­
ler, Almanya'YI komiinizmden kurtarma bahanesiyle Alman Cumhu­
riyetini ala§agl etti. 1935'te italya, "Bolşevizm ve barbarhktan" kurtul­
mak i~in Etyopya'yl istila etti. 1936'da Hitler Renanya eyaletini
yeniden silahlandlrdl; Almanya ve Japonya, Anti-Komintern
Anla§masml imzaladllar, Alman ve italyan askerleri, komiinizmden

-kurtarma bahanesiyle ispanya'Yl istila ettiler. 1937'de italya, Almanya ve Japonya'nm Anti-Komintern ' Anla~masl'na katIldl; Japonya <;in'e yeniden saldlrarak Peiping, Tient-'I' sin ve SanghaY'1 ele ge~irdi. Ertesi yll, Almanya, Avusturya'ya girdi. '••'" "DiinyaYI komiinizmden kurtarmak i~in" Berlin-Roma-Tokyo-Mihveri , kuruldu ... Sovyet Dl~işıeri Bakanl Maksim Litvinov, 1937 Eyliil'unde Mil­
letler Cemiyeti Meclisi'ne hitaben §oyle diyordu:~
Son yıllarda diger devletlere saldJrmakta olan ii~ devlet bili­yoruz. Saldlflmn amacmm maddi ve kiilttirel diizeyleri, ideoloji­ler, rejimler arasındaki ttim farkhhklara ragmen; bu u~ devlet de saldlfllarml tek ve ayın giidiiyle hakh şıkarmaktadJr: Komtinizme

, karşı miicadele. Bu devletlerin yoneticileri, "anti-komtinizm"
sozciigüniikullanmalarmm yeterli olacagml ve tUm uluslararasl
su~ ve cinayetlerinin affedilecegini dii~tiniiyorlar saf~a, ya da daha
dogrusu oyle dii§uniiyormuş gibi goriiniiyorlar.

Anti-Komintern Anla§ma kisvesi altmda Almanya, Japonya ve

italya, Avrupa ve Asya nın ele ge~irilmesi, kOlele§tirilmesi yolunda
yiirtiyorlardJ. Dlinya iki se~enekle karşı karşıyaydl: Nazi, fa§ist ve Japon
304
;\, '., ,... " .• ,,'~ ',,",]i••'. lu, '_"'" ".,'
saldIrganlara karşı tUm uluslann birligi ve Wk g~olmadan Mihver'in yarattlgl Savaş tehdidinin oniine g~ilmesi; ya da par~alanma, saldmya karşı par~a par~ teslim olma ve ka~mtlmaz fa§ist zafer. Mihver Propa­ganda Bakanlan, Leon Tro~ki'nin ajanlan, Franslz, ingiliz ve Ameri­kan gericileri kolektif giivenlige karşı uluslararasl fa§ist kampanya i~inde birle§tiler. Saldmya kşıbirlik olana~na "Komiinist propagan­da" diye saldmldl; "iitopik bir dii§" saYlhp bir kenara itildi; "Savaş ktşıcu:ttclhgl" damgasl vuruldu. Yerine, taviz politikasl, kaşımlmaz Savaşm Sovyet Rusya'ya karşı birleşik saldmya donii§tiiriilmesi planl onerildi. Nazi Almanyasl bu politikadan alabildigine yararlandt.
Ingiliz Ba§bakam, taviz politikasmm §ampiyonu Neville Cham­berlain kolektif giivenligin Avrupa'YI "silahlanml§ iki kampa" bOlecegini soyledi.
Nazi gazetesi Nachtausgabe 1938 ~ubat'mda§5yle yazlyordu:­~imdi biliyoruz ki, bizim gibi Ingiltere Ba§bakanl da, Ko­
lektif giivenligin sa~mahktan ba§ka bir şey olmadlgml kabul ediyor. 10 MaYls 1938'de, Manchester'deki bir konu§masında, Winston
Churchill §u karşıh~ verdi:­
A vrupa'yl silahlanml§ iki kampa ayrrmamamlz gerektigi soylendi. Bundan sonra silahh sadece bir tek kamp ml olmall? DiktatOrlerin ~ilahh kamPI ve onun eteklerinde dola§an once han­gilerinin almacagml ve fethedileceklerini mi yoksa yalmzca samiirilleceklerini mi merak eden smrr dt§mdaki halk YI~nlan.
1938 Eyliil'iinde, taviz politikaSI doruguna ula§tl. Nazi Alman­yasl, fa§ist ttalya, Büyük Britanya ve Fransa Hiikiimetleri, Miinih Paktl'm diinya gericiliginin 1928'den beri hayali~i kurmuş oldugu Sovyet dii§manl Kutsal Ittifak'l imzaladllar.
Pakt Sovyet Rusya'YI miittefiksiz brraklyordu. Avrupa kolektif giivenliginin temel taşı, Franslz-Sovyet Anla§masl mezara gomiildii. C;ek Siidet b61.gesi Nazi Almanyasmm bir par~asl haline geldi. Dogunun kaPllan Wehrmacht'a ... ardtna kadar ~tldt. 1
... Wehrmacht: 1935-1945 Ylllan arasında tiim Alman ordulanna (kara. hava. de­niz) verilen ad. ~­1-24 Eyliil 1935'de Naziler c,;ekoslovakya iizerine yiiriirken. New York'taki

Walter Duranty, Kremlin ve Halk'ta. "Mlinih Anl~rnasl, Sovyet­

ler Birligi'nin Brest-Litovsk Anl~rnasl'ndan beri katlanrnl~ oldugu en
bliylik utanCl ifade eder gorUnliyordu." diye yazdi. Dlinya, Nazi-Sovyet Sava~ml bekliyordu. Neville Chamberlain Ingiltere'ye dondliglinde, i.izerind~ Hitler'in
imzasl bulunan kliC;tik bir kaglt parc;asml sallayarak:­
"Bu, gUnlimlizde ban~ demektir!" diye hayktrdl. 20 yd once, Ingiliz casusu yüzbşı Sidney George Reilly: "Her ne pahasma olursa olsun, Rusya'da dogmuş olan bu rezalet ezilmeli­
Tro~kis[ gazete Socialist Appeal'm ba§rnakalesinde ~oyle deniliyordu: "<;:ekos­lovakya, adl kotiiye ~akrnl§ Versay Konferansl nın ~abalanyla yaratIlrnl§ en rniithi§ ulusal ba§anslzhklardan biridir... <;:ekoslovakya demokrasisi geli§rni§ kapitalist sorniirii i~in asIa zavalh bir paravanadan ba§ka bir şey olrnadl ... Bu perspektif zorunlu olarak her ko§ul altmda <;:ekoslovakya buIjuva devletine sert bir devrirnci rnuhalefeti gerekli kIlar.
Tr~kistler ooylesi sahte devrirnci sloganlar altmda, Avrupa ve Arnerika'nm her yanmda, kii~iik uluslann Mihver salduganhgmdan korunrnasma ve kolektif giivenlige karşı ardl arkasl kesilrneyen bir karnpanya siirdiirdiiler . Rabe§istan, lspanya, Kuzey ve Orta <;:in, Avusturya ve <;:ekoslovakya birbiri ardmdan Alman­ya, Italya ve Japonya tarafından istila edilirken, Tr~ki'nin Dordiincii Enternas­yonal iiyeleri, diinyanm her yerinde kolektif giivenligin bir "Savaş kl§klrtlClhgl" oldugunun propagandasml yaplyorlardl. Tro~ki "ulusal Devlet'in savunulrna"mn gerçekte "gerici bir hizrnet" oldugunu one siirdii. Tro~kistlerin kolektif giivenlige karşı rniicadelelerinde ternel propaganda rnalzernesi olarak kullamlan Dordiblcii. Enternasyonal ve Sava(ta T~ki §oyle yaZlyordu:­
"Oncelikle BalkanlaşıInlml§ ulusal Devlet'in savunulrnasl kelirnenin tam an­larnlyla gerici bir i§tir. Geleneklerin korunmasl i~in smlrlan, pasaportlan, para sisterni, giirnriikleri ve ordusuyla ulusal Devlet, insanhgm ekonornik ve kiiltiirel geli§rnesinin oniinde korkun~ bir engel haline gelrni§tir. Proletaryanm gorevi ulusal Devlet'in savunUlmaSl degil, onun tiimiiyle ve nmai olarak YlkIhnasldlr."
Tro~ki'nin bizzat kendisi, Mmver'in saldlrgan olrnayan uluslar tarafından ye­nilmesinin i~erdigi "tehlikeler"e karşı durmakslzm "uyanda bulundu." Tr~ki, 1937 Nisan'mda Meksika'daki duru§rnalarda, "Ahnanya ve Japonya iizerindeki Fransa nın, lngiltere'nin ve Sovyeller Birligi'nin bir burjuva devlete ve Fran­sa'nm fa§ist, bir devlete dOnii~rnesi anlarnma gelebilir, ~iinkii Riller'e zafer ka­zanrnak i~in rnuazzam bir askeri ayglt gereklidir ... Bu zafer Alrnanya'daki fa§izmin yunlrnasl ve fa§izmin Fransa'da kuruhnasl dernek olabilir."
Bu yolla Tr~ki ve propaganda ortaklan, Av,rupa halkml kolektif giivenligin Savaş kl§kIrtlClhgl anlamma geldigine ve bunu gerçekle§tirmeye ~ah§anlann "Stalinist" aletler olduguna ikna etmek i~in Mihver Propaganda Bakanlan ve 13­viz yanlılarıyla elele ~ahşıIlar.

dir... Almanya'yla bans! Evet, herkesle bans!... Bans, her sart altinda bans ve sonra insanligin gerçek düsmanlanna karsi birlesik cephe!" diye haykinnisti.
11 Haziran 1938'de Chamberlain'in Avam Kamarasi'ndaki des­tekçisi Sir Arnold Wilson söyle diyordu:-
Birlik zorunludur ve bugün dünya için gerçek tehlike Alman­ya ve Italya'dan degil... Rusya'dan geliyor ...
Fakat, anti-Sovyet Münih Pakti'nin ilk kurbanlan Sovyet halk­lari olmadi. Ilk kurbanlar, demokratik Avrupa halktan oldu. Bir kez daha anti-Sovyet görünüm, demokrasinin ihanetini örtüyordu.
1939 subat'inda, Ingiliz ve Fransiz Hükümetleri, Genaralissimo Franco'nun fasist diktatörlügünü Ispanya'nin yasal hükümeti olarak tanidilar. Ezici üstünlüge karsi destansi, aci dolu 2,5 yillik mücadeleden sonra Mart'in son günlerinde Ispanya Cumhuriyeti fasist bir eyalet oldu.
i5 Mart'ta, Çekoslovakya artik bagimsiz bir devlet degildi. Nazi Panzer tümenleri Prag'a girdiler. Fasist Italya'ninkinden üç kez daha büyük bir silah sanayiini kapsayan Skoda levazun malzemeleri tesisi ve"diger 23 silah fabrikasi Hitler'in oldu. Bir zamanlar Sovyet Sibir­yasi'ndaki Çek müdahale ordulann liderlerinden olan fasizm yanlisi General Jan Sirovy, dayanakli binalan, bin uçagi ve birinci sinif askeri donanimin tümünü teslim etti.
20 Mart'ta Litvanya, tek limani Memel'( Almanlar'a teslim etti.
Nisan'in 7'sinde, Paskalya Yortusu'ndan önceki cuma günü, Mus­solini Adriyatik'i geçti ve Arnavutluk'u isgal etti. Bes gün sonra, Kral Victor Emmanuel Arnavutluk hükümdarligini kabul etti.
Hitler Çekoslovakya'ya ilerlerken bile, Stalin, Sovyet aleyhtari politikalarinin onlar için bir felaketle sonuçlanacagini söyleyerek Ingiltere ve Fransa'nin taviz yanlisi politikacılarini Moskova'dan uyardi. Stalin LO Mart 1939'da Moskova'da, Sovyetler Birligi Komünist PartIsi'nin XVIII. Kongresi'nde konustu.
Stalin, Avrupa ve Asya'da, Komintem karsiti Pakt maskesi altinda Mihver güçlerinin sürdürdükleri ilan edilmemis savasin sadece Rusya'nindegil, simdi gerçekten ilk olarak Ingiltere'nin, Fransanin ve BirlesikDevletler'in çikarlarina da yöneldigini söyledi.
"Saldirgan devletler, öncelikle Ingiltere, Fransa ve ABD gibi saldirgan olmayan devletlerin çikarlanna her yoldan müdahale ederek savaşı sUrdilriirken, saldtrgan olmayan devleder, geri adun abp geri ~ekilerek, en kU\:ilk bit direni~ Girişiminde bulunmakslZln ve halta bit şışıide de SU~ Ortakll~ yaparak. ... taviz iistUne taviz vermekte<lirler. tnamhr gibi degil ama doAru,It dedi Stalin.
0zellikle lngiltere ve Fmnsa'da, Bah demokrasilerindeld. gerici po­litikacdar, kolektif giivenlik politikasma karşı ~tkmlşıardt. Bunun ye­rine, haiA "taviz" ve "miidahale etmeme" gibi diplomatik deyimlerle gizlenenSovyet aleyhtart koalisyonun dii~iinii kuruyorlar, dedi. Fakat . bu politika ~oktan suya dii§mii§tiir, dedi Stalin ve ekledi: " ... 'Sovyet Ukrayna'sl iizerine yürüme' beklerken sabnm yitiren bit kısım Avru­pall ve Amerikalı politikaCl ve gazeteci, miidahale ebneme politi­kasmm ger~kten arkasında neler oldugunu gOstenneye Onayak oldular. Almanlar'm kendilerini insafslZca 'hayal kmkhjtma ujtratttklarml', ~tinkii daha dojtuya, Sovyetler Birlijti'ne karşı yürümek yerine, gOrdiijtiiniiz gibi babya dOndi1klerini ve sOmUrgeler iste<liklerini bütün şıplakhjtlyla yazarak bUyiik bir a\akhkla dile getiriyorlar. t;ekoslovakya nın bazl bOlgelerinin Almanya:ya, Sovyetler Birlijti'ne sav8§ a~mayl iistlenmenin bedeli olarak verildijti dti§Unlilebilit ve §imdi Almanlar faturalanru. Odemeyi reddediyorlar ..."
Stalin, "Mtidahale etmeme politikasmm ahlaki yOnlerini a~ak,hainlik, ihanet V.b'deD sOzetmek benden uzak olsun. Hi~bit insani deger tanlmayan insanlara ahlaki Ogtitler vennek safdillik ola­cakttr. Ka§arlanml§ burjuva diplomatlannm dedigi gibi, politika, po­litikadrr. yıne de, miidahaleci olmayan politikamn destek~ileri ta­rafından b8şıablan biiyilk ve tehlikeli oyunun, kendileri i~in ciddi bir fiyaskoyla sonuylanabilecegi ifade edilebilir." dedi.
Sovyetler Birligi hMa, saldrrganlara karşı uluslararaSl i§bitligi ve ge~k~i bit kolektif giivenlik politikasl istiyordu; fakat Stalin bOylesi bit i§bitliginin ge~kve i~ten olmasl gerektijtini ~tk~belirtti. K.tztl Ordu'nun, Ingiltere ve Fransa nın tavizci politikalarmm aleti olmaya bi~ niyeti yoktu. Durum en kOHi §ekle girerse, KlZtl Ordu kendi­giictine gtiveniyordu ve Sovyet hallanm birlik ve sadakatinden emindi. Stalin bunu §Oyle ortaya koydu:­
..... sav8§ durumunda. ordumuzun cephe ve cephe gerisi. dijter tilkelerinkinden daha gtişıi.i olacakbr, askeri ~b§malardan hoşıanan smrrlartmlZlR Otesindeki insanlar bu ger~gi habrlasalar


iyi ederler."

Fakat Stalin'in aşık, onemliuyansl anlamazhktan gclindi:
1939 Nisan'tnda, bir Ingiliz kamuoyu ara§tlCmasl, ingiliz halkmm % 87'sinin Nazi· Almanyasl'na karşı bie ingiliz-Sovyct itti­fakmdan yana oldu~unu gosterdi. Churchill, ingiliz-Sovyet rapproche­ment'tnt • "bie olilm kahm meselesi" olarak gorilyordu. 27 MaYls'ta yapttşı bie konuşmadaChurchill kesin bie dille ~unlan soyledi:,
Majestelerinin Htikilmeti, savunmamlZt ihmal ederek, askeri gil~ aşıStndan ifade ettigi şeye ra~men <;ekoslovakya'dan vaz­g~erek, bizi Polonya ve Romanya'yl savunmaya mahkum ede­rek, Rusya'nm elzem olan yardtmml reddeder ve bie kenara atar ve bOyleJikle en kotti bie bi~imde savşıarm en kottisilne neden olur­sa, vatanşıannm gostermi~ oldu~u comertligi haketmemi§ ola­cakur.
29 Temmuz'da Davit Llyod George, Churchill'in ricaStnl §u sozlerle destekledi.
Bay Chamberlain dogrudan Hitler'Ie goril~tii. Almanya'ya onu gormeye gitti. 0 ve Lord Halifax Roma'Ylziyaret ettiler. Roma'ya gittiler ve MussoIini'nin saghgtna kadeh kaldlrdtlar ve ona ne ho~ bir insan oldugunu soylediler. Peki Rusya'ya gonderdikleri kimdi? Kabinenin en alt dilzeydeki bakammdahi gondermediler; Dl~işıeri Bakanhgl'ndaki bie memuru gonderdifet. Bu bie hakarettir ... Diinya biiyilk bie u~urumun e~i~inde, onlar durumun boyutlannm ve ciddiyetinin anlamml kavramlyorlar.
lngiHz halktntn, Churchill ve Lloyd George gibi devlet adam-Ianmn sesleri duymazhktan gelindi. Londra Times gazetesi, "Rusya'yla soo ve ivedi bie ittifak diger gOril§melere engel olacakur." gozieminde bulunuyordu ... 2
* rapprochement: uzla§ma -~.n.
2 Nazi Ordusu'nun Prag'a girdigi giln, lngiliz Sanayi Federasyonu'ndan bir delegas­yon, Dilsseldorfda bilyilk Alman işıetmeleriyle yaptlacak kapsamh anla,manm son detaylanm ~iziyordu.
Temmuz ayında lngiliz basmmda, Ticaret Heyeti'nin Parlamenter Sekreteri Ro-bert S. Hudson'un, Hider'in ekonomik damlmanl Dr. Helmuth Wohlthat ile, ingilizlerin Almanya'ya 51.000.000 poundluk bor~ vermesi olaSlhgml tartışmakta olduklan yolunda sansilSyonal bir a~ama yer allYOrdU.
Biltiln bilyilk lngiliz i,adanLlannm N aziler' e karşı silrdilrillen taviz politikaSlm
r

1939 yazl biter ve Avrupa'da sav8§ tehUkesi daha da yakm~ la~trken, Chamberlain'm Moskova'ya gOndermi§ oldugu Dl§işıeri Ba~ kanhgl'nm ku~Ok bir memuru, William Strang, Sovyetler Birligi ile dogrudan gOri1§meleri sllrdllren tek ingiliz temsilcisiydi. Kamuoyunun basktSl Chamberlain'l Rusya'yla bir gOri1§me §ovu daha yapmaya zor~ lad.. 11 Agustos'ta, bir lngiliz askeri heyeti, birleşik kurmay gOrfi§me~ lerini siirdurmek i~in Moskova'ya geldi. ingiliz heyeti, en yava§ ulaşım araşıanyla, saatte 13 mil yapan bir gemiyle Londra'dan yola ~IkmI§tI. Heyet geldiginde, Ruslar, Sovyet Hiikfimeti'yle nerhangi bie anl8§ma imzalarnak i~in Strang'dan daha yetkili kimsenin olmaillgml Ogrendiler...
Sovyet Rusya, Avrupa'nm MUnih kafah hUkiimetleri tarafından aktif olarak degilse de pasifbir bi~imde desteklenen bir Nazi Alman~ yaSI ile karşı kar'şıya gelmek uzere teerit edildi ve yalmz btraktldt.
Joseph E, Davies <!aha sonralan. Sovyet HOkumeti'nin yapmak zorunda bIta.laldlgt s~imi aşıkladt, 18 Temmuz 1941'de, Sovyetler Birligi'ndeki eski BUyUkel~i. Ba§kan Roosevelt'in dam§manl Harry Hopkins'e §Oyle yazlyordu:~
1936'dan bu yana edindigim izlenim ve baglantiiardan, Hit~ ler'in Barışa yOnelik tehdidini ve saldlfgan olmayan uluslar arasında kolektif giivenlik ve ittifaklann gerekliligini, Birleşik Devletler Ba§kam dl§mda dUnyadaki hi~bir HOkUmetin Sovyet HOkUmeti kadar net bir §ekilde gOrmedigine inanırum. Onlar C;ekoslovakya i~in sav8§maya hazmltlar. Polonya'yla saldtrmazltk paktlanm MUnih'ten Once iptal ettiler, ~unkU anla§ma yOkumHiIUklerini yerine getirmeleri gerekirse C;ekoslovakya'ya yardIm gOndermek iizere askerlerinin Polonya'dan g~i§i i~in yolu a~mak istiyorlardl. Mfinih'ten sonra bile ve 1939 bahan son~ larmda kadar. Sovyet HUkiimeti, Almanya, Polonya ve Roman~
desteldedikleri soylenemezdi. 8 Hazinm'da. bankerve kiimiir bah Lord Davies, Lordlar Kamarasl'nda; ftRus Hiikiimeti, bu iilkenin belirli gevrelerinde, Alman Kartallan nın, Hitler Kavgam', yaWISI zaman aytk9a hedeflendigi gibi batlya degil doguya u9acagl umudunun pusuya yattlgml 90k iyi .biliyor ... " dedi. OIamberlain'm Sovyet Hiikiimeti'yle gorii,meleri hakkmda Lord Davies. "8a­zen, Kabine'nin gergekten i9tenlikli mi davrandlgm\ yoksa bu gorii§melerin yalmzca kamuoyu i9in bir sus payt llll oldugunu merak eder dururum." dedi.

310
•


ya'ya saldiracak olursa Ingiltere ve Fransa ile anlasma düsünce­sindeydi, fakat objektif ve gerçekçi bir biçimde herbirinin neler yapabileceklerini belirlemek ve sonra Hitler'e kendi birlesik dire­nislerini ilan etmek için saldirgan olmayan devletler arasinda bir uluslararasi konferans toplanmasi konusunda israrliydi... Öneri Polonya ve Romanya'nin Rusya'ya itirazi nedeniyle Chamberlain tai1uindan reddedildi...
Tüm 1939 bahan boyunca Sovyetler Hitler'i durdurmak için eylem birligi ve askeri planlarin koordinasyonunu gerçeklestire­cek kesin bir anlasmaya varmak için çalisti.
Ingiltere... Rusya'nin, Belçika ve Hollanda'ya saldirilmasi durumunda Ingiltere ve Fransa'ya verdigi güvenceleri Baltik Dev­letleri sözkonusu oldugunda Rusya'ya vermeyi reddetti. Sovyetler, hatin sayilir nedenlerle, Fransa ve Ingiltere'yle ise yarar, dogrudan ve pratik hiçbir genel anlasma yapilamayacagina emin oldu. Hit­ler'le saldirmazlik pakti imzalamaya zorlandi.
Brest-LItovsk'tan yirmi yil sonra, Avrupa'nin Sovyet karsiti po­
litikacılari bir kez daha Sovyet Rusya'yi Almanya'yla arzu edilmeyen,
öz savunma anlasmasina zorlamislardi. 24 Agustos I939'da Sovyetler Birligi Nazi Almanyasi'yla bir Saldirmazlik Pakti imzaladi.
2. Ikinci Dünya Savasi i Eylül 1939'da Nazi mekanize tümenleri yedi noktadali Polon­ya'ya girdi. iki gün sonra Büyük Britanya ve Fransa Almanya'ya savas ilan ettiler. Iki hafta içinde, Nazizm'le birlesen Sovyet karsiti "Albay­lar Kligi"nin etkisi altindaki Polonya rejimi, Sovyet yardimini geri çevirdi ve kolektif güvenlige karsi çikti, parçalandi ve Naziler eski müttefiklerinin ortaliga dagilmis artiklarini temizliyorlardi. 17 Eylül'de Nazi birlikleri Polonya'yi bir bastan bir basageçer ve Polonya Hükümeti panik içinde kaçisirken, Kizil Ordu Polonya'nin savas öncesi dogu sinirini geçti ve Belorusya'yi, Ukrayna'nin batisini ve Galiçya'yi, Nazi panzerleri buralari ele geçirmeden önce isgal etti. Kizilordu hizla batiya dogru ilerleyerek, Polonya'nin Sovyet Rusya'dan I920'de ilhak ettigi tüm topraklari aldi.
Winston Churchill i Ekim'de radyoda yayınlanan bir konusma­sinda, "Rus ordularinin, Nazi tehdidine karsi Rusya'nin güvenligi için bu hatta kalmalannm zorunlu oldugu a~Ikur... " dedi. "Nazi Alman­yasl nın saldmnaya cesaret etmeyecegi bir dogu cephesi yaraulmak­tadtr. Herr von Ribbentrop g~en hafta Moskova'ya ~agmldtgmda, Na­ziler'in Baluk devletleri ve Ukrayna'ya ili~kin planlanna son verilmesi gerektigini Ogrenecek ve kabul etmek zorunda kalacakU." dedi.
KIZtl Ordu'nun bauya dogru ilerleyi~i, Sovyetler Birligi'nin Na­zizm'in yaytll~ml dengeleyen ve III. Reich'la ka~mtlmaz bir kartlann a~tll~ma hazırhk i~in Sovyet savunmasml giişıendinneye amaşıayan bir dizi hareketin ilkiydi ...
Eyliil'iin son haftasl boyunca ve Ekimin ilk günlerinde Sovyet Hiikiimeti Estonya, Letonya ve Litvanya ile kar~tllkh yardlm anl~malan imzaladt. Bu anl~malar, Baluk devletlerinde KlZtl Ordu garnizonlarınm, Sovyet havaalanlanmn ve deniz iislerinin kurulmasml ongoriiyordu.
Fakat kuzeyde Finlandiya IlL Reich'in potansiyel bir askeri miittefigi olarak kaldl.
Fin askeri lideri, Baron Karl Gustav von Mannerheim, Alman Ba~komutanhglyla ~ok yakm ve devamh ileti~im i~indeydi. sık sIk kurmaylar diizeyınde ortak gorii~meler olur ve Alman subaylart diizenli bir bi~imde Fin ordu manevralanm denetlerlerdi. Fin Kurmay B~kanl General Karl Oesch, Birinci Diinya Savşı boyunca Alman ordusunda hizmet veren yardimcisl General Hugo'Ostermann gibi, askeri ogrenimini Almanya'da yapml~U. ..,-
Finlandiya ve Nazi Almanyasl arasındaki politik ili~kiler de ~ok SICaktl. Hitler'i bir "dahi" olarak goren Sosyalist B~bakan Risto Ryti; Alman Giimii~ H~ni~amyla Miillendirilmi~ olan Alman yanhsl koda­man Per Svinhufrud, Fin siyasetinde perde arkastndaki en giişıii ki~iliklerdi.
Alman subay ve miihendislerinin yardlmlyla Finlandiya Sovyetler Birligi'nin istilasl i~in bir iis olarak hizmet edecek ~ekilde giişıii bir kaleye donii~ti.iriilmii~tii. Finlandiya topraklarında Finlandiya Hava Kuvvetleri'ninkinin on misli u~ak banndlracak kapasitede yınni ii~ askeri havaalam kurulmuş bulunmaktaydt. Nazi teknisyenleri Sovyet smm boyunca birka~ mil derinliginde uzanan ve bir noktasından Le­ningrad'a sadece yirmibirmil uzaktaki agrr silahlarla donattlan, miikemmel ~ekilde techiz edilmi~ bir dizi karmaşık istihkamm bulun­dugu Mannerheim HatU'nm kurulu~unu denetlemişıerdi. Maginot

Hattt'ndan farkh olarak Mannerheim Hatu sadece savunma amaclyla
degil, astl saldm kuvvetlerini de konumlandrracak ~ekilde plan­
lanml§U. 1939 yazl sonunda Mannerheim Hatu nın bitmesi yak­
la§rrken, Hitler'in Genelkurmay B~kanl General Halder Almanya'dan . aynldl ve muazzam istihkrum son kez tefti~ etti ...
Sovyet Hiikiimeti Finlandiya'ya karşıllkh yardlm paku Onerdi.
Moskova orta Karelia Ozerindeki Sovyet topraIdanmn birkae; bin mil­
lik bOliimii karşıbgmda, Leningrad yaklmndaki kimi stratejik Fin ada­
lanm, Karelia klstagmm bir kesimini ve Hango limanml Sovyet deniz
iissii kunnak ie;in otllZ ytlltgma kiralama Onerisinde bulundu. Sovyet
onderleri Kronstad'daki KlZlI deniz iissiiniin ve Lenin~d'm savunul­
maSI ie;in bu bOlgelerin onemli oldugunu dii~iiniiyorlardl.
Kaslm ortalarında Finlandiya Hiikiimeti'ne hakim olan Nazi
yanltsl klik gorii~meleri anidenkesti.
Kaslm sonunda Sovyetler Birligi ve Finlandiya sav~ halindeydi­
ler.
tngiItere ve Fransa'd.akl Sovyet karşıU unsurlar uzun zamandlr
beklenen kutsal Savaşın yakln olduguna inanlyorlardt. Bauda Nazi AI­
manyasl'na karşı şılaCakkadar pasif gec;en sav~, "yanh~ bir sav~"u.
Ge~ek sav~dogudaydt. lngiltere, Fransa ve Birle~ Devletler'de "Fin­
landiya'ya yardlm" s10ganl alunda yogun bir Sovyet kar~IU propaganda
bşıadt.
Daha sonra ktsa bir slire once lilkesinin Naziler'le Savaşınak ie;in
yeterli silahlardan yoksun oldugunu' iddia etmi~ olan B~bakan Cham­
berlain Finlandiya'ya gtindennek lizere hemen 1441ngiliz Uc;agl, 114
agrr silah, 185.000 menni, 50.000 elbombasl, 15.700 havadan aulan
bomba, 100.000 paIto ve 48 ambulans hazrr etti. FranSlZ ordusu
kae;mllmaz Nazi saldmlarml tinlemek ie;in en klie;Uk bir askeri dona­
mma mUthi~ ihtiyae; duydugubir slrada FranSlZ HUkUmeti Finlandiya
ordusuna 179 ue;ak.472 wfek, 795.000 menni, 5.100 makinall tUfek
ve 200.000 elbombasl verdi.
Bau Cephesi'nde sUkunet hiikiim sUrerken General Ironside gibi
Sovyet karşıtl militaristlerin MIa egemenliginde bulunan Ingiliz
B~komutanhgl 100.000 askeri lskandinavya Uzerinden Finlandiya'ya
gondermek ie;in planlar yaptl ve Franslz Ba~komutanhgl Yakm •
Dogu'daki FranSlZ bombardlman u~aklanmn BakU petrol yataklanm
havaya uc;unnaya hazrr olduklanm aşıkc;a belirten General Weygand
313

onderliginde Kafkasya'ya e§zamanh bir saldm ir;:in hazrrhklanm yapu.
tngilh, FranSlZ ve Birleşik Amerika gazeteleri her gUn ezici Fin zaferlerini ve feci Sovyet bozgununu man§et yaplyorlardl. Fakat Savaşm başıamasından Uy ay sonra olaganUstU gUy arazide ve slcakhgm soc sık slfmn alunda altml§ yetmi§ dereceye dU§tiigU inanIlmaz dere­cede agrr hava ~artlarında KlZll Ordu "zaptedilmesi OlanakSlZ" Manner­heim Hattl'm paryaladl ve Fin ordusunu bozguna ugrattI. 3
29 Mart 1940'da Molotov SSCB YUksek Sovyeti'ne hitaben §oyle dedi:­
Fin Ordusu'nu bozguna ugratan ve Finlandiya'nm tiimUnU i§gal etme olanagma sahip olan Sovyetler Birligi bunu yapmadl ve ba§ka bir devletin davranacagl ~kilde savaştaki harcamalan iyın herhangi bir tazminat talep etmedi, aksine isteklerini en azla Slmrladl. .. Barış anla§masında Leningrad, Murmansk ve Mur­mansk demiryolunun gUvenliginin korunmasından b~abir amar;: gozetmedik ...

Nazi Almanyasmm Sovyet Rusya'ya karşı ilan edilmemi§ Savaş1 stirtiyordu ... Fin-Sovyet yatl§malannm bittigi gUn, General Mannerheim Fin Ordusu'na yayınladlgl bir bildiride, "ordunun kutsal misyonu Bau me­
. deniyetinin dogudaki ileri karakolu olmaktrr." dedi. Hemen sonra, Fin HUkUmeti yeniden dUzenlenen smrr boyuhca yeni istihkamlar in~a et­meye başıadl. Almanya'ya bUyUk silah siparişıeri verildi. C;ok say Ida Alman askeri Finlandiya'ya gelmeye başıadl. Fin ve Alman komutan­lar ortak karargahlar olu§turdular ve ortak tatbikatlar diizenlediler. Hel­sinki'deki Alman BUyUkelyiligi'nin ve iilke yapmdaki onbir konsolos­lugun kadrosuna yok saYlda Alman Ajanı almdl. .. BatIdaki suskunluk 1940 bahannda aniden sona erdi. 9 Nisan'da Alman birlikleri Danimarka ve Norvey'i istila ettiler. Danimarka, hir;:bir direni§ gostermeden bir gUnde ele geyirildi. Ay sonunda Naziler l>rgUtlU Norvey direni§ini ezmi~ bulunuyor ve Norveylilere yardlm et­mek Uzere gelmiş olan Ingiliz askerleri kendileri iyın rizikosuz, az saYldaki yeri terkediyorlardl. Oslo'da Binbaşı Vidkun Quisling yl>netiminde bir kukla Nazi rejimi kuruldu.
3 1940 Haziran'mda New York'taki Propaganda Tahlili Enstitiisii: "Amerikan baSlnI Fin Savaşma ili§kin, son zamanlardaki ~at1§malar1a ilgili olarak yazdlgmdan daha fazla yalan ve sa~altk uydurdu." diyordu.
314
10 MaYIs'ta Chamberlain, iiikesini uzun tarihi boyunca belki de en umutsuz durumasiirilldemi§ olarak Ba§bakanhktan istifa etti. ayın gün Kral, Winston Churchill'den yeni kabineyi kurmasml istediginde, Alman Ordusu Hollanda, Belc;ika ve LUksemburg'u istila etti. 21 MaYlS'La Almanlar, muhalefeti ezerek yollarml ac;ml§, kanala ula§ml§ ve Flanders'La Müttefiklerin l>niinU kesmi§ti.
Panik Fransa'yJ. kaslP kavuruyordu. Her yerde be§inci kol faaliyet­teydi. Franslz askerleri subaylarl tarafından terkedildiler. TUmenlerin hepsi askeri ~hizats1Z kaldl. Paul Reynaud Senato'da FranSlZ Ordu­su'nun komutanlannm "inantlmaz hatalar" işıemi§ olduldanru sl>yledi. "Hainleri, bozgunculan ve al~"mahkum etti. Diizinelerce yUksek rutbeli FranslZ subaYI derhal tutuldandl: Fakat tutuklamalar ic;in c;ok g~ti. Fransa §imdiden Be§inci Korun denetimindeydi.
Eski Franslz Havactltk Bakanl Pierre Cot, Ihanetin Zaferl~nde ~yle yazlyOrdU:-­...Fa§istlerin Ulke ic;inde ve genellikle ordu ic;inde kendi alet.:
. leri vardt. Anti-komiinist ajitasyon arkasında Fransa'yJ. felc; edecek ve Hitler'in i§ini kolayla§trracak bUyiik siyasi komplonun haztrlandlSi bir sis perdesiydi... Be§inci Koron en becerikli aletle­ri... Weygand, Pttain ve Laval'di. 12 Haziran 1940'da, Tours yakmlarındaki Cange'de toplanan Bakan1ar Kurulu'nda General Weygand, hUkiimeti savil§a son vermesi iC;in zorladl. Ba§bca tezi, Paris'te komiinist bir devrimin patJak vermi§ olduguydu. Komiinist Parti Genel Sekreteri Maurice Thorez'in §imdiden Ba§kanlIk SaraYl'na yerle§tirildigini şıkladl. tc;işıeri Bakanl Georges Mandel, Paris PQlis Sefi'ne derhal telefon ettiginde, 0, Weygand'm ac;lklamalanru yalanladt; §ehirde hiC;bir terslik yoktti, balk sakindi.•• şı>kUntiinUn karrDa§a81 ic;inde iktidan ele gec;irir g~irmei, Petain ve Weygand, Laval ve Darlan'm yardlmlyla, hızh politik l>zgiirliikleri bastrrmaya, halkl susturmaya ve fa§ist bir diizen kurmaya Giriştiler.
Franslz askerleri umutsuzca dl>vU§iirken, karma§a saat saat trrmandt, c;l>ziilme biiyiidU, ve diinya bir ulusun daha Once emsali gl>riilmemi§ derecedeki ihanetini izledi ..•
29 MaylS'tan 4 Haziran'a dek ingiliz Ordusu 335.000 ki§iyi leah­ramanca kurtararak askerlerini Dunkirk'ten c;ekti. 10 Haziran'da fa§ist ttalya Fransa ve lngiltere'ye Savaş ilan etti.
~ , ".' : '. .

14 Haziran'da Paris dil~ti1 ve Petain, Weygand, Laval ve Tr~kist Doriot Fransa'nm Nazi kuldaSl yOneticileri oldular.
22 Haziran'da, Compiegne Ormam'nda 22 yti Once Mareşı Foch'un bozguna uwayan Almanlar'a leslim §artlanm dikte ettirdigi ayın yolcu vagonunun benzerinde Almanya ile Fransa arasında ate§kes
irnzalandl.
... ......

Fransa p~a1anlfken. KlZll Ordu Sovyetler Birliii'nin savun­masml gfi\:lendirmek i~in yeniden hızla harekete g~ti.
Haziran ortalarında, Sovyet zllhh birlikleri Estonya. Letonya ve Litvanya'yl i§gal ederek, BaltIk Devletleri'nde yakla~an bir Nazi Putsch'unun Online g~tiler.
27 Haziran'da KJZu Ordu, Romanya'nm devriminden 'sonra Rus­lardan kopardIgi Besarabya ve kuzey Bukovina'ya girdi. Aruk Sovyetler Birliii ve Nazi Almanyasl, gelecekteki sa~hat­larmda ~I~Iyagelmiş bulunuyorlardI.
Temmuz son una doiru, Naziler Lomira ve diger ingiliz kentlerine yogun hava sal<hnlan dUzenleyerek, sivil halkm Uzerine tonlarca pat­laYlcl madde yagdrrddar. Bir sonraki ay boyunca vah~ice artan hava akmlanmn amaCl, tlim ulusu deh~ele dlişıirmek, onlan fel~ etmek ve tngiltere'yi derhal dizleri ilstiinde ~Okecek ~ekilde gil~siiz btrakmaktI.
Fakat BiiyUk Britanya'da ki:)k}li degi§iklikler oluyordu. Chamber­lain Onderliginden kaynaklanan kanna§a ve bOliinme kararhhk ve ulu­sal birligin giişıenmesi yolunu a~ml§tl. fugiliz halkI Be§inci Kol'un dar Kanal'm Ote yakasındaki faaliyetlerini gOriiyordu. Churchill Hiikiimeti siiratle ve kararhhkla hareket etti. Scotland Yard ve ingiliz tstihbaratI, NaZi ajanlan, ingiliz fa§istleri ve gizli Be§inci Kol entrika­lanmn liderlerinin iizerine ~ullandl. ingiliz Fa§istler Birligi'nin Lon­dra'daki karargaruna ani bir baskmda, yetkililer onemli belgeler ele ge!Wirdiler ve bi~ok Be§inci Kolcuyu wtukladIlar. ingiliz Fa§ist Parti­si'nin lideri Sir Oswald Mosley, kendi dairesinde yakalandI. Bundan daba sansasyonal tutIIklanIalar da oldu. Parlamento'nun eski iiyesi ve Sovyet karşıU, Nazi yantiSI Halk Partisi'nin kurucusu John Beckett; Peebles Parlamentosu'nun muhafazakar Uyesi YUzba§1 A.H. Ramsay; Saghk Bakanh&i'nda gOrevli Edward Dudley Elan ve kanSl, Bayan Da­cre Fox ve diger iinlli Nazi yanlıları ve fa§istler tutIlklanddar. Hainlere Ollim cezast verilmesini ongOren bir kanun tasanSl kabul edildi.
Fransa nın ve Moskova Duru§malan'nm derslerinden ~ok şey ()grendi~i gOst.eren ingiliz Hükümeti, 1940 Temmuz'unda, Donamna tstihbaratI'ntn eski yOneticisi Amiral Sir Barry Domville'in tutuk­landIgml duyurdu. Alfred Rosenberg ve merhum General Max Hoff­mann'm dostu olan Domville, 1918'den beri Sovyet karşıtl komplo­lann ~ogunun i~indeydi. Tutuklandlgmda Domville, tngiltere'de Gestapo ~efi Heinrich Himmler'in yardlmlyla Orgiitlenen Halka adlı Nazi yanhsl gizli demegin ba§mda bulunuyordu ...
t~indeki ihanete karşı giivence altma alman ingiliz halk!, Nazi hava saldmlan smavmdan korkusuzca g~ti ve kendisini savundu. Sa­dece 17 Eylii11940'da, RAP" Ingiltere iizerindeki 185 Alman u~agml dii§iirdii.
BOylesine §iddetli ve beklenmedik direnişıe karşıla§an ve dogu smlfmda da Klztlordu'nun bulundugunu dikkate alan Hitler Man§'ta durdu. ingiliz Adalan'm istila eunedi... .
Yll 1941. Sovyet Rusya ve Nazi Almanyasl gibi diinyanm iki Büyük askeri gUcii Savaşa tutu§maya hazrrlanrrken, bütün Avrupa'Yl gergin bir bekleyi§ havasl kaplaml§t1.
1 Mart'ta Almanlar Sofya'ya girdiler ve Bulgaristan bir Nazi iissii haline geldi.
[, Nisan'd3, Kral NaibiPrens Paul'un Yugoslav rejiminin bir halk ayaklanmaslyla devrilmesinden ve Nazi casuslannm iilkeden ka~mak zorunda kalmalarından sonra, Sovyet Hiikiimeti yeni Yugoslav Hiikiimeti'yle bir Saldtrmazhk Paku imzaladt. ayın gün Nazi Alman­yasl Yugoslavya'ya sav8§ a~tl ve Yugoslavya'yt istila etti.
5 Mayts'ta Stalin SSCB'nin Ba§bakanl oldu.4 22 Haziran 1941 sabah saat 04.00'de, hiybir Savaş ilanl 01­makslzm, Hitler'in tanklan, hava kuvvetleri, seyyar toplan, mekanize
., RAF: Ingiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri -y.n.
4 10 MaylS 1941'de Cumartesi gecesi saat lO.30'da bir Alman Messerchmitt'i

lsk09ya Lanarkshire iizerinde topraga dikine c;akIldl ve bumu, gen~ Hamilton
Diikii'niin arazisindeki Dungavel Ka1esi yanmdaki bir tarlaya gomiildii. Diikiin
malikanesindeki emektar bir hizmetli dii§en u~agm alevlerini ve sonra dii§en
para§iitiin hafif beyaz siliietini g6rdii. Elinde bir tlrmlkla ko§tugunda, ayak
bilegi kmlml§ bir adamm yerde yattlgml g6rdii. Adam, Adolf Hitler'in Vekili
Rudolph Hess'ti.
"Beni Hamilton Diikii'ne gotiiriin." dedi Hess lngilizce konu§arak. "lnsanhgl
kurtarmaya geldiml"
, ",..,' . .l

birlikleri ve piyadeleri Baluk'tan Karadeniz'e kadar uzanan r;ok geniş bir cephe boyunca Sovyetler Birligi slIunru a§u.
o sabahm ilerlemi§ saatlerinde Goebbles, Hitler'in Savaş ilamm radyodan duyurdu. tlanm bir lasml §oyleydi:--
Alman halla! ~u an, kapsaml ar;lsından, diinyamn §imdiye dek gormedigi Büyükliikte bir yiirtiyii§ başıamaktadrr. Narvik za­ferinin Savaşcdan Fin yoldaşıanyla birlikte Kuzey Kutbundalar. Norver; fatihleri tarafından kumanda edilen Alman birlikleri, Mare§allerinin yonetiminde Fin ozgiirliigüniin kahramanlarl ile i§birligi i~inde fin topraklanm koruyorlar. Almanya nın dogu cep­hesi Dogu Prusya'dan Karpatlar'a kadar uzanlYor. Alman ve Ro­men askerleri Tuna'nm daha alr;ak menziliboyunca Pruth yamar;larından Karadeniz layllanna kadar Devlet Ba§kam Antones­cu'nun onderliginde Ocgiitlendiler. DoJaYlSlyJa bu cephenin gorevi tek tek iilkeleri korumak degil, A vrupa'Yl savunmak ve bu yolla tiimiinii kurtarmakur. ttalya, Romanya, Macaristan ve Finlandiya Naziler'in Sovyet

Rusya'ya karşı Savaşma katIldIlar. Fransa ve tspanya'da o.zel fa§ist
asker gruplari olU§turuldu. Karşı-devrimci A vrupa'nm birleşik ordulan
Sovyetler'e karşı bir kutsal Savaş acm1şıardl. General Max Hoff­
mann'm plant eylem i~inde deneniyordu ...
7 Arallk 1941'de Japon Savaş ur;aklan ve gemileri Amerika

Hess, Hamilton ve arkadaşıan araciliglyla Sovyet Rusya'ya karşı Nazi saldmsl
i~in Ingiliz muhafazakarlanmn destegini kazanmaYI umuyordu. Isk()~ya­
Glasgow Inzibat Amiri Sir Patrick DoHan 11 Haziran 1941'de: "Hess,
Isko~ya'da iki gün kalabilecegi, belli bir grupla banI onerilerini tarh§abilecegi
ve onu Almanya'ya gotiirecek yaklt ve haritalann saglanacagl ve Almanya'da ­
garii§melerinin sonuşıanm anlatabilecegi inanclyla ... buraya geld i." dedi.
6 KaslTn 1941'de yaptlgl bir konu§mada Hess'in yolculuguna deginen Stalin: "Almanlar tek tek devletlerdeki struflar arasındaki ve bu devletlerle Sovyetler Birligi arasındaki ~eli§kilerden yararlanrna politikalannm, yoneticileri devrim hayaletinden gozii korkmuş, direnmeyi reddetmi§ ve anavatanlannl deh§ete dii§mii§ bir bi~irnde Hitler'e teslirn etrni§ Fransa'da ~ktandlr sonu~ verrni§ oldugunu biliyorlardl."
Fa§ist Alman stratejistleri Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletle­ri'nde de ayın şeylerin olacagml dii§iindiiler. Katil iinlii Hess Alman Fa§istleri ta­rafından tarn da bu amaşıa, SSCB'ne karşı genel kampanyada birle§mek iizere lngiliz politikactlan ikna etmek i~ Ingiltere'ye gond~rildi. Fakat evdeki he­sap ~aqlya uymadl. Rudolph Hess lngiliz Hiikilmeti'nce tutuklandl." dedi.
318
"
Birlesik Devletleri'ne, herhangi bir uyarida bulunmaksizin saldirdilar. Nazi Almanyasi fasist Italya ve Birlesik Devletler'e savas ilan etti ... 9 Aralik'ta Amerikan halkina hitap eden Baskan Roosevelt söyle dedI:­
Japonlar'in son on yil içinde Asya'da izlemekte olduklari rota, Hitler ve Mussolini'nin Avrupa ve Afrika'da izledikleriyle paralellik tasimaktadir. Bugün ise onlar çakismistir. Bu öyle in­ceden inceye hesaplanmis bir isbirligidir ki, dünyanin tüm kitalari ve ttim okyanuslari Mihver'in stratejistleri tarafindan devasa bir savas alani gibi düsünülmektedir.
1931'de, Japonya Mançuko'yu istila etti -uyarmaksizin.
1935'te, Italya Etyopyayi istila etti -uyarmaksizin.
1938'de, Hitler Avusturya'yi isgal etti -uyarmaksizin.
1939'da, Hitler Çakoslovakya'yi istila etti -uyarmaksizin.
yıne 1939'da, daha sonra Hitler Polonya'yi istila etti ­

uyarmaksıznı.
1940'da, Hitler Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u istila etti -uyarmaksizin. 1940'da, Italya Fransa'ya ve sonra Yunanistan'a saldirdi ­
uyarmaksıznı. 1941'de, Hitler Rusya'yi istila etti -uyarmaksizin. Ve simdi Japonya Malaya ve Tayland'a -ve Birlesik Devlet­
ler'e-saldirmistir -uyarmaksizin.
Bunlarin tümü tek bir planin parçalaridir.

Maskeler Düstü. Mihvdin Sovyet Rusya'ya karsi gizli anti­Komintem savasi, tüm özgür halkalara karsi bir dünya savasiyla içiçe geçmisti.
15 Aralik 1941'de, Kongre'deki konusmasinda Baskan Roosevelt söyle dedi:-­
1936'da Japon Hükümeti anti-Komintem Pakt'a giretek ken­disini açikça Almanya'yla birlestirdi. Hepimizin bildigi gibi bu pakt, ismen Sovyetler Birligi'ne karsi yöneltilmistir; fakat gerçek amaci, hür dünyaya, özellikle de Büyük Britanya, Fransa ve Birlesik Devletler'e karsi fasizmin ittifakini olusturmaktadir. Ikinci Dünya Savasi uluslararasi fasizmin ve ilerici insanligin
birlesik ordularinin güçleri arasindaki evrensel çatisma olarak belirleyi­ci son asamasina girmisti.