ANA SAYFA KÜTÜPHANE Muhalefet Üzerine Stalin

IV MUHALEFET VE PARTİ'NİN BİRLİ⁄İ SORUNU

Son soruna">

ANA SAYFA KÜTÜPHANE Muhalefet Üzerine Stalin

IV MUHALEFET VE PARTİ'NİN BİRLİ⁄İ SORUNU

Son soruna, Muhalefet Bloku ve Partimizin birliği sorununa geliyorum.

Muhalefet Bloku nasıl ortaya çıktı?

Parti, Muhalefet Bloku'un, "Yeni Muhalefet"in, Kamenev ve Zinovyev'in Troçkizme geçmesiyle ortaya çıktığını iddia etmektedir.

Kamenev ve Zinovyev bunu reddediyor ve kendilerinin Troçki'nin safına değil, bilakis Troçki'nin kendi saflarına geçtiğini ima ediyorlar.

Olgulara bakalım:

Ülkemizde sosyalizmin inşası sorunu hakkında XIV. Parti Konferansı'nın kararından sözettim. Kamenev ve Zinovyev'in, Troçki'nin tanımadığı ve tanımayacağı bu Konferans kararından vazgeçtiklerini, ondan Troçki'ye yaklaşmak ve Troçkizme geçmek için vazgeçtiklerini söyledim. Bu doğru mu, değil mi? Evet, doğru. Kamenev, ve Zinovyev benim bu iddiama karşı herhangi bir şey söylemeyi denediler mi? Hayır, denemediler. Sorunu suskunlukla geçiştirdiler.

Ayrıca Partimizin XIII. Konferansı'nın, Troçkizmi bir küçük-burjuva sapma olarak ve Leninizmin revizyonu olarak niteleyen kararı var.[144] Bu karar bilindiği gibi Komintern'in V. Kongresi tarafından tasdik edildi. Raporumda, Kamenev ve Zinovyev'in bu karardan vazgeçtiklerini ve aynı zamanda özel açıklamalarda 1923 yılında Parti'ye karşı yürüttüğü mücadelede Troçkizme hak verdiklerini söyledim. Bu doğru mu, değil mi? Evet, doğru. Kamenev ve Zinovyev bu iddiaya karşı herhangi bir şey söylemeyi denediler mi? Hayır, denemediler. Suskunlukla yanıtladılar.

Daha başka olgular. Kamenev 1925 yılında Troçkizm hakkında şunları yazıyordu:

"Troçki yoldaş, Partimiz içindeki küçük-burjuva unsurların onun vasıtasıyla etkide bulundukları kanal haline gelmiştir. Konuşmalarının tüm karakteri, tüm tarihi geçmişi bunun böyle olduğunu gösteriyor. Par-ti'ye karşı mücadelesinde o ülkede, Parti'ye karşı yönelen tüm şeylerin bir sembolü haline geldi" ... "Bu gayri-bolşevik öğretinin, onun bel bağladığı Parti kesimlerine — yani gençliğimize, ileride Parti'nin kaderini eline alacak olan Parti'nin gelecekteki kadrosuna bulaşmasını önlemek için bütün önlemleri almalıyız. Ve bu nedenle, Troçki yoldaşın ideolojik mevzilerinin yanlışlığı hakkındaki her türlü aydınlatmanın,

Troçkizm ile Leninizm arasında ikisinden birini seçmek gerektiği, birinin diğeriyle bağdaştırılamayacağı* hakkındaki aydınlatmanın güçlendirilmesi Partimizin en ivedi görevi haline gelmelidir." (Bkz. Kamenev, "Parti ve Troçkizm", "Leninizm İçin" derlemesi, s. 84-86.)

Kamenev şimdi bu sözleri tekrarlama cesaretini gösterebilecek mi? Onları tekrarlamaya hazırsa, o zaman neden Troçki'yle aynı blok içinde bulunuyor? Ama onları tekrarlamaya cesaret edemiyorsa, o zaman Kamenev'in eski pozisyonlarından vazgeçtiği ve Troçkizme geçtiği açık değil midir?

Zinovyev 1925 yılında Troçkizm hakkında şunları yazıyordu:

"Troçki yoldaşın son çıkışı ("Ekim Dersleri") daha şimdiden gayet açık bir şekilde Leninizmin temellerini revize etme, hatta doğrudan tasfiye etme denemesidir.* Bu çok kısa sürede bütün Partimiz ve bütün Enternasyonal'ce anlaşılacaktır." (Bkz. Zinovyev, "Ya Bolşevizm Ya Troçkizm", "Leninizm İçin" derlemesi, s. 120.)

Zinovyev'den bu alıntıyla, Kamenev'in konuşmasındaki açıklamasını: "Troçki'yi tutuyoruz, çünkü o Lenin'in temel düşüncelerini revize etmiyor" karşılaştırın — Kamenev ve Zinovyev'in nereye kadar düştüklerini kavrayacaksınız.

Aynı 1925 yılında Zinovyev, Troçki hakkında şunları yazdı:

"Şimdi, RKP'nin 1925 yılında neyi ifade ettiği sorusu yanıtlanacak. 1903 yılında bu soru, tüzüğün birinci paragrafına alınan tavra göre yanıtlanmıştı, bugün 1925 yılında ise, Troçki'ye, Troçkizme alınan tavra göre yanıtlanacak. Kim Troçkizmin Bolşevik Parti içinde 'legal bir nüans' olabileceğini söylüyorsa, bizzat kendisi Bolşevik olmaktan çıkar.

Şimdi kim Parti'yi Troçki'yle birlikte, Bolşevizme açıkça karşı çıkan Troçkizmle işbirliği içinde inşa etmek istiyorsa, Leninizmin temellerini terketmektedir.* Troçkizmin geride bırakılmış bir safha olduğunu, Leninist Partinin şimdi ancak Troçkizme karşı inşa edilebileceğini kavramak gerekir." ("Pravda", 5 Şubat 1925.)

Zinovyev şimdi bu sözlerini tekrarlama cesaretini gösterebilecek mi? Onları tekrarlamaya hazırsa, o zaman neden Troçki'yle aynı blok içinde bulunuyor? Onları tekrarlayamıyorsa, o zaman Zinovyev'in Leninizme sırt çevirdiği ve Troçkizme geçtiği açık değil mi?

Tüm bu olgular neyi kanıtlıyor?

Muhalefet Bloku'nun, Kamenev ve Zinovyev'in Troçkizme geçmesiyle ortaya çıktığını kanıtlıyor.

Muhalefet Bloku'nun platformu nedir?

Muhalefet Bloku'nun platformu, Partimiz içindeki bir sosyal-demokrat sapmanın, bir sağ sapmanın platformudur, Parti'ye, onun birliğine, otoritesine karşı mücadele örgütlemek amacıyla tüm ve her türlü oportünist akımların toplanma platformudur. Kamenev Partimizdeki bir sağ sapmadan sözediyor ve MK'ya işaret ediyor. Ama bu bir hiledir; Parti'ye karşı şarlatanca suçlamalarla Muhalefet Bloku'nun oportünizmini gözlerden gizlemek için başvurulan kaba ve ikiyüzlüce bir hile. Gerçekte tam da Muhalefet Bloku, Partimizdeki sağ sapmanın ifadesidir. Biz muhalefeti sözlerine bakarak değil, fiillerine bakarak değerlendiriyoruz. Muhalefetin fiilleri ise onun, Ossovski ve "İşçi Muhalefeti"nden, Souvarine ve Maslow'a, Korsch ve Ruth Fischer'e kadar her türlü oportünist unsurun toplanma yeri ve barınağı olduğunu gösteriyor. Yeniden hizipçiliğe başlanması, Partimizde fraksiyonların özgürlüğü teorisinin yeniden canlandırılması, Partimizin bütün oportünist unsurlarının biraraya toplanması, Parti'nin birliğine karşı mücadele, onun önder kadrolarına karşı mücadele, yeni bir Parti'nin kurulması için mücadele — Kamenev'in konuşmasına bakılırsa, muhalefet şimdi bunları amaçlıyor. Kamenev'in konuşması bu bakımdan, muhalefetin Ekim 1926'daki "açıklama"sından, bölücü çizgisini yeniden izlemeye başlamaya doğru bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Parti'nin birliği bakış açısından muhalefet bloku nedir?

Muhalefet Bloku, Partimiz içinde yeni bir Parti'nin çekirdeğidir. Muhalefetin kendi Merkez Komitesine ve kendi paralel yerel komitelerine sahip olmuş olduğu olgu değil mi acaba? 16 Ekim 1926 tarihli "Açıklama"sında muhalefet, hizipçilikten vazgeçtiğini bildirdi. Ama örneğin Kamenev'in çıkışı, muhalefetin yeniden fraksiyon mücadelesine geri döndüğünü kanıtlamıyor mu? kendi paralel örgütlerini, merkezi örgütünü ve yerel örgütlerini yeniden tesis etmediğinin garantisi nerde? Muhalefetin kendi kasası için özel üye aidatı topladığı olgu değil mi acaba? Onun yeniden bu bölünme yolunu tutmadığının garantisi nerde?

Muhalefet Bloku, Partimizin birliğini sarsan, yeni bir Parti'nin çekirdeğidir.

Görev bu bloku parçalamak ve tasfiye etmektir. (Şiddetli alkışlar.)

Yoldaşlar, diğer ülkelerde emperyalizmin egemenliğinin hüküm sürdüğü, sermayenin cephesini bir ülkenin, sadece biricik ülkenin yarmayı başardığı koşullarda proletarya diktatörlüğü — bu koşullarda proletarya diktatörlüğü, Parti'nin birliği olmadan, Parti demirden bir disiplinle donanmış olmadan varlığını bir dakika bile sürdüremez. Eğer proletarya diktatörlüğünü muhafaza etmek istiyorsak, eğer sosyalizmi inşa etmek istiyorsak, Parti'nin birliğini sarsma çabaları, yeni bir Parti kurma çabaları kökünden kurutulmalıdır.

Bu yüzden görev, Muhalefet Bloku'nu tasfiye etmek ve Partimizin birliğini sağlamlaştırmaktır.

V SONUÇLAR

Toparlıyorum, yoldaşlar.

Tartışmanın sonucu çıkarılacak olursa, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan şu genel sonuca ulaşılır ki, Partimizin XIV. Parti Kongresi, muhalefetin proletaryamızın güçlerine inançsızlıktan, ülkemizde sosyalizmin muzafferane inşası imkanına inançsızlıktan musdarip olduğunu saptadığında haklıydı.

Yoldaşların varmak zorunda oldukları genel sonuç ve genel izlenim buydu.

Böylece önünüzde iki güç görüyorsunuz. Bir yanda — SSCB proletaryasını yolundan şaşmaksızın ilerleten, sosyalizmi inşa eden ve bütün ülkelerin proleterlerini mücadeleye çağıran Partimiz. Öte yanda —Partimizin ardından, bacakları romatizmalı, beli tutmaz sarsak bir ihtiyar gibi ayağını sürüyerek gelen muhalefet— her yana karamsarlık yayan ve SSCB'de sosyalizmle bir yere varılamayacağı, burjuvaların cephesinde her şeyin çok iyi olduğu, proleterlerin cephesinde ise her şeyin kötü olduğuna dair gevezelikle ortalığı zehirleyen muhalefet.

İşte yoldaşlar, önünüzde gördüğünüz iki güç bunlardır.

Bu ikisi arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. (Gülüşmeler.)

Doğru seçeceğinizden hiç kuşkum yok. (Alkışlar.)

Hizipçilikten gözü dönmüş muhalefet, devrimimizi, her türlü bağımsız güçten yoksun bir şey olarak, henüz muzaffer olmamış Batı'daki gelecekteki devrimin bir tür parasız eki olarak görüyor.

Lenin yoldaş devrimimizi, Sovyet Cumhuriyeti'ni böyle değerlendirmiyordu. Lenin yoldaş Sovyetler Cumhuriyeti'ni, bütün ülkelerin proleterlerinin yolunu aydınlatan meşale olarak görüyordu.

Lenin yoldaş bu konuda şunları söylüyordu:

"Sovyet Cumhuriyeti uzun süre onlara (yani bütün ülkelerin proleterlerine. — J. St.) örnek olacaktır. Sosyalist Sovyet Cumhuriyetimiz, uluslararası sosyalizmin meşalesi ve bütün emekçiler için örnek olarak, dimdik ayakta kalacaktır. Orada çatışmaları, savaşları, kan dökümünü, milyonlarca insanın ölümünü, sermayenin sömürüsünü görüyoruz, burada — gerçek bir barış politikasını ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni."

(Bkz. 4. baskı, cilt XXVI, s. 429, Rusça.)

Bu meşalenin çevresinde iki cephe oluşmuş bulunuyor: bu meşaleyi gözden düşürmeye, sarsmaya ve söndürmeye çalışan proletarya diktatörlüğünün düşmanlarının cephesi — ve meşaleyi desteklemeye ve meşaleyi körüklemeye gayret eden proletarya diktatörlüğünün dostlarının cephesi.

Görev, dünya devriminin zaferi adına bu meşaleyi desteklemek ve varlığını sağlamlaştırmaktır.

Yoldaşlar! Bu meşalenin yanmaya devam etmesi ve bütün ezilenlerin ve köleleştirilmişlerin yolunu aydınlatması için her şeyi yapacağınıza kuşkum yok.

Bu meşalenin alevlerini, proletaryanın düşmanlarını dehşete düşürsün diye, har har körüklemek için her şeyi yapacağınıza kuşkum yok.