YiRMi BiRiNCi BOUJM
MEKSiKA'DA CiNAYET

Her ii~ Moskova Duru~masl nın da ana sanlgl olan ki~i">

YiRMi BiRiNCi BOUJM
MEKSiKA'DA CiNAYET

Her ii~ Moskova Duru~masl nın da ana sanlgl olan ki~i, be~ bin mil UZaktaydl.
1936 Arahk'mda, Zinovyev-Kamenev Duru~masl'ndan ve Pyata­kov, Radek ve Tro~kist Merkcz'in Oteki onde gelen iiyelerinin tutuk­lanmalarından sonra, T~ki,Norv~'ten aynlmak zorunda kaldl. Allan­tik'i ge~ti ve 13 Ocak193Tde Meksika'ya geldi. Burada, zengin Meksikah sanaşı Diego Rivera'nm evinde ktsa bir siire kaldtktan son­ra Tro~ki, Mexico City'nin banliyOierinden Coyoacan'daki bir villada yeni karargahlm kurdu. Tro~ki daha sonraki aylar boyunca, Rusya'daki karm~tk ve giişıii Be§inci Kolun, Sovyet HiikUmeti'nin ~eki~ darbele­ri alunda par~a par~aolu§unu Coyoacan'dan ~aresizlik i~inde izledi...
26 Ocak 1937'de, T~ki, Birleşik Devletler'deki Hearst basmlOa, Pyatakov ve Radek durn~masma ili~kin imzah bir aşıklama verdi. Tro~ki, duru~madaki ifadeler Uzerine yapugl yorumda, "Stalin, Parti i~erisinde kendini tUm ele§tirilerin ve devletin uzerine koymuştur." diye yaZlyor?u. "Onu suikast dl~mda bir yolla yerinden etmek ola­nakSlzdrr."
New York City'de, Tro~ki'nin Birleşik DevletIer'deki taraftarian tarafından yonetilen fakatismen anti-Sovyet sosyalistler, gazeteci ve ogretmenierin ba§ml ~ektigi Leon Tr~i'nin Savunulmasll~in Ameri­kan Komitesi kuruldu. Komitede aslmda me~t1Ur liberaller de vardi. l~Ierinden Baltimore Sun'lO yazarl ve editOr yardlmcisl Maaritz Hall­gren, Komite'nin gergek amacmm bir anti-Sovyet propaganda ajansl faaliyeti siirdiirmek oldugunu anladtgmda Komite'den ~ekiidi. 27 Ocak 1937'de Hallgren, Komite'ye yapugi yazdI a~tklamanm bir bOliimUnde ~yle diyordu:-­
Leon Tr~ki'nin Savunulmasl t~in Amerikan Komitesi'nin; belki de istemeye istemeye, Tr~kisller'in Sovyetler Birligi'ne karşı siyasi mudahalesinin bir araCl haline gelmi§ oldugu ... kanlSlndayım, ki bu~artlar altmda bOyle oimaSI ka~mtlmazdlr... l§te bu yüzden, adlml, komite uyeliginden silin.

Leon Tr~ki'nin Savunulmasl Komitesi, Tro~ki'yi "Rus Devri­mi'nin mazlum kahramam" ve Moskova Duru~malarl'm da "Stalin'in iftiralan" olarak tammlayan yogun bir propaganda kampanyasma giri~ti. Komite'nin ilk yaptIgl işıerden biri, .. Agustos 1936 ve Ocak 1937 Moskova Duru~maIan'nda Leon Tro«ki'ye yoneltilen su«Iamaian ara~tlrmak" i«in bir "On Soru~turma Komisyonu" kurmak oldu. Ko­misyon iiyeleri, ya~h filozof ve egitimci John Dewey; yazar Carleton Beals; Alman Reichstag'l eski sosyalist iiyesi Otto Ruehle; eski Amerikan radikali ve anti-Sovyet gazeteci Benjamin Stolberg ve ateşıi Tro«ki yanhsl gazeteci Suzanne La Follette idi.
Soru~turma Komisyonu, oturumlarma büyük tantana ve reklam­larla 10 Nisan'da, Meksika, Coyoacan'da başıadl. Tamk olarak sadece Leon Tro«ki ve ilk defa 1930'da Prinkipo'da Tro«ki'nin 5zel korumasl olan, sekreteri Jan Frankel vardl. Tro«ki'nin hukuki dam~manhgml Amerikab avukat Albert Goldman yaplyordu.1
Oturumlar yedi gün slirdli. Tro«ki'nin, Amerikan ve A vrupa basmmda geni~ «apta yeralan "ifadesi", esas olarak Stalin ve Sovyet Hlikiimeti'ne karşı ~iddet1i su«lamalardan ve kendisinin Rus Devri­mi'ndeki roliiniin g5klere «lkanlmasından ibaretti. Moskova Duru~malan'nda Tro<;ki'ye karşı getirilen aynntlh deIiIler, Soru~turma Komisyonu'nca genelIikle tamamen g5rmezlikten gelindi. 17 Nisan'da Carleton Beals, Komisyon'dan «ekildi. Beals, kamuoyuna yapugl yazdI a«lklamamn bir b5liimiinde ~5yle diyordu:-­
... Komite'nin 5teki iiyelerinin, oturumlar boyunca Bay Tro«ki'ye karşı suskunluk dolu a~m hayranhklarl, diiriist ara~urma ruhunu ·tamamen ortadan kaldlrmaktadlr. .. Daha ilk günden bana sorularlmm uygunsuz oldugu s5ylendi. Son sorgu, ger«egin aranmasml 5nleyen bir ~ekle sokuldu. TTO«ki'yi ar~ivi hakkmda sorguya «ektigim i«in azarlandlm ... Sorgulama, Tro«ki'ye atugl nutuklarla ve dokunakll ve «dgmca su«lamalarla, kendi iddialarml kamtlamasml saglayacak nadide «abalarla dolu propagandif ithamlarda bulunma serbestisi vermekten ibaretti ... Komisyon, eger isterse, beni kamuoyuna k5tiileyebilir, fakat ben, adimm bu tlirden bir «ocukluk i«in daha fazla kullanllmasma izip. vermeyecegim.
1 Arahk 1941'de, Albert Goldman, Minneapolis, Minnesota Federal Mahkeme­si'nde Birleşik Devletler Ordu ve Donanmasl'nm maneviyatml bozmak i~in komplocu faaliyetlerde bulunmaktan mahkum oldu.
Tro~ki'yi Birleşik Devletler'e getirmek amaclyla, Leon Tr~ki'yi Savunmak i~in Amerikal'l Komitesi himayesinde, bir kampanya başıauldl. Birleşik Devletler'in her yamnda Trovki'nin kitaplan, ma­kale ve demeşıeri yaygın bir bi~imde dagItllirken, ~oskova Duru~malan'na ili~kin gerçek, Dl~işıeri Bakanligl dosyalanna ya da Walter Duranty'nin sonradan yazdlgl gibi, "Amerikalı okurlarm Rus­ya'yla ilgili kotO şeyler dl~mda hi~bir şey duymak istemedigine" ina­nan Moskova muhabirlerinin belleklerine tlklhp kaldl.z
Tr~ki, Tiirkiye, Fransa, Norv~ ve y~adlg1 oteki yerlerde oldugu gibi, Meksika'da da ~evresinde ~abucakmiiritlerden, macemcılardan ve silahh muhaflZlardan olu~an bir grup topladl. 0, yıne fantastik bir ent­rika atmosferinde yşıyOrdU.
Tr~ki'nin Meksika karargahml kurdugu Coyoacan'daki villa, ke­limenin tam anlamlyla bir kaleydi. Etrafmda yirmi ayak yuksekliginde bir duvar vardl. Dart ko~esindeki kulelerde, gece gUndiiz eUerinde
2 Tro~ki, eski yakm dostlanmn, temsHcilerinin ve miittcfiklerinin dUI1l§malardaki itiraflanna ili§kin ~e§itli "aşıklamalar"da bulundu. Başıangl~ta, Zinovyev ve Kamenev duru§maslm aylklarken, Sovyet Hiikiimeti'nin samklann kendisine kaTşı sahte su ;;lamalar getinnesi §artIyla hayatlanm baglşıayacagml vaad ettigini s6ylcmi§ti. "Bu, GPU'nun vazgcyemeyecegi asgari ko~uldur." diyc yazml§tt Troyki, "0, bu asgari ko§ulu elde etmesi §amyla kurbanIanna ya§ama §ansl verecektir." Zinovyev ve Kamenev ile onlarm Tro~kist Zinovyevci Terorist Merkez'deki SUy ortaklan kur§una dizildikten sonra Troyki, onların kaZtkIanml§ olduklanm apkladl. Fakat Pyatakov, Radek ve ikinci Moskova Duru§mast'ndaki oteki samklar da suşıuluklanm kabul edip daha da zarar verici itiraflarda bulununca bu aC;;lklama da yetersiz kaldt. Troyki bu kez samklann ifadelerinin, zalimane i§kencelerin ve esrarengiz, etkili "uyu§turucular"m iiriinii oldugunu iddia etti. =?6yle yaZlYordu: "GPU duru§malan ba§tan sona engizisyon­vari bir karaktere sahiptir: ltiraflann tek 81m da budurl .. Bu dunyada belki de kendilerine, kanlanna, "ocuklanna yapilan fiziksel ya damanevi, her tiirden i§kenceye dayanabilecek pek"ok kahraman vardlr. Bilmiyorum"."
Troc;;ki, bir makalede, dUfU§malardaki santklan, Stalin'in "devrime ihanetin­den" dolaYI muhalefet yolunu tutmuş ve bundan 6turti Stalin tarafından tasfiye edilmi; "soylu karaktere" sahip, ateşıi ve samimi kiJiler olarak tammlayacaku. Bir diger makalede ise Troyki, Pyatakov, Radek, Buharin ve otekileri "ki~iliksiz", "zayu iradeli adamlar" ve "Stalin'in kuklalan" diye sU\ilayacaktl.
Nihayet, Troyki, 1937 Meksika Duru§masl'nda eski devrimcilerin eger suC;;lu degillerse neden bOylesi itiraflarda bulunduklan ve tek biT samgm bile. aylk mahkemeden kamuoyuna masumiyetini Han etmek i"in neden yararianmadigi ~eklindeki bir soruya karşıhk §unlan soyledi: "Davamn tabiattndan. Bu sorulan yamtlamak zorunda degiJim!"


Ingiliz askerlerinin kullandigi tüfeklerden bulunan nöbetçiler duruyor­du. Özelolarak villanin disinda nöbet tutmak için aynlmis Meksika polis biriminin yanisira, Troçki'nin silahli korumalan da karargahin çevresinde sürekli devriye geziyorlardi. Bütün ziyaretçiler, hudut dev­riyelerininki kadar dehsetli sorgulardan geçerek kendilerini tanitmak zo­rundaydilar. Geçis belgelerinin imzalanmasi ve onaylanip bir daha im­zalanmasi gerekiyordu. Yüksek duvarlann arasindaki kapilardan kabul edildikten sonra, villanin içine girerken de gizlenmis silahlan var mi diye üstleri aranirdi.
Içeride gergin bir hareketlilik ortami vardi. Liderden talimat alan ve görev leri yerine getiren çok sayida personel çalisiyordu. Özel sekre­terler, anti-Sovyet propaganda malzemelerini, Troçki'nin açiklama­lanni, makale, kitap ve gizli mektuplanni Rusça, Almanca, Fransizca,
. Ispanyolca ve Ingilizce 'olarak hazirliyorlardi. Prinkipo, Paris ve üslo'da oldugu gibi, Troçki'nin pekçok "sekreteri"nin belinde silahi vardi ve anti-Sovyet komploeQnun çevresini ayni fantastik entrika ve . esrar havasi sarmisti. .
Dünyanin her yanindan Meksika'daki karargaha kabank posta pa­ketleri geliyordu. Asil mesajlarzararsiz görünümlü satirlar arasina görünmeyen mürekkeple yazildigindan, mektuplarm sik sik kimyasal isleme tabi tutulmasi gerekiyordu. Avrupa, Asya ve Birlesik Devlet­ler'le sürekli telgraf ve telefon baglantisi vardi. Anti-Sovyet hareketin
. "devrimci" lideriyle görüsmek ya da ona danismak üzere akm akin ga­zeteciler, ünlüler, politikaci ve kilik degistirmis esrarengiz kisiler ge­liyorlardi. Sik sik yabanci Troçkist1er'den -Fransiz Troçkistleri, Ameri­kan Troçkistleri,. Hintli Troçkistler, Çinli Troçkistler, Ispanyol P.ü.U.M.'unun ajanlari-olusan heyetler geliyordu.
Troçki, konuklarini iktidardaki bir despot havasiyla karsiliyordu. Meksika'da Life dergisi adina Troçki'yle röportaj yapan ve fotograflanni çeken Amerikali gazeteci Betty Kirk, onun tcatral ve dik­
. tatörce tavirlarini söyle tanimliyordu:.-
Troçki saatine bakti ve otokratik bir havayla bize tam sekiz dakika ayiracagini söyledi. Rus sekreterine, dikte ettirirken çekilecek resmi için oturmasini emrederken, ona yavas hareket ettigi için bagirdi. Kuzey Amerikali sekreteri Bernard Wolfc'a da oturm~sini emretti ve Wolfe odanin öteki yanina geçerken,
Troçki, masanin kenarina kalemiyle vurarak "Çabuk, vak ii geçirme!" diye bagirdi.
2'n

,.',' ',1. " .• ~,\, ,. ,'o " .~. ."
r

Tro~ki, Coyoacan'daki tahkim edilmi~ villasından dlinya ~apmdaki anti-Sovyet orgiitli DOrdlincli Enteroasyonal'i yonetiyordu.
A vrupa, Asya, Kuzey ve Gliney Amerika'nm her yamnda, Dordlincli Enteroasyonal He Mihver B~inci Kol ~bekesi arasında siln bagJar vardI:-­
(ekoslovakya'da: T~kistlerNazi Ajanı Konrad Henlein ve Sude­ten Deutsche Partei (Alman Slidet Partisi) He i~birligi halinde ~ahşıyorlardl. Berlin'deki Sovyet Bliylikel~iligi'nde dam~manhk yapml~ olan Sergey Bessonov, 1938'de yargIlandlgmda. ifadesinde, 1935 yazmda Prag'da Konrad Henlein'la i1i~ki kurmuş oldugunu soyledi. Bessonov,Henlein'm grubu He Leon Tror;ki arasında bizzat araclhk yapugml belirtti.
Fransa'da: Nazi Ajanı ve f~ist Halk Partisi'nin kurucusu Jacques Doriot, dOnek bir komlinist ve Tr~kist'ti. Doriot da, oteki Nazi ajan­Ian ve FranslZ f~istleri gibi T~kist Dordlincli Entemasyonal'in Fran­sa Seksiyonu ile sıkI baglanu ir;erisinde r;allşıyordu.
tspanya'da: Tror;kistler, Franco'nm fa§ist ayaklanmasmayardlm eden Be~inci Kol orgUtli P.O.U.M:un saflarma slzdllar. P.O.U.M.'un lideri, Tr~ki'nin kadim dostu ve mlittefiki Andreas Nin'di.
(in'de: Tr~kistler, Japon Askeri lstihbaratI'nm dogrudan deneti­mi altmda faaliyet gosteriyorlardl. Japon lstihbarau'run onde gelen subaylarl, onlarm ~ah~malarma bliylik deger veriyoriardl. Peiping'deki Japon casusluk servisinin ~efi 193Tde ~oyle diyordu: "Tr~kist grubu desteklemeli ve başarl kazanmalanm saglamaya ~ah~mallYlz ki, impa­ratorluk onlarm Cin'in ~e~itli kesimlerindeki faaliyetlerinden yarar­lansm, zira bu Cinliler Ulkenin birligi i~in zararhdlrJar. Dikkate deger bir ustalIk ve beceriklilikle ~allşıyorlar."
Japonya'da: Tr~kistler'e "servisin dan~manlan" deniyordu. Japon gizli ajanlarma, ozel okullarda, Sovyet Rusya'daki KomUnist Partisi'ne . Slzma ve Cin ve Japonya'daki anti-f~ist faaliyetlerde mlicadele teknik­led konusunda ders veriyorlardI.
lsvet;;'te: Onde gelen T~kist'lerden Nils Hyg, Nazi yanhsl mali­yeci ve doiandmci Ivar Kreuger'dcn mali yardlm alml~U. Kreuger'in Tr~kist hareketi mali yonden destekledigine ili~kin gerr;ekler, Kreug­er'in intihanndan sonra, hesap kontrolorleri kagltlan arasında, işıerinde Adolf Hitler'in de bulundugu her tlirden siyasi maceraperestten ahnml~ makbuzlan bulunca ortaya şıkU.
298

T~kistler, dilnyanm her yerinde, Mihver istihbarat servislerinin
kendi ama9lan i\;in liberal,' radikal ve i~\;i hareketlerine slzmaya
\;ah~tlklan aletleri olmşıardl? Moskova'daki Sagcllar ve Tro\;kistler Bloku Duru~malan'nda Rus B~inci Kolu'nun aldl~ son yenilgi, T~kii\;in sersemletici bir darbe
3 DOrduncii Entemasyonal. Tro~ki'nin olumiinden sonra bile Be§inci Kol faaliyet­lerini yuriitmeye devam eui. . 1944 Nisan'mda, Biiyuk Britanya'da, Scotland Yard ve polis memurlan. Tro~kistler'in lngilizler'in Savaş ~abalanm (war effons) baltalamak amaelyla iilke ~apmda grey ka§kmlclhgl yapuklanm ortaya ~ardtktan sonra. Londra. Glasgow. Wallsend. Nottingham'daki Tr~kist karargahlara baskm yapttlar. I Arahk 1941'de Birleşik Devletler'de onde gelen onsekiz Amerikan Tr~kist'i, Minneapolis Fedetal Bolge Mahkemesi'nde Amerikan asker ve de­nizcilerinin sadakat ve disiplinini bozmak amaclyla komplo kurmaktan suşıu bulundular. Tr~ki'nin avukatt Albert Goldman'la birlikte. Sosyalist t§(ii Partisi (Tro(ikist hareket Bideşik Devletler'de bu ad alttnda faaliyet gosteriyordu) ulu­sal sekreteri James P. Cannon; Tro ..kist Mililani gazetesinin editorii Felix Morrow; Tr~ki'nin Meksika'daki eski korumalarmdan Jake Cooper ve Ameri­kan Tr~kist hareketinin oteki onde gelen ondon uyesi de mahkum oldu. Bir yd bir günle, onaltt ay arasında degi§en hapis cezalanna ..arptmldllar. Federal iddianamede adl ge..en, Amerikan i'l(i hareketindeki Onemli Tr~kist'lerden Grant Dunne, duru~manm başıamasından iiI( hafta onee intihar etti. 1943 ydmm Man aYlnda, Tro ..kist yayın orgam Militant "savaşı ba§anh bir §ekilde sonu..landllma ..abasl i ..erisindeki hiikiimeti sıkmuya sokmak ve bozguna ugratmak" amaeml giittugii gerek ..esiyle A.B.D:de yasaklandl. Adalet Bakanhgl. Militant'l inceledikten soma yaptlgl a,.lklamanm bir boli.imiinde §oyle diyordu: "7 Arahk 1941 'den beri. bu yayın orgam, halk kitlelerinin Savaşa kati.lmaSInI a\.:tk..a engeUemeye ..ah§maktadlT... Bu yayınm saurIan arasında. demokrasinin alaya almmasl. .. ve sava, yabasma muhalefet yarat­maS! ve aynea silahh kuvvetlerin moralini bozmasl i ..in yazi.ldlgl hesaplamul§ gibi goriinen ... diger materyaller bulunmaktadlr." Chicago Daily News'un Amerikalı dl§ muhabiri Paul Ghali. 28 Eyl!ll 1944'de. tsvi ...re'den Gestapo §efi Heinrich Hinunler'in, Naziler'in Savaş sonrasl sabotaj ve enlrika i~in yeraltl plammn bir par(iasl olarak Avrupa Troo;:kist'lerinden yararlandlgl haberini veriyordu. Ghali, fa§ist gen(ilik orgiitlerinin, Troo;:kist "Marksizm" egilimi gordiiklerini, onlara sabte evrak ve silahsaglandlgml ve kunanlml§ bolgelerdeki Kmuiinist Partilere Slzma em­riyle Miittefik hallannm gerisine blrakIldtklannl bildiriyordu. Ghali. Fran­sa'da, Joseph Damand'm fa~ist milislerinin, terorizm ve Savaş sonraSl Be§inci Kol faaliyetleri i~in Naziler tarafından silahlandmlmakta oldugunu a(ilkladl. Ghali, haberinde aYnea. "Franslz halkmm bu tortusu," diyordu, "§imdi. Hein­rich Himmler'in ki§isel emri alunda; T~ki'nin Entemasyonal'i gelenegiylc Bolşevik faaliyet i..in egitihnektedir. lşıeri gii ..leri, miittefik haberle§me hal­Ianna sabotaj yapmak ve De Gaulle'eii Franslz politikaci.larma suikast diizenlemektir...
r

oldu. YazIlarında umutsuzluk ve isteri belirtileri hakim olmaya başıadl. Sovyetler Birligi'ne karşı propagandasl, gitgide daha pervaslz, inkarcl ve abartth bir hal ahyordu. Stirekli olarak kendisinin "tarihsel hakhhgl"ndan sozediyordu. Josef Stalin'e karşı saldmlarl, her ttir manttki gortinlimlinli kaybetti. Sovyet liderinin t;ocuklarm ylizlerine "sigara liflemek"ten sadistt;e bir zevk aldlglm iddia eden makaleler yazdi. Osttine listltik Stalin'e kar§1 duydugu, onu yiyip bitiren ki§isel nefret, Trot;ki'nin ya§amma htikmeden gtit; haline geldi. Sekreterlerini, aglr ve ktiftirlerle dolu Stalin'in Hayatz adlı kitap it;in i~e ko§tu.4
1939'da Trot;ki, Texas Milletvekili Martin Dies yonetimindeki Kongre Komitesi ile ili§kideydi. Amerikan aleyhtarl. etkinlikleri ara§tJrmak it;in kurulan Komite, anti-Sovyet propagandamn forumu haline gelmi§ti. Dies Komitesi'nin ajanlarl Tror;ki'ye yakla§tllar ve Moskova'nm tehdidi tizerine "uzman tamk" olarak ifade vermeye t;agudJiar. 8 Arahk 1939'da New York Times'da, Trot;ki'nin Dies Komitesi ontinde tamkhk yapmayl kendisi it;in siya<;al gorev saydlgml belirten sozlerinden almtl yapIlill. Trot;ki'nin Birleşik Devletler'e geli§i it;in planlar tartJ§Ildl. Fakat proje suya dti§tti ...
1939 Eyltil'tinde, Frank Jacson idlyla seyahat eden Avrupall bir Tror;kist ajan, Ile de France adlı Franslz §ilebiyle Birleşik Devletler'e geldi.5 Jacson, Tror;kist harekete, Paris'te Sorbonne'da ogrenciyken, Amerikalı Tror;kist Sylvia Ageloff tarafından sokulmuştu. 1939'da, Paris'te, gizli "Dordtincti Entemasyonal Btirosu"nun bir temsilcisi ta­rafından kendisiyle temasa ger;ildi ve Trot;ki'nin "sekreterler"inden biri olarak hizmet etmek üzere Meksika'ya gitmesi gerektigi bildirildi. Kendisine, ispanya'da fa§istler tarafından oldtirtilmti§ olan ispanyol Cumhuriyetr;isi Ordusu tiyesi, Kanada vatandaşı Tony Babich'in pasa­
4 Troyki'nin Birleşik Devletler'deki dostlan bu kitabl New ¥ork'da Harper Broth­
ers'a yayınlatmak iyın diizenlemeler yaptllar. Kitabm dizgisinin bitmesine
kar§m, Harper son. dakikada kitabl dagltmaktan vazgeyti ve daglttlrm~ olan bir­
kay kopya dagtllmdan yekildi. Kitabm bOHimleri, daha once Troyki tarafından
makaleler halinde yayınlanml§tl. OHimiinden once yayınlanan son makalesi,
1940 Agustos'unda Liberty dergisinde ytktt; makalenin ba§hgl, "Stalin Lenin'i
Zehirledi mi?" idi. 1946 Nisanmda, Birleşik Devletler'de anti-Sovyet propagan­
damn yeni bir kabanna doneminde, Harper Brothers ilk kararlanm iptal ettiler
ve Troyki'nin Stalin'e kar§! tiradml yayınladtlar. 5 Frank Jacson'm geryek adl Jacques Momard van den Dresche idi. Diger takma
isimleri arasında Leon Jacome ve Leon Haikys de vardt.
300

portu verildi. Troçkistler, Babich'in pasaportunu ele geçirmis, fotografini çikarip yerine Jacson'inkini koymuslardi.
Jacson, New York City'e vardiginda Sylvia Agelüff ve öteki Troçkistler tarafindan karsılandi ve Troçki'nin emrinde çalisacagi Co­yoacan'a götürüldü. Daha sonra Jacson, Meksika polisine sunlan söyledi:--
Troçki, SSCB'deki isleri yeniden örgütlemekamaciyla beni Rusya'ya gönderecekti. Çin bandirali bir gemiyle Sanghay'a gide­rek bazi gemilerdeki öteki ajanlarla bulusmami ve birlikte Mançuko'yu geçip Rusya'ya gitmemi söyledi bana. Görevimiz, Kizil Ordu'ya moral bozuklugu asilamak, silah fabrikalarinda ve öteki fabrikalarda çesitli sabotaj eylemleri gerçeklestirmekti. Jacson, bu teröristlik görevi için Sovyetler Birligi'ne hiç gitmedi.
20 Agustos 1940 günü aksamüstü, Jacson, COyoacan'daki iyice tah­kim edilmis villada, lideri Leon Troçki'yi, kafasina bir dagci çekiciyle vurai"dk: öldürdü.
Meksika polisince tutuklanan Jacson, kendisinin Sylvia Agel­ofrla evlenmek istedigini ve Troçki'nin bu evliligi yasakladigini söyledi. Iki erkek arasinda kizla ilgili siddetli birtartisma patlak verdi. "Onun selameti ugruna," dedi Jacson, "kendimi tamamen feda etmeye karar verdim."
Jacson, ctapa sonraki açiklamalarinda söyle dedi:-­
... isçi sinifinin kurtulusu için mücadeleyi yöneten politik bir liderle karsi karsiya gelecegime, karsimda, kendi ihtiyaçlarini ve intikam ,kin ve arzularini tatmin etmek baska birsey istemeyen ve isçi sinifinin mücadelesini yalnizca kendi degersiz vealçakça hesaplari için kullanan bir adam buldum .
... tam bir kaleye dönüstürüldügünü söyledigi bu eve ge­lince, kendi kendime sik sik böyle bir çalisma için nereden para geldigini sorardim... Onu sik sik ziyaret eden büyük bir yabanci devletin konsolosu belki bize bu sorunun yanitini verebilir ...
Troçki benim kisiligirni, gelecegimi ve tüm sevgilerimi yok etti. Beni isimsiz, vatansiz bir adama, Troçki'nin bIr aletine çevirdi. Çikmaz bir sokaktaydim... Troçki beni elinde kagit gibi burusturdu... Leon Tr09ki'nin öli.imü, Rusya'da Napolyon rolünü oynamaya
aday, yasayan tek bir kisi birakti: Adolf HWer.