KÜTÜPHANE | Karl Marks: Kapital, Cilt: II

İ Ç İ N D E K İ L E R

11

Önsöz, Friedrich Engels

31

İkinci Baskıya Önsöz, Friedrich Engels
 

İKİNCİ KİTAP
SERMAYENİN DOLAŞIM SÜRECİ
33

 

BİRİNCİ KISIM
SERMAYENİN BAŞKALAŞIMI VE BUNLARIN DEVRELERİ
35

35

BİRİNCİ BÖLÜM - Para Sermaye Devresi

36

          I. Birinci Aşama. P-M

45

          II. İkinci Aşama. Üretken Sermayenin İşlevi

48

          III. Üçüncü Aşama. M'-P'

59

          IV. Bir Tüm Olarak Dolaşım

72

İKİNCİ BÖLÜM - Üretken Sermayenin Devresi

73

          I. Basit Yeniden-Üretim

87

          II. Birikim ve Genişlemiş Ölçekte Yeniden-Üretim

91

          III. Paranın Birikimi

94

          IV. Yedek Fon

96

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Meta-Sermaye Devresi

110

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Devrenin Üç Formülü

132

BEŞİNCİ BÖLÜM - Dolaşım Zamanı

140

ALTINCI BÖLÜM - Dolaşım Maliyeti

140

          I. Gerçek Dolaşım Maliyetleri

140

                    1. Satınalma ve Satış Zamanı

144

                    2. Defter Tutma

146

                    3. Para

147

          II. Depolama Maliyetleri

148

                    1. Genel Olarak İkmalin Oluşumu

154

                    2. Tam Deyimiyle Meta-İkmal

160

          III. Taşıma Maliyetleri
 

İKİNCİ KISIM
SERMAYENİN DEVRİ
164

164

YEDİNCİ BÖLÜM - Devir Zamanı ve Devir Sayısı

168

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Sabit Sermaye ve Döner Sermaye

168

          I. Biçim Ayrılıkları

180

          II. Sabit Sermayenin Kısımları, Yerine Konması, Onarımı ve Birikimi

195

DOKUZUNCU BÖLÜM - Yatırılan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri

202

ONUNCU BÖLÜM - Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve Adam Smith

230

ONBİRİNCİ BÖLÜM - Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo

244

ONİKİNCİ BÖLÜM - Çalışma Dönemi

255

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Üretim Zamanı

266

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Dolaşım Zamanı

275

ONBEŞİNCİ BÖLÜM - Devir Zamanının Yatırılan Sermayenin Büyüklüğü Üzerindeki Etkisi

285

          I. Çalışma Dönemi, Dolaşım Dönemine Eşittir

288

          II. Çalışma Dönemi, Dolaşım Döneminden Daha Büyüktür

293

          III. Çalışma Dönemi, Dolaşım Döneminden Daha Küçüktür

297

          IV. Sonuçlar

303

          V. Fiyattaki Değişikliğin Etkisi

312

ONALTINCI BÖLÜM - Değişen-Sermayenin Devri

312

          I. Yıllık Artı-Değer Oranı

327

          II. Bireysel Değişen-Sermayenin Devri

332

          III. Toplumsal Açıdan Değişen-Sermayenin Devri

338

ONYEDİNCİ BÖLÜM - Artı-Değerin Dolaşımı

344

          I. Basit Yeniden-Üretim

364

          II. Birikim ve Genişlemiş Ölçekte Yeniden-Üretim
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYENİN YENİDEN-ÜRETİMİ VE DOLAŞIMI
371

371

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM - Giriş

371

          I. İnceleme Konusu

374

          II. Para-Sermayenin Rolü

380

ONDOKUZUNCU BÖLÜM - Konunun Daha Önceki Serimleri

380

          I. Fizyokratlar

383

          II. Adam Smith

383

                    1. Smith'in Genel Görüş Açısı

391

                    2. Adam Smith, Değişim-Değerini d+a'ya Ayrıştırıyor

394

                    3. Sermayenin Değişmeyen Kısmı

400

                    4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir

407

                    5. Özet

412

          III. Daha Sonraki İktisatçılar

415

YİRMİNCİ BÖLÜM - Basit Yeniden-Üretim

415

          I. Sorunun Konuluşu

419

          II. Toplumsal Yeniden-Üretimin İki Kesimi

422

          III. İki Kesim Arasında Değişim. I(d+a) Karşısında IIs

426

          IV. Kesim II İçerisinde Değişim. Yaşam Gereksinmeleri ve Lüks Mallar

436

          V. Para Dolaşımı Yoluyla Değişimin Gerçekleştirilmesi

446

          VI. Kesim I'in Değişmeyen-Sermayesi

450

          VII. Her İki Kesimdeki Değişen-Sermaye ve Artı-Değer

453

          VIII. Her İki Kesimdeki Değişmeyen-Sermaye

458

          IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bakış

462

          X. Sermaye ve Gelir: Değişen-Sermaye ve Ücretler

474

          XI. Sabit Sermayenin Yerine Konması

478

                    1. Para Biçiminde Değerin Aşınan ve Yıpranan Kısmının Yerine Konması

484

                    2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konması

492

                          Birinci Durum

492

                          İkinci Durum

493

                    3. Sonuçlar

496

          XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi

508

          XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi

518

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM - Birikim ve Genişletilmiş Yeniden-Üretim

521

          I. Kesim I'de Birikim

521

                    1. Yığmanın Oluşumu

525

                    2. Ek Değişmeyen-Sermaye

530

                    3. Ek Değişen-Sermaye

531

          II. Kesim II'de Birikim

535

          III. Birikimin Şematik Sunumu

540

                    1. Birinci Örnek

543

                    2. İkinci Örnek

550

                    3. Birikimde IIs'nin Yerine Konması

552

          IV. Tamamlayıcı Düşünceler


555


DİZİNLER

557

Adlar Dizini

559

Kaynaklar Dizini

559

          I. Yazarlar

561

          II. Anonim Yapıtlar

562

          III. Gazete ve Dergiler

562

          IV. Parlamento Raporları ve Öteki Resmî Yayınlar

563

Konu Dizini

577

Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim ve Deyimler

578

Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa ve Para Ölçüleri

579

Kısaltmalar

580

Simgeler