KÜTÜPHANE | LENIN | ESERLER 4

V. İ. LENİN SEÇME ESERLER CİLT 4

Moskova Yabancı İşçiler Yayınevi Kooperatifi’nin; Marx-Engels-Lenin Enstitüsü tarafından hazırlanan Rusça baskısından, Almanca'ya çevirdiği Moskova baskısından Türkçe'ye çevrilmiştir.

GERİCİLİK VE YENİDEN YÜKSELİŞ YILLARI 1908–1914

DÖRDÜNCÜ CİLDE ÖNSÖZ

Lenin’in “Seçme Eserler”inin elinizdeki IV. cildi, Rusya’da devrimci hareketin iki dönemine: 1908 – 1911 gericilik yılları ve 1912– 1914 yükseliş yıllarına ait çalışmaları kapsıyor.

1905 – 1907 yıllarının devrimci mücadeleleriyle çelikleşen ve bu ilk Rus devriminin deneyimlerine dayanan, o sıralar Rus sosyal-demokrasisinin bir parçası olan Bolşevik Parti, Lenin’in önderliği altında, devrimin yenilgisini izleyen zor gericilik dönemini başarıyla geçecek ve tüm takibatlara inat, illegalite okulundan, bağımsız, birleşik, sağlam bir şekilde Marksist-Leninist devrimci teorinin zemini üzerinde duran, katı disiplinli, kitlelerle sıkı bağ içinde ve onların başında yürüyen proletarya partisi olarak çıkacak durumdaydı. Böyle bir parti olarak Bolşevik Parti, onu, her türlü oportünist yalpalamaları ve birliğinin içten parçalanmasına yönelik tüm “muhalif” çabaları yerle bir etmeye yetenekli kılan ve daima bu durumda tutan proletaryanın ve onun partisinin küçük-burjuva etkilenmelere karşı mücadelesinin yöntem ve biçimlerini de geliştirdi. Yalnızca 1905 devrimci ilerleyişinin değil, aynı zamanda geri çekilişin ve yeniden yükselişin hazırlanması ve bu yeniden yükseliş döneminde hareketin önderliği deneyimlerine dayanarak, Ekim 1917 zaferine ve bunun ardından zaferden zafere götüren Bolşevik Parti’nin taktiğinin temelleri yaratıldı. Oportünist akıma, Menşevizme karşı mücadele, 1908’den 1914’e kadarki dönemde, Rus proleter hareketi içinde Bolşevizmin tam zaferine yol açtı. Bolşeviklerin oportünizme karşı mücadelesi ama aynı zamanda, Rus Menşeviklerinin destek gördüğü Alman sosyal-demokrasisinin önde gelen çevreleriyle ve Uluslararası Sosyalist Büro ile ilk çatışmalara da yol açtı. Bu çatışmalar, II. Enternasyonal’le yaklaşan kopuşun ve emperyalist savaş döneminde ve Ekim Devrimi sonrasında ona karşı mücadelenin ön çarpışmalarıydı.

Lenin’in elinizdeki cildin ayrılmış olduğu bu döneme ait eserleri, “Bütün Eserler”de dört ciltte (XIV–XVII) toplanmıştır. Elinizdeki cilde bu materyalden elbette sadece küçük bir bölüm alınabilmiştir. Genelde uyulan, çalışmaların kaleme alınış tarihine göre düzenlenmesi kuralından, burada da birkaç kez, konu bağıntısı nedenleriyle uzaklaşılmıştır. Böylece örneğin Lenin tarafından 1913’te yazılmış olan “Tartışmalı Sorunlar” ortak başlığını taşıyan altı makale, gericilik döneminde Lenin’in eserlerinde verilen Parti düşmanı akımların aydınlatılmasını, Tasfiyeciliğin bu genelde en anlaşılır eleştirisiyle tamamlamak için, “1908 – 1911 Gericilik Yılları” bölümüne alınmıştır.

Lenin: secme eserler 4 GERİCİLİK YILLARI 1908 – 1911

Lenin: secme eserler 4 MEVCUT DURUM VE PARTİNİN GЦREVLERİ ЬZERİNE BİR KARAR TASLAĞI

Lenin: secme eserler 4 OTZOVİZM VE ЬLTİMATİZM ЬZERİNE

Lenin: secme eserler 4 BOLŞEVİKLERİN PARTİ GЦREVLERİ

Lenin: secme eserler 4 PARTİMİZDEKİ “BİRLEŞME KRİZİ

Lenin: secme eserler 4 UZLAŞMACILARIN YA DA ERDEMLİLERİN YENİ FRAKSİYONU ÜZERİNE[57]

Lenin: secme eserler 4 DEVLET İKTİDARININ SOSYAL YAPISI, PERSPEKTİFLER VE TASFİYECİLİK ÜZERİNE

Lenin: secme eserler 4 PARTİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Lenin: secme eserler 4 TARTIŞMALI SORUNLAR Legal Parti ve Marksistler

Lenin: secme eserler 4 PARTİNİN DURUMU VE GÖREVLERİ ÜZERİNE

Lenin: secme eserler 4 REFORMİSTLERİN PLATFORMU VE DEVRİMCİ SOSYAL-DEMOKRATLARIN PLATFORMU

Lenin: secme eserler 4 BİRLİK YAYGARASIYLA BİRLİ⁄İN Çİ⁄NENMESİ ÜZERİNE[92]

Lenin: secme eserler 4 TROÇKİ’NİN TASFİYECİ GÖRÜSLERİ

Lenin: secme eserler 4 BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI SOSYALİST BÜRO ÜZERİNE VE TASFİYECİLER ÜZERİNE

Lenin: secme eserler 4 TARIM VE KÖYLÜ SORUNU SKVORZOV-STEPANOV’A MEKTUP

Lenin: secme eserler 4 BUGÜNKÜ HÜKÜMETİN (GENEL) TARIM POLİTİKASI SORUNU ÜZERİNE

Lenin: secme eserler 4 1908–1914 YILLARINDA ULUSAL SORUN

Lenin: secme eserler 4 ÜTOPİST KARL MARX VE PRATİK ROSA LUXEMBURG