KÜTÜPHANE | LENIN

MÜCADELE BİRLİĞİ’NDEN SEN PETERSBURG İŞÇİLERİNE VE SOSYALİSTLERİNE

Sen Petersburg devrimcileri zor zamanlar geçiriyor. Hükümet">

KÜTÜPHANE | LENIN

MÜCADELE BİRLİĞİ’NDEN SEN PETERSBURG İŞÇİLERİNE VE SOSYALİSTLERİNE

Sen Petersburg devrimcileri zor zamanlar geçiriyor. Hükümet, bütün güçlerini, yeni doğmuş ve sağlamlığını öylesine sergileyen işçi sınıfı hareketini ezmek amacıyla yoğunlaştırmış gözüküyor. Tutuklamalar görülmemiş bir ölçekte yapılıyor ve cezaevleri de fazlasıyla doldurulmuş durumda. Erkeğiyle kadınıyla aydınlar ve işçi kitleleri alınıp götürülüyor ve sürgüne gönderiliyor. Hemen her gün, düşmanlarına hiddetle saldıran polis hükümetinin yeni kurbanlarının haberleri geliyor. Hükümet, Rus devrimci hareketi içerisindeki yeni akımın güçlenip ayağa kalkmasını engellemeyi kendisine amaç edinmiştir. Savcılar ve jandarmalar şimdiden Mücadele Birliği’ni paramparça etmekle övünmektedirler.

Bu övünme bir yalan. Mücadele Birliği, bütün saldırıya rağmen, sağlamlığını korumaktadır. Memnuniyetle ilan ederiz ki, toptan tutuklamalar işlevlerini yerine getiriyorlar – bunlar, düşen devrimcilerin yeri, taze enerjiyle, Rus proletaryasının ve Rusya’nın bütün halkının savunucularının saflarına katılmaya hazır yeni insanlar tarafından alındığından, işçiler ve sosyalist aydınlar arasında güçlü bir ajitasyon silahıdırlar. Özveri olmadan mücadele olamaz ve çarcı ‘başıbozukların’ vahşi saldırısına sakince cevap veriyoruz: Devrimciler öldü – yaşasın devrim!

Şimdiye kadar, artan saldırı, yalnızca Mücadele Birliği’nin belirli işlevlerinde geçici bir zayıflamaya, geçici bir görevli ve ajitatör eksikliğine neden olabilmiştir. Şu an hissettiğimiz ve bizi enerjilerini devrimci davaya adamak arzusunda olan bütün sınıf bilinçli işçilere ve bütün aydınlara çağrıda bulunmaya iten eksiklik budur. Mücadele Birliği’nin görevlilere ihtiyacı var. En sınırlandırılmışı bile olsa, devrimci faaliyetin herhangi bir alanında çalışmayı arzu eden bütün eğitim çevreleri ve bütün bireyler, Mücadele Birliği ile ilişkide olanları bilgilendirsin. (Herhangi bir grup böyle bireylerle ilişkiye geçemezse -ki bu çok zayıf bir olasılık- Rus Sosyal-Demokratları Yurtdışı Birliği aracılığıyla bunu sağlayabilir.) Her çeşit çalışma için insana gerek var ve devrimciler devrimci faaliyetin çeşitli yönleri üzerinde ne kadar tam bir biçimde uzmanlaşırlarsa, düşüncelerini yeraltı çalışmasının yöntemlerine ve onu gizleme yollarına ne kadar tam bir biçimde verirlerse, küçük, görülmeyen, belirli işlere ne kadar fedakârca yoğunlaşırlarsa, bütün iş o kadar güvenli olacak ve jandarmaların ve muhbirlerin devrimcileri bulması o kadar zor olacaktır. Hükümet, bir ajanlar ağıyla, hükümete karşı unsurların yalnızca varolan merkezlerini değil, olanaklı ve olası olanlarını da, önceden sarmıştır. Hükümet, devrimcilerin peşindeki uşaklarının faaliyetlerinin ölçeğini ve menzilini durmadan genişletiyor, tutuklananlara gözdağı verme, önlerine sahte ifadeler, sahte imzalar getirme, sahte belgeler yerleştirme vb., vb. aracılığıyla baskı yapmaya çalışan daha çok provokatör kullanarak yeni yöntemler geliştiriyor. Devrimci disiplinin, örgütlenmenin ve yeraltı faaliyetinin güçlenmesi ve gelişmesi olmadan, hükümete karşı mücadele olanaksız. Yeraltı faaliyeti ise, her şeyden önce, grupların ve bireylerin çalışmanın farklı yönlerinde uzmanlaşmalarını ve koordinasyon işinin de, mümkün olan en az üyeyle, Mücadele Birliği’nin merkezi grubuna verilmesini gerektirir. Devrimci çalışmanın yönleri son derece çeşitlidir. Kendilerinin kovuşturmaya uğramasına neden olmayacak biçimde işçilere seslenebilen ve yalnızca a deyip b ve c demeyi başkalarına bırakabilen yasal ajitatörler gereklidir. Yayın ve bildiri dağıtımcıları gereklidir. İşçi eğitimi çevreleri ve grupları için örgütleyiciler gereklidir. Bütün fabrikalardaki olayların eksiksiz bir resmini sağlayabilecek muhabirler gereklidir. Muhbir ve provokatörleri gözleyecek insanlar gereklidir. Gizli toplantı yerleri ayarlayacak insanlar gereklidir. Yayın dağıtacak, talimatları iletecek ve her türlü ilişkileri kuracak insanlar gereklidir. Bağış toplayıcılar gereklidir. Aydınlar ve hükümet görevlileri arasında, işçiler ve fabrika hayatı ile, idare ile (polis, fabrika müfettişleri, vb. ile) ilişkisi olan insanlar arasında çalışacak görevliler gereklidir. Rusya’nın farklı şehirleri ve diğer ülkelerle ilişki kurmak için insanlar gereklidir. Her çeşit yayının çoğaltılması için değişik yollar bulacak insanlar gereklidir. Yayınlar ve diğer şeylerle ilgilenecek insanlar gereklidir, vb., vb. Tekil kişi ya da tekil grup tarafından üstlenilen iş ne kadar küçük ve özgül olursa, üstlenenlerin işi her şeyiyle düşünüp layıkıyla yaparak başarısızlığa karşı en iyi biçimde önlem almaları olasılığı ve yeraltı çalışmasının bütün ayrıntılarını göz önünde tutarak jandarmaları kandırıp yanıltmak için olanaklı her araca başvurmaları olasılığı o kadar büyük olur; başarı o kadar çok güvenceye alınır; polis ve jandarmalar için devrimcilerin ve örgütleriyle bağlarının izini sürmek o kadar zor olur ve devrimci parti için de, kaybettiği görevlilerinin ve üyelerinin yerini, bir bütün olarak davaya zarar vermeden, doldurması o kadar kolay olur. Böylesine bir uzmanlaşmanın çok zor bir mesele olduğunu biliyoruz; zor, çünkü bireyin en üst düzeyde dayanıklılığını ve fedakarlığını gerektirir, insanın bütün gücünü, küçük, monoton, yoldaşlarla ilişkiden yoksun bırakan ve devrimcinin bütün hayatını acımasız ve katı bir gündelik düzene tabi kılan bir işe vermesini gerektirir. Ama ancak böyle koşullarda, Rusya’nın devrimci pratiğinin büyük adamları, en cesur görevleri, çok yönlü hazırlık için yıllar harcayarak, yerine getirmeyi başardılar ve Sosyal-Demokratların da önceki nesillerin devrimcilerinden daha az fedakar olmadıklarını kanıtlayacaklarından son derece eminiz. Ayrıca, sistemimizin öngördüğü ve bu dönem süresinde, çabalarını sunan bireyler ya da gruplar hakkında Mücadele Birliği’nin gereken bilgiyi toplayacağı ve deneme yoluyla onlara yapılacak iş vereceği hazırlık döneminin, enerjilerini devrimci çalışmaya adamak için can atan birçok insan için, çok zor bir dönem olacağının da farkındayız. Ama bu ön sınama olmadan, bugünkü Rusya’da devrimci faaliyet olanaksızdır.

Yeni yoldaşlarımıza bu çalışma sistemini önerirken, uzun bir tecrübe sonucu ulaştığımız bir görüşü, başarılı devrimci çalışmayı en iyi biçimde sağlayacağına derin bir şekilde inanarak, dile getiriyoruz.

Collected Works (Toplu Eserler), Progress Publishers, Moscow, 1977, c. 2, s. 323-351