KÜTÜPHANE | Troçki

okunması şart olan bir kitap  SOVYETLER'E KARŞI BÜYÜK KOMPLO

" Troçkizm işçi sınıfı arasında kök salmaz">

KÜTÜPHANE | Troçki

okunması şart olan bir kitap  SOVYETLER'E KARŞI BÜYÜK KOMPLO

" Troçkizm işçi sınıfı arasında kök salmaz, ancak onun devrimci mücadele , ve özellikle devrimci mücadeleye katılma yönünde olan küçük burjuva entellektüeller için tehlikesi küçümsenemez. Kapitalizme karşı mücadele eden güçleri Troçkist aldatmacalarla dağıtmaya ve moral bozukluğu yaratmaya çalışan işte bu küçük burjuvalardır……
Küçük burjuva olma nedeniyle , çoğunluğunun devrimci mücadeleye, onun teori ve pratiğine karşı bir isteksizlikleri vardır. İşte burada Troçkizm onların yardımına gelir . Troçkizm bu tür entellektüellere bir kaçış yolu sağlar. Troçkizm onlara sınıf mücadelesine katılmadan  marksist-leninist, devrimci görünme olanağını sağlar. Troçkizm onlara Marxism-Leninizmin kritikleri gibi görünme olanağını sağlar ve böylece gerici gibi görünmeden kendi küçük burjuva eğilimlerini tatmin ederler.


YA LENİNİZM YA TROÇKİZM,  YA LENİNİNSTLİK YA DA TROÇKİSTLİK
YANİ , YA DEVRİMCİLİK YA DA
KARŞI DEVRİMCİLİK

Troçkizmi  savunmak, emperyalizmin uşaklığını savunmaktan ileri gidemez.

-----------------------------------------------------

LENİN --TROÇKİ VE TROÇKİZM ÜZERİNE


TROÇKİZM ÜZERİNE YAZILAR, BELGELER>>>

---------------------------

"....uzlaşmacıların asla Bolşevik olmadıklarını, Bolşevizmle hiçbir ortak yanları bulunmadığını, tutarsız Troçkistler olduklarını herkese açıklamakla yükümlü değil miyiz?

 

İlkesiz “birleşme” projeleri örneklerini Troçki bol bol sunuyor....Zavallı safsatacının gözünden ufak bir şey kaçmış: devrimci olan sadece..bu tür akımlarla mücadele etmeyi bilen sosyal-demokrattır """"Lenin: secme eserler 4 UZLAŞMACILARIN YA DA ERDEMLİLERİN YENİ...

--------------------

'''Tasfiyecilerin platformu.. Onun Tasfiyeci özü Troçki’nin devrimci lafızlarıyla ustaca gizleniyor..................darkafalı kendi basit tarzında ve Troçki bilgili tarzda tekrarlar ..........Devrimci sosyal-demokrasi bu sorulara, darkafalı-Troçkist, devrim olacak mı olmayacak mı, kim bilebilir ki diye “burun karıştırmak”tan bir ölçüde daha ilginç ve önemli yanıtlar verdi."" Lenin: secme eserler 4 REFORMİSTLERİN PLATFORMU VE DEVRİMCİ
--------------------------

""Dost görünüşlü Troçki, düşmandan daha tehlikelidir!

“Troçki’nin şimdiye kadar marksizmle ilgili herhangi bir önemli sorunda sağlam bir görüşü olmamıştır. O her zaman, şu ya da bu görüş ayrılığının yarattığı “yarıklara sızma” yolunu bulur, ve ikide bir taraf değiştirir. Şu anda bundçuların ve tasfiyecilerin dostudur. Ve bu baylar Parti'nin öngördüğü hizayı durmadan bozanlardır.”
(
Lenin: Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı , 1914)

-----------------------------------------------

Troçki olgulardan ve somut belirtilerden kaçınıyor, çünkü bunların hepsi onun öfkeli yaygarasını ve cafcaflı laflarını acımasızca çürütüyor.....Rusya’daki Marksist hareketin eski katılımcıları Troçki figürünü çok iyi bilirler ve onlar için onun hakkında konuşmaya değmez....Lenin: secme eserler 4 TROÇKİ’NİN TASFİYECİ GÖRÜSLERİ

---------------------------------------

Troçki’nin Viyana “Pravda”sında Tasfiyecilerin ardından tekrarladığı, “koalisyon özgürlüğü [mesleki birlikler halinde birleşme özgürlüğü —ÇN] için mücadelenin gerek Lena’daki trajedinin gerekse de bunun ülkedeki güçlü yankısının temelini oluşturduğu” liberal buluşundan daha yalancı bir şey yoktur. Lenin: secme eserler 4 PARTİNİN DURUMU VE GÖREVLERİ ÜZERİNE

-------------------------------------

Tasfiyeciler, Letonyalılar, Troçkistler (Troçki ve Zemkovski), Kafkasyalılar ve Yediler* “birleşti”. Bunlar birleşti mi? Bunun böyle olmadığını, bunun sadece Tasfiyeciliği maskeleme olduğunu daha o zaman açıklamıştık.


Troçki, tarihsel olayları “bir uzmanın bilge ifadesiyle”, kulağa hoş gelen dolgun ve tınlayan sözlerle, kendisi için gönül okşayıcı biçimde açıklamayı pek sever..Eğer “çok sayıda ileri işçi” Troçki’nin çizgisiyle uyum içinde olmayan bir politik çizginin ve Parti çizgisinin “gayretli ajanları” haline geliyorsa, Troçki bu sorunu hiç utanmadan bir çırpıda ve anında hallediyor:...Ve Troçki bunu, bu ileri işçilere “bölücü” diye, “politik olarak kafasız” diye küfrederek hallediyor! Lenin: secme eserler 4 BİRLİK YAYGARASIYLA
-----------------------------------------

"Troçki, özellikle tumturaklı sözlerin ardına gizlenerek menşeviklerin dümen suyunda gidiyor ..Martov'la Troçki, Alman yoldaşların önüne, marksist bir kılıf geçirdikleri liberal görüşleri koyuyorlar.

 

   " Troçki ilan ediyor: Menşevizmin ve bolşevizmin, diyor, "proletaryanın derinliklerinde kök saldıklarını" düşünmek, "bir hayaldir". Bu, Troçki'nin ustası olduğu, yankı yapıcı ama boş sözlere iyi bir örnektir"

 

"Troçki'nin savı ...Bu gerçekten "sınırsız" laf cambazlığı, liberalizmin "ideolojik gölgesi"nden başka bir şey değildir"

 

  "Troçki bolşevizmi çarpıtıyor, çünkü Rus burjuva devriminde proletaryanın rolü konusunda hiçbir zaman kesin bir görüşe varamamıştır." Lenin: Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı

"----------------------------------------------------

"İşte Troçki'nin oportünizmi savunmak için her zaman kullandığı kibirli safsatalara tipik bir örnek. "Savaşa karşı devrimci mücadele", bun­dan anlaşılan eğer kendi hükümetine karşı ve savaş sırasında devrimci eylemler değilse, II. Enternasyonal kahramanlarının kullanmayı bal gibi bildikleri boş ve içeriksiz haykırışlardan biridir."

"
Troçki
safsatalarla kendini kurtarmak istiyor ve üç ağaçlı bir orman­da yolunu şaşırıyor. ...Bütün emperyalist ülkelerde proletarya şimdi kendi hükümetinin yenilgisini istemelidir. Bukvoyed ve Troçki bu gerçeği atlamayı tercih ettiler " EMPERYALİST SAVAŞTA KENDİ HÜKÜMETİNİN YENİLGİSİ ÜZERİNE V.İ.Lenin

---------------------------------

“Troçki'den ayrılıklarımız nelerdir? Bunu herhalde bilmek istersiniz. Kısaca – o bir Kautskycidir, yani, Enternasyonal'de Kautskycilerle ve Rusya'da Chkheidze'nin parlamento grubuyla birliği savunmaktadır. Biz böyle bir birliğe kati suretle karşıyız... Troçki şimdi Örgütlenme Komitesine (Akselrod ve Martov) karşı ama Chkheidze'nin Duma grubuyla birlikten yana!! Biz kesin olarak karşıyız”
(Lenin, Henriette Roland-Holst'a Mektup 1916)
------------------------

Zaten Troçki de ısrarla –uzun süredir, kâh Bolşeviklere, kâh Menşeviklere meylederek– tüm ve bütün fraksiyonlar arasında böyle bir anlaşma (ya da uzlaşma) vaaz ediyor

------------------------

Troçki ateşli bir Menşevikti, ....1904-1905'te, Menşevikleri de terketti ve kararsız bir konuma geçti, şimdi Martinov'la (Ekonomist) işbirliği yapıyor, şimdi de “saçma bir şekilde Sol sürekli devrim kuramını” ilan ediyor. 1906-1907'de Bolşeviklere yaklaştı ve 1907 baharında Rosa Luxemburg'la aynı fikirde olduğunu ilan etti.

Dezentegrasyon döneminde, uzun bir 'hizipçi-olmayan' kararsızlıktan sonra, yeniden sağa geçiyor ve Ağustos 1912'de tasfiyecilerle bir blok kuruyor. Şimdi tekrar onları da terketti, ancak özünde onların baştansavma fikirlerini tekrarlayıp duruyor.”
(Lenin, İşçi Sınıfı İçinde İdeolojik Savaşım, 1914)
---------------------------------------------------------

" ... bu görev Troçki tarafından doğru çözülmüyor; o 1905 yılındaki 'orijinal' teorisini tekrarlıyor ve hayatın on yıldan beri bu şahane teorinin yanından gelip geçmemesinin nedenleri üzerine düşünmek istemiyor.”
Troçki'nin orijinal teorisi Bolşeviklerden, proletaryanın kararlı devrimci mücadele ve siyasi iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi çağrısını ödünç alırken, Menşeviklerden ise köylülüğün rolünün 'yadsınmasını ödünçalıyor"...
(Lenin, Devrimde İki Çizgi Üzerine, 1915)
---------------------------------------------

Troçki ve Yonov’un uzlaşmacılığının tüm “ideolojik temeli”ni de zaten bu çöpçatanlık bakış açısı oluşturuyor.(Lenin: secme eserler 4 PARTİMİZDEKİ “BİRLEŞME KRİZİ )
----------------------------------------------

Troçki görüşlerini açıkça ortaya sermek istemese de, dergisinin tam bir dizi pasajı, onun gizliden gizliye ve üstü örtülü olarak hangi görüşleri savunduğunu gösteriyor ..Troçki, Parti'ye karşı Tasfiyecilerin ileri sürdükleri iftiraları tekrarlıyor ve bunu yaparken de yirmi yıllık eğilimler arası Parti-içi mücadeleye değinmekten korkuyor. ..............Troçki olgulardan ve somut belirtilerden kaçınıyor, çünkü bunların hepsi onun öfkeli yaygarasını ve cafcaflı laflarını acımasızca çürütüyor............Troçki’nin öfkelendiği “ileri işçiler”, yine de kendilerine şunun açıkça ve net olarak söylenmesini istiyorlar..Evet mi, hayır mı? Eğer evetse, o zaman bu bir liberal işçi politikasıdır, Marksizme ve Parti'ye ihanettir, ...Lenin: secme eserler 4 TROÇKİ’NİN TASFİYECİ GÖRÜSLERİ

--------------------------------------------

Troçki’nin “işçi dergisi”, Troçki’nin işçiler için bir dergisidir, zira dergide ne bir proleter inisiyatif, ne de işçi örgütleriyle herhangi bir bağın izini bulmak mümkün. Popüler olma isteğiyle Troçki, işçiler için çıkardığı dergide okurlara “teritoryum”, “faktör” vs. gibi sözcükleri açıklıyor..

 

Troçki tarafından yayılan korkunç yalanı görmek için bu herkesçe bilinen olguları anımsamak yeter.

 

Troçki hoş fakat boş lafları seviyor

 

Lafta fraksiyoncu olmayan Troçki, – Rusya’daki işçi hareketini biraz yakından bilen herkes için bu apaşikârdır – “Troçki fraksiyonu”nun temsilcisidir;

Troçki’de hiçbir ideolojik-politik belirlilik yoktur, çünkü “fraksiyonsuzluk” patenti, sadece, (bunu daha ayrıntılı değerlendireceğiz) bir fraksiyondan diğerine
geçme ve dönme tam özgürlüğü patenti anlamına gelmektedir.

 

Troçki, lafta birliğin tanınması, gerçekte ise parçalanma olarak fraksiyonculuğun baş belirtilerini anlamamıştır;

 

fraksiyonsuzluk” bayrağı altında Troçki, Rusya’daki işçi hareketi zemininden yoksun olan özellikle düşünce yoksunu bir yurtdışı fraksiyonunu temsil etmektedir.

 

Troçki, eğilimimizi (ve Partimizi — kızmayın yurttaş Troçki, gerçek bu!) “yok etme” tehdidini savurmuyor, bilakis sadece, onun kendi kendisini öldüreceği kehanetinde bulunuruyor!
Fakat şaka bir yana (Troçki’nin yaptığı dayanılmaz lafazanlığa yumuşak tepki göstermenin biricik yolu şaka olmasına rağmen). “İntihar”la ilgili sözler düpedüz bir laftır, boş laftır, salt “Troçkizm”dir.


Troçki bu önemli soruna yıllardan beri yan çizmektedir.

Lenin: secme eserler 4 BİRLİK YAYGARASIYLA BİRLİ⁄İN...

------------------------------

İyiliksever Troçki bir düşmandan daha beter! Lenin: secme eserler 4 ÜTOPİST KARL MARX VE PRATİK ROSA LUXEMBURG

-----------------------

Troçki, Semkovski ve Tasfiyeciliğin birçok başka savunucusunun kopardığı, Tasfiyecilere karşı “tahrikler” yaygarası düpedüz vicdansızlıktır; çünkü bu gerçeğin çarpıcı bir tahrifidir. . Lenin: secme eserler 4 TARTIŞMALI SORUNLAR Legal Parti ve Marksistler

-------------------------
TROÇKİZM ÜZERİNE YAZILAR, BELGELER>>>