KÜTÜPHANE | Karl Marks: Kapital">

KÜTÜPHANE | Karl Marks: Kapital, Cilt: III


Karl Marx'ın Capital, A Critical Analysis of Capitalist Productuon, Volume III, (Progress Publishers, Moscow 1974) adlı yapıtını İngilizcesinden Alaattin Bilgi dilimize çevirmiş, ve kitap, Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Üçüncü Cilt, adı ile, Sol Yayınları tarafından Şubat 1990 (Birinci baskı: Ağustos 1978) tarihinde yayınlanmıştır.
Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
İ Ç İ N D E K İ L E R
11
   Önsöz, Friedrich Engels
Ü Ç Ü N C Ü   K İ T A P
BİR BÜTÜN OLARAK
KAPİTALİST ÜRETİM SÜRECİ I

29
BİRİNCİ KISIM
ARTI-DEĞERİN KÂRA VE
ARTI-DEĞER ORANININ KÂR ORANINA DÖNÜŞMESİ

31
31
      BİRİNCİ BÖLÜM. - Maliyet Fiyatı ve Kâr
43       İKİNCİ BÖLÜM. - Kâr Oranı
50       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Kâr Oranıın Artı-Değer Oranı ile Bağıntısı
53
55
58
58
59
61
62
63
64
          I. 
   
   
   
   
  II.  
   
   
   
a' sabit, d/S değişken
1) a' ve S sabit, d değişken
2) a' sabit, d değişken, S; d'deki değişme yoluyla değişiyor
3) a' ve d sabit, S ve bu nedenle S değişken
4) a' sabit, d, ve S'nin hepsi değişken
a' değişken
1) a' değişken d/S sabit
2) a' ve d değişken, S sabit
3) a', dve S değişken
67       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
73       BEŞİNCİ BÖLÜM. - Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
73
82

89
93
95
          I. 
  II.  

  III.  
  IV.  
  V.  
Genel
İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar.
Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali

Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde ve Binalarda Tasarruf
Üretim Artıklarından Yararlanma
Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf
97       ALTINCI BÖLÜM. - Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
97
101
113
116

117


122
          I. 
  II.  
  III.  

      
Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması ve Baglanması
Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalımı. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
1861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin
En Büyük Örneği

    Pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa
    Nişasta ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları.
    Fabrikatörlerin Hilekarlığı.

C o r p o r e V i l i Denemeleri
125       YEDİNCİ BÖLÜM. - Tamamlayıcı Düşünceler
İKİNCİ KISIM
KÂRIN ORTALAMA KÂRA DÖNÜŞMESİ
129
129

      SEKİZİNCİ BÖLÜM. - Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri ve
Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar
140

      DOKUZUNCU BÖLÜM. - Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kar Oranı) ve
Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
156

      ONUNCU BÖLÜM. - Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi.
Piyasa-Fiyatları ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
178       ONBİRİNCİ BÖLÜM. - Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
182       ONİKİNCİ BÖLÜM. - Tamamlayıcı Açıklamalar
182
183
189
          I. 
  II. 
  III. 
Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fiyatı
Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
ÜÇÜNCÜ KISIM
KÂR ORANININ DÜŞME EĞİLİMİ YASASI
188
188       ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Yasanın Niteliği
206       ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Zıt Yönde Etkiler
206
209
209
210
210
213
          I. 
  II. 
  III. 
  IV. 
  V. 
  VI. 
Sömürü Yoğunluğundaki Artış
Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
Nispi Aşırı-Nüfus
Dış Ticaret
Hisse Seneili Sermayenin Artışı
214       ONBEŞİNCİ BÖLÜM. - Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
214
219
222
229
          I. 
  II. 
  III. 
  IV. 
Genel
Üretimin Genişlemesi ile Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
Sermaye Fazlası ve Nüfus Fazlası
Tamamlayıcı Düşünceler
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
META-SERMAYENİN VE PARA -SERMAYENİN
TİCARET SERMAYESİNE VE PARA TİCARETİYLE
UĞRAŞAN SERMAYEYE DÖNÜŞMESİ

236
 
236       ONALTINCI BÖLÜM. - Ticaret Sermayesi
248       ONYEDİNCİ BÖLÜM. - Ticari Kâr
266       ONSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Tüccar Sermayesinin Devri. Fiyatlar
277       ONDOKUZUNCU BÖLÜM. - Para Ticareti Yapan Sermaye
284       YİRMİNCİ BÖLÜM. - Tüccar Sermayesi Konusunda Tarihsel Olgular
 
BEŞİNCİ KISIM
KÂRIN FAİZE VE GİRİŞİM KÂRINA BÖLÜNMESİ
FAİZ GETİREN SERMAYE

297
 
297       YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM. - Faiz Getiren Sermaye
315       YİRMİİKİNCİ BÖLÜM. - Kârın Bölünmesi. Faiz Oranı. "Doğal" Faiz Oranı
325       YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Faiz ve Girişim Kârı
343       YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Sermaye İlişkilerinin Faiz Getiren Sermaye Biçiminde Dışavurması
351       YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM. - Kredi ve Fiktif Sermaye
356       YİRMİALTINCI BÖLÜM. - Para-Sermayenin Birikimi, Bunun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
365       YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Üretimde Kredinin Rolü
391       YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Dolaşım Aracı ve Sermaye, Tooke Fullarton'un Görüşleri

 

Ü Ç Ü N C Ü   K İ T A P
BİR BÜTÜN OLARAK
KAPİTALİST ÜRETİM SÜRECİ II

409

BEŞİNCİ KISIM
KÂRIN FAİZE VE GİRİŞİM KÂRINA BÖLUNMESİ
FAİZ GETİREN SERMAYE

(DEVAM)

411

411
     
YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM. - Banka Sermayesini Oluşturan Kısımlar
422       OTUZUNCU BÖLÜM. - Para-Sermaye ve Gerçek Sermaye I
438       OTUZBİRİNCİ BÖLÜM. - Para-Sermaye ve Gerçek Sermaye II (Devam)
438
444
          1. 
  2.  
Paranın Borç Sermayesine Dönüşmesi
Sermayenin ya da Gelirin, Borç Sermayesine Çevrilen Paraya Dönüşmesi
447       OTUZİKİNCİ BÖLÜM. - Para-Sermaye ve Gerçek Sermaye III (Son)
461       OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Kredi Sisteminde Dolaşım Aracı
464       OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Currency Principle ve 1844 Tarihli İngiliz Banka Yasası
501       OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM. - Değerli Maden ve Kambiyo Kuru
501
509
510
523
          I. 
  II.  


Altın Rezervinin Hareketi
Kambiyo Kurları
    Asya ile Olan Kambiyo Kuru
    İngiltere'nin Ticaret Dengesi
525       OTUZALTINCI BÖLÜM. - Kapitalist-Öncesi İlişkiler
539
542
           
   
    Ortaçağlarda Faiz
    Faizin Yasaklanması ile Kilisenin Sağladığı Çıkarlar
 
ALTINCI KISIM
ARTI-KÂRIN TOPRAK RANTINA DÖNÜŞMESİ
543
 
543       OTUZYEDİNCİ BÖLÜM. - G i r i ş
565       OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM. - Farklılık Rantı (Direransiyel Rant): Genel Görüşler
573       OTUZDOKUZUNCU BÖLÜM. - Farklılık Rantının Birinci Biçimi (Farklılık Rantı I)
594       KIRKINCI BÖLÜM. - Farklılık Rantının İkinci Biçimi (Farklılık Rantı II)
604       KIRKBİRİNCİ BÖLÜM. - Farklılık Rantı II - Birinci Durum: Sabit Üretim-Fiyatı
611       KIRKİKİNCİ BÖLÜM. - Farklılık Rantı II - İkinci Durum: Düşen Üretim-Fiyatı
611
618
620
          I.  
  II.  
  III.  
Ek Sermaye Yatırımının Üretkenliği Aynı Kalır
Ek Sermayenin Azalan Üretkenlik Oranı
Ek Sermayenin Artan Üretkenlik Oranı
626       KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Farklılık Rantı II — Üçüncü Durum: Yükselen Üretim-Fiyatı
649       KIRKDÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - En Kötü Ekili Toprak Üzerinde Farklılık Rantı
658       KIRKBEŞİNCİ BÖLÜM. - Mutlak Toprak Rantı
679       KIRKALTINCI BÖLÜM. - Arsa Rantı. Madencilikteki Rant. Toprağın Fiyatı
687       KIRKYEDİNCİ BÖLÜM. - Kapitalist Toprak Rantının Doğuşu
687
694
697
699
704
          I.  
  II.  
  III.  
  IV.  
  V.  
Giriş Sözleri
Emek-Rant
Ayni-Rant
Para-rant
Yarıcılık ve Toprak Parçalarının KöyIü Mülkiyeti
 
YEDİNCİ KISIM
GELİRLER VE KAYNAKLARI
715
 
715       KIRKSEKİZİNCİ BÖLÜM BÖLÜM. - Üçlü Formül
731       KIRKDOKUZUNCU BÖLÜM. - Üretim Sürecinin Tahlili Üzerine
748       ELLİNCİ BÖLÜM. - Rekabetin Yarattığı Yanılsama
769       ELLİBİRİNCİ BÖLÜM. - Bölüşüm İlişkileri ve Üretim İlişkileri
775       ELLİİKİNCİ BÖLÜM. - S ı n ı f l a r
 

E K L E R
778
 
778
   Kapital'in Üçüncü Cildine Ek, Friedrich Engels
780
794
          I.  
  II.  
Değer Yasası ve Kâr Oranı
Borsa
 

DİZİNLER
797
 
799
799
804
805
805
807
811
812
831
833
834
      Kaynaklar Dizini
Yazarlar
Anonim Yapıtlar
Gazete ve Dergiler
Parlamento Raporları ve Öteki Resmi Yayınlar
Adlar Dizini
Yazınsal, İncilsel ve Mitolojik Adlar
Konu Dizini
Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim ve Deyimler
Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa ve Para Ölçüleri
Kısaltmalar