ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | eserler 9

Eserler 9

PARTİ'YE YENİ ÜYE ALIM KOŞULLARI ÜZERİNE''''
V. M. Molotov'. İki Mektup
1
Molotov Yoldaşa
MK Plenumuna aşağıdaki önergemi sunmanızı rica ediyorum: Parti 'ye yeni üyeler alırken adaylık süresinin uzatılmasını son derece önemli görüyorum. Zinovyev'de* bu süre işçiler için altı ay">

 ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | eserler 9

Eserler 9

PARTİ'YE YENİ ÜYE ALIM KOŞULLARI ÜZERİNE''''
V. M. Molotov'. İki Mektup
1
Molotov Yoldaşa
MK Plenumuna aşağıdaki önergemi sunmanızı rica ediyorum: Parti 'ye yeni üyeler alırken adaylık süresinin uzatılmasını son derece önemli görüyorum. Zinovyev'de* bu süre işçiler için altı ay, diğerleri için bir yılolarak saptanmıştır. Ben altı aylk adaylık süresini sadece büyük sanayi girişimlerinde fiilen on yıldan az çalışmamış işçiler için olduğu gibi bırakmayı öneriyorum. Diğer işçiler -için birbuçuk yıl. köylÜıer ve kızıl askerler için iki yıl, tüm diğerleri"için ise üç yıl olarak saptanmalıdır. MK'nın ve Merkez Kontrol Komisyonu'nun OTtak rızasıyla özel istisnalara izin verilmelidir.


Ben, Zinovyev tarafından önerilen kısa süreleri değiştirmeden kabul etmeyi son derece tehlikeli buluyorum. Hiç kuşku yok ki bizde bü- yük sanayi anlamında en ufak ciddi eğitimden geçmemiş insanlar sürekli işçi olarak nitelenmektedir. çoğu zaman, lesadüfen ya da kısa süre için işçi durumuna gelmiş katıksız küçük-buıjuvalar işçi kategorisine giriyorlar. Tüm akıllı Beyaz Muhaftzlar kesinlikle, Partimizin sözde
proleter karakteri nedeniyle Parti'de küçük mülk sahibi unsurun, hem de kısa sürede üstünlük kazanmasına karşı bağışıkh olmamasına oynuyorIar. Ülkemizde egemen olan özensiz, sistemsiz çalışma tarzı sürerken, kısa adaylık süreleri gerçekte, adayların gerçekten bir ölçüde denenmiş komünistler olup olmadığı hakkında her türlü ciddi denetimin yokluğu anlamına gelecektir. 300.000 ila 400.000 Parti üyemiz varsa, bu sayı da aşın yüksektir, çünkü kesinlikle bütün veriler bugünkü Parti üyelerinin eğiıim düzeyinin yetersiz olduğunu göstermektedir. O nedenle ben adaylık süresinin uzatılmasında ve aynca Örgütlenme Bürosu'nun adaylık süresini boş bir formalite olmaktan çıkanp gayet ciddi bir deneme süresine dönüştürecek krnıulları hazırlamak ve sıkı biçimde uygulamakla görevlendirilmesinde özellikle ısrar ediyorum


Bu sorunu Parti Kongresi'nde özel bir dikkatle ele almak gerektiğine inanıyorum.
24 Mart 1922

2
Mololov Yoldaşa
Parti Kongresi'nde Parti'ye yeni üye alım koşulları sorunu
ele alınmadan önce okumaları için tüm M K üyelerine
vermesi ricasıyla


Yeni üyelerin Parti'ye alınması için adaylık süresi üzerine 25
Mart'taki Plenumda alınan kararı inceledikten sonra Parti Kongresi 'nde bu karara karşı itirazda bulunmak istiyorum. Fakat Parti Kongresine
katılamama endişesi taşıdığım için aşağıdaki açıklamalarımı
okumanızı rica ediyorum:

Şu an üyelerinin ezici çoğunluğu itibariyle Partimizin yeterince proleter olmadığına kuşku yoktur. Bunu kimsenin reddedemeyeceğini düşünüyorum ve istatistik temelinde yapılacak basit bir karşılaştırma bu iddiayı doğrulayacaktır. Savaştan beri Rusya'da fabrika işçileri eskisinden çok daha az proleter durumdadır, çünkü savaş sırasında fabrikalara askerlik hizmetinden kaçmak isteyenler girdiler. Bu herkesçe bilinen bir olgudur. Öte yandan şu anda Partimizin genelde ortalama olarak (üyelerinin muazzam çoğunluğunun seviyesi alındığında), gerçekten proleter bir önderlik için böyle zor bir anda, hele hızla bağımsız bir sınıf politikasına uyanan köylülüğün ezici üstünlüğü koşullarında gerekli olandan politik olarak çok daha az eğitimli olduğuna da kuşku
yoktur. Ayrıca bugün hükümet partisine katılma hevesinin son derece
büyük olduğu da gözönüne alınmalıdır. Proleter her şeye çok uzak
olan kimlerin Bolşeviklerin başarılarından etkilendiğini görrnek için
"Smena Vek"çilerin[lOll yazınsal ürünlerini gözönüne getirmek yeter.
Cenova Konferansı'nda yeni bir politik başarı elde edersek, proleter
herşeye doğrudan düşman ve küçük-burjuva unsurların Parti'ye akını
dev boyutta artacaktır. İşçiler için altı aylık bir adaylık süresi bu akını
hiçbir şekilde durduramayacakur, çünkü böyle kısa bir adaylık süresince
yapay davranmak kadar kolay bir şey yoktur, hele ki bizim koşullanmız
alıında birçok aydın ve yarı-aydın unsur için işçi olmak hiç
de zor olmayacaktır. Bütün bunlardan ben şu sonucu çıkarıyorum ve
Beyaz Muhafızların Partimizin proleter olmayan bileşimini hesaplıyor
olmaları benim gözümde bu sonucu pekiştirrnektedir ki, adaylık süresini
önemli ölçüde uzaunak zorundayız ve işçiler için adaylık süresi altı
ay olarak kalacak olursa, kendimizi ve başkalarını aldatmamak için,
"işçi" kavramını mutlaka, bu kavramın içine sadece, gerçekten de yaşayışları
sonucunda proleter psikolojiyi benimsemiş olmaıarı gerekenler girecek şekilde doldUOllak gerekmektedir. Bu psikolojiyi benimse·
rnek ise herhangi bir yan niyetle değil ekonomik ve sosyal varoluş biçimi
nedeniyle uzun yıllar fabrikada bulunmadan olanaksızdır.
Gözlerimizi gerçeğe kapamak istemiyorsak, bugün Parti'nin proleter
politikasının Parti'nin bileşimi tarafından değil, Parti'nin eski
muhafız kıtası denebilecek son derece ince katmanın muazzam, eksil·
memiş otoritesi tarafından belirlendiğini kabul etmek gerekir. Bu katman
içinde küçük bir iç mücadele, bu katmanın otoritesinin yok olmasa
bile zayıflamasına ve artık kararları bu katmanın belirleyernemesine
yetecektir.


O nedenle: i) bütün adaylık sürelerini uzatınak; 2) Adaylık süresinden
gerçekten geçmenin neleri içereceği, adaylık süresinden gerçekten
geçildiğini ve bu sürenin boş bir [onnalite olarak kalmamasını
denetlernek için somut ve pratik koşullann neler olması gerektiğini
özellikle ayrıntılı biçimde saptamak zorunludur; 3) yeni Parti üyelerinin
alımı hakkında karar verecek kurumlarda bir şartlı çoğunluk oluşturulmalıdır;
4) alım sadece İl Komitelerinin kararlanna değiL, aynı zamanda
Kontrol Komisyonlannın kararlarına da bağlı olmalıdır; 5) Partinin,
proleter politikayı tam bilinçle uygulayan komünist olmayan
Parti üyelerinden kurtulmasını kolaylaştıracak başka önlemler hazırlanmalıdır.
Parti için yeni bit genel temizlik önenniyorum, çünkü bunun
şu an pratikte uygulanamaz olduğuna inanıyorum, fakat Parti 'nin
fiilen temizlenmesi, yani mevcudunun azaltılması için herhangi bir yol
bulunmalıdır, ve bu konu üzerine düşünülürse, inanıyorum ki bir dizi
uygun önlem bulunabilecektir.


Eğer mümkünse, bu yazıyı okuyan MK üyelerinden, Halk Komiserıeri
Konseyi'nin sekreterlerinden birinin adresine kısa bir telefonograrnla
da olsa bana yanıt veımelerini rica ediyorum.
Lenin
26 Mart 1922