KÜTÜPHANE | LENIN

Viladimir İliç Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı1896-1899 tarihleri arasında yazıldı.
İlk kez Mart 1899'da yayınlandı.
[V. İ. Lenin'in Question de-la Politique Natioanale et de l'Internationalisme Prolétarien (Editions du Progrès">

KÜTÜPHANE | LENIN

Viladimir İliç Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı1896-1899 tarihleri arasında yazıldı.
İlk kez Mart 1899'da yayınlandı.
[V. İ. Lenin'in Question de-la Politique Natioanale et de l'Internationalisme Prolétarien (Editions du Progrès, Moscou 1968) adlı derleme yapıtını, Fransızcasından Muzaffer Ardos dilimize çevirmiş ve kitap, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı adı ile,. Sol Yayınları tarafından, Nisan 1979 (Birinci Baskı: Kasım 1968; İkinci Baskı: Ocak 1975; Üçüncü Baskı: Mart 1976; Dördüncü Baskı: Şubat 1977; Beşinci Baskı: Nisan 1978) tarihinde, Ankara'da, İlkyaz Basımevi'nde dizdirilip bastırılmıştır.]

İÇİNDEKİLER

7

RSDİP'nin Ulusal Programı

15

Ulusal Sorun Üzerine Eleştirici Notlar

16

            I. Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

20

            II. "Ulusal Kültür"

24

            III. "Ulusal Özümleme" Umacısı

32

            IV. “Ulusal Kültür Özerkliği"

39

            V. Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

45

            VI. Merkezileşme ve Özerklik

53

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

54

            I. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nedir?

60

            II. Sorunun Somut Tarihsel Konumu

64

            III. Rusya'da Ulusal Sorunun Somut Özellikleri ve Bu Ülkede Burjuva Demokratik Dönüşüm

69

            IV. Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

76

            V. Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oportünistler

88

            VI. Norveç'in İsveç'ten Ayrılması

95

            VII. Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

100

            VIII. Ütopyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

108

            IX. 1903 Programı ve Programın Likidatörleri

119

            X. Sonuç

124

Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

130

Ulusal Politika Üzerine

140

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

140

            I. Emperyalizm, Sosyalizm ve Ezilen Ulusların Kurtuluşu

141

            II. Sosyalist Devrim ve Demokrasi Uğruna Savaşım

144

            III. Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkının Önemi ve Bu Hakkın Federasyon ile İlgisi

145

            IV. Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sorununun Proleter Devrimci Sunuluşu

147

            V. Ulusal Sorunda Marksist ve Prudoncu Görüş

149

            VI. Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkı Bakımından Üç Tip Ülke

150

            VII. Sosyal-Şovenizm ve Ulusların Kaderlerini Tayın Hakkı

151

            VIII. Önümüzdeki Günlerde Proletaryanın Somut Görevleri

152

            IX. Rus ve Polonyalı Sosyal-Demokratların ve II. Enternasyonalin Ulusların Kaderlerini
            Tayin Hakkı İlkesindeki Tutumu


156

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

158

            I. Sosyalizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

163

            II. Emperyalizm Çağında Demokrasinin "Gerçekleşmesi Olanağı" Var mıdır?

165

            III. İlhak Nedir?

169

            IV. İlhaklardan Yana mı, Yoksa İlhaklara Karşı mı?

174

            V. Sosyal-Demokrasi Niçin İlhaklara Karşıdır?

176

            VI. Bu Sorunda "Avrupa'yı" Sömürgelerle Kıyaslamak Doğru mudur?

179

            VII. Marksizm mi, Prudonculuk mu?

189

            VIII. Hollanda ve- Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda Özel ve Genel

194

            IX. Engels'in Kautsky'ye Mektubu

196

            X. 1916 İrlanda Ayaklanması

201

            XI. Sonuç

204

Ulusal Sorun Üzerine Söylev

211

Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

220

Uluslar ve Sömürgeler. Komisyonunun Raporu

227

["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

227

            Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu

230

            Ulusal-Topluluklar ya da- "Özerkleştirme" Sorunu (Devam)

232

            Notlara Devam

235

Açıklayıcı Notlar

250

Adlar Dizini