KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU [36]

II SOSYALİST İNŞANIN BÜYÜYEN KABARIŞI VE SSCB'NİN İÇ DURUMU

SSCB'nin iç durumuna geçelim.

Ekonomik kriz ve artan işsizliğin hüküm sürdüğü kapitalist ülkelerin aksine">

KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

MERKEZ KOMİTESİ'NİN SBKP(B) XVI. PARTİ KONGRESİ'NE SİYASİ FAALİYET RAPORU [36]

II SOSYALİST İNŞANIN BÜYÜYEN KABARIŞI VE SSCB'NİN İÇ DURUMU

SSCB'nin iç durumuna geçelim.

Ekonomik kriz ve artan işsizliğin hüküm sürdüğü kapitalist ülkelerin aksine, ülkemizin iç durumu, ekonominin kalkınmanın giderek arttığı ve işsizliğin giderek gerilediği bir tablo sunuyor. Büyük sanayi, büyümüş ve gelişme temposu hızlanmıştır. Ağır sanayi güçlenmiştir. Endüstrinin soyalist sektörü çok ilerlemiştir. Tarımda ise, yeni bir güç gelişmiştir — Sovyet çiftlikleri ve kollektif çiftlikler. Daha iki yıl önce tahıl üretiminde kriz yaşarken ve tahıl alımında esas olarak bireysel çiftliklere dayanırken, şimdi ağırlık noktasını kollektif çiftliklere ve Sovyet çiftliklerine kaydırmış bulunuyoruz, ve tahıl krizine esas itibariyle üstesinden gelinmiş gözüyle bakılabilir. Köylülüğün ana kitleleri, kesin olarak kollektif çiftliklere yönelmişlerdir. Kulakların direnişi kırılmıştır. SSCB'nin iç durumu daha da sağlamlaşmıştır.

Bugün SSCB'nin iç durumunun genel tablosu budur.

Şimdi somut verilere bakalım.

1— Bir bütün olarak ekonominin büyümesi a— 1926/27 yılında, yani XV. Parti Kongresi sırasında, bütün tarımda —ormancılık, balıkçılık vs. dahil— 12 370 milyon savaş öncesi rublelik gayri safi üretim, yani, savaş öncesi seviyenin yüzde 106,6'sı yapılırken, bir yıl sonra, yani 1927/28 yılında, yüzde 107,2; 1928/29 yılında yüzde 109,1'dir bu oran. 1929/30 yılında ise, tarımdaki gelişmenin gidişatına bakılırsa, savaş öncesi seviyenin en azından yüzde 113-114'üne ulaşacağımız söylenebilir.

Yani tarımsal toplam üretimde görece yavaş olsa da sürekli bir büyüme tespit edilmektedir.

Bütün endüstrinin —küçük ve büyük endüstri, değirmen endüstrisi dahil— gayri safi üretimi 1926/27 yılında, yani XV. Parti Kongresi döneminde 8 641 milyon ruble (savaş öncesi ruble) tutarındayken, yani savaş öncesi seviyenin yüzde 102,5'i iken, bir yıl sonra, yani 1927/28'de, yüzde 122, 1928/29'da yüzde 142,5'e ulaşmıştır. 1929/30 yılında ise, endüstrinin gelişme hızına bakılırsa, savaş öncesi seviyenin en azından yüzde 180'ine ulaşacaktır.

Yani endüstriyel toplam üretimde eşi görülmedik hızda bir büyüme tespit edilmektedir.

b— 1926/27 yılında, yani XV. Parti Kongresi döneminde, bütün demiryolu ağımızda yük taşımacılığı 81,7 milyar ton kilometre, yani savaş öncesi seviyenin yüzde 127'si kadarken, 1927/28 yılında, yüzde 134,2; 1928/29 yılında yüzde 162,4 olmuştur. 1929/30 yılında ise, savaş öncesi seviyenin muhtemelen en azından yüzde 193'üne ulaşacaktır. Yeni hatların inşasına gelince, rapor döneminde, yani 1927/28'den beri, 76 000 kilometreden 80 000 kilometreye ulaşmıştır; bu, savaş öncesi miktarın yüzde 136,7'sidir.

c— 1926/27 yılında ülkenin ticaret hacmi 100'le (31 milyar ruble) gösterilecek olursa, ticaret hacmi 1927/28'de yüzde 124,6; 1928/29 yılında yüzde 160,4'e ulaşmıştır. 1929/30 yılında ise muhtemelen yüzde 202'ye varacak, yani 1926/27 yılıyla karşılaştırıldığında iki katına çıkmış olacaktır.

d— Bütün kredi kurumlarımızın toplam bilançosunu 1

Ekim 1927 itibariyle 100'le (9173 milyon ruble) gösterecek olursak, bu bilanço 1 Ekim 1928'de yüzde 141'e, 1 Ekim 1929'da yüzde 201,1'e çıkmıştır, yani, 1927 yılıyla karşılaştırıldığında iki katına çıkmıştır.

e— 1926/27 yılında toplam devlet bütçesini 100'le (6371 milyon ruble) gösterecek olursak, 1927/28 yılında bütçe yüzde 125,5'e, 1928/29 yılında yüzde 146,7'ye, 1929/30 yılında ise yüzde 204,4'e çıkmıştır, yani 1926/27 yılının bütçesiyle karşılaştırıldığında, iki katına çıkmıştır (12 605 milyon ruble).

Dış ticaret hacmimiz (ihracat ve ithalat), 1926/27 yılında savaş öncesi seviyenin yüzde 47,9'u tutarken, 1927/28 yılında yüzde 56,8'e; 1928/29 yılında yüzde 67,9'a çıkmıştır. 1929/30 yılında ise, savaş öncesi seviyenin muhtemelen yüzde 80'inden az olmayacaktır.

g— Özet olarak tespit edebiliriz ki, rapor döneminde top-lam milli gelirin büyümesi (1926/27 yılının sabit fiyatlarıyla) şu tabloyu sunmaktadır: Devlet Plânlama Komisyonunun rakamlarına göre, 1926/27 yılında milli gelir 23 127 milyon ruble, 1927/28 yılında 25 396 milyon ruble —yüzde 9,8'lik bir artış—, 1928/29 yılında 28 596 milyon ruble —yüzde 12,6'lık bir artış— tutmuştur. 1929/30 yılında ise milli gelir muhtemelen 34 milyardan az olmayacaktır. Bu, son yılın artışı yüzde 20 olacak demektir. Raporun konu aldığı üç yılda ortalama yıllık büyüme yüzde 15'ten fazla olmuştur.

ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde milli gelirin ortalama yıllık büyümesinin yüzde 3-8'den fazla olmadığı gözönüne alınırsa SSCB'de milli gelirin büyüme temposunun gerçekten bir rekor teşkil ettiğini kabul etmek gerekir.

Endüstrileşmede Başarılar