KÜTÜPHANE | LENIN | Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

  SOVYET İKTİDARININ İKİ YILI

     
      BEDNOTA
[
61*] gazetesi en çok köylüler tarafından okunur. Sovyet iktidarının kurulmasının bu ikinci yıldönümünde">

KÜTÜPHANE | LENIN | Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

  SOVYET İKTİDARININ İKİ YILI

     
      BEDNOTA
[
61*] gazetesi en çok köylüler tarafından okunur. Sovyet iktidarının kurulmasının bu ikinci yıldönümünde, toprak sahiplerinden ve kapitalist baskıdan kurtarılmış olan emekçi milyonlarca köylüye selamlarımı sunmak ve bu kurtuluş konusunda birkaç söz söylemek istiyorum.

      Sermayenin egemenliğini alaşağı eden ve iktidarı emekçi halkın ellerine veren sovyet iktidarı, benzersiz ve inanılmaz güçlüklerle uğraşmak zorundadır.

      Şu anda bütün dünyanın kapitalistleri ve toprak sahiple-' ri ile birleşmiş bulunan Rus toprak sahipleri ve kapitalistleri, sovyet iktidarını yoketmek için hâlâ çılgınca girişimlerde bulunuyorlar. Bu iktidarın getirdiği örnekten korkuyorlar, bütün dünyanın işçilerinin sevgisini ve desteğini kazanaca' ğından korkuyorlar.

Ülke içerisindeki tertiplerde, Çekoslovak kuvvetlerine rüşvet dağıtmada, Sibirya'ya, Arşangel'e, Kafkasya'ya, Güney Rusya ve Petrograd yakınlarına yabancı birlikler çıkarmada, Kolçak'a, Denikin'e, Yudeniç'e ve öteki çarcı generallere yardım için yüzmilyonlarca ruble harcamaktadır bütün ülkelerin savaş anlaşmalarından milyarları biriktiren kapitalistleri sovyet hükümetini devirme çabası içinde akla gelen her yöntemi kullanmaktadır.

      Ama bütün bunlar boşuna. Sovyet hükümeti, savaşın neden olduğu ölçüsüz acılara, ablukaya, açlığa, yokluğa, ulaştırma sistemindeki bozukluğa ve genel ekonomik başıbozukluğa karşın, bütün bu eşi görülmedik ve akılalmaz güçlüklerin üstesinden gelerek dimdik ayakta durmaktadır.

      Rusya'daki sovyet iktidarı şimdiden bütün dünya işçilerinin desteğini kazanmış bulunuyor.
Halkı, bolşevizmden ve sovyet iktidarından sözetmeyen bir tek ülke yok.

      Kapitalistler sonu gelmez bir biçimde iftiralar ve karalamalar yağdırarak, ondan öfkeyle ve kudurmuş bir kinle sözetmekteler. Ama bu kin onları ele veriyor, ve işçi yığınları sırtlarını eski liderlere çeviriyor ve sovyet iktidarını destekler hale geliyorlar.

      Düşmanın Rusya üzerine saldırısının yüklediği ezici ve acılı yüke karşın sovyet iktidarı bütün dünyada zafer kazanmıştır - her yerde emekçi halkın sempatisinin daha şimdiden bizden yana olması anlamında zafer kazanmış bulunmaktadır.

      Sovyet iktidarının dünya ölçüsündeki zaferi güvence altına alınmaktadır. Bu zafer yalnızca bir zaman sorunudur.

      Savaşın ve ekonomik altüst oluşun yarattığı akılalmaz sıkıntılara, korkunç açlığa ve güçlüklere karşın sovyet iktidarı niçin böylesine sağlam ve dayanıklıdır?

      Çünkü bu bizzat emekçi halkın, milyonlarca işçi ve köylünün iktidarıdır.

      İşçiler devlet gücünü ellerinde tutuyorlar. İşçiler milyonlarca emekçi köylüye yardım ediyorlar.
      Sovyet hükümeti toprak sahiplerini ve kapitalistleri alaşağı etmiş bulunuyor ve halkı, bunların egemenliklerini yeniden kurma girişimlerine karşı kararlı bir biçimde savunuyor.

      Sovyet hükümeti,
büyük çoğunluğu oluşturan emekçi köylülere, (sayfa 180) yoksul ve orta köylüye elinden gelen her türlü yardımı yapıyor.

      Sovyet hükümeti, kulakların, köylerdeki parababalarının, mülk sahiplerinin, vurguncunun, çalışmadan zenginleşmek isteyen herkesin, halkın sefaleti ve açlığı üzerinde semirmek isteyen herkesin dizginlerini sımsıkı ellerinden tutmaktadır.

      Sovyet hükümeti emekçi halkın yanında, vurguncunun, mülk sahibinin, kapitalistin ve toprak sahiplerinin karşısındadır.

      Sovyet iktidarının dünya ölçüsündeki gücünün, kararlılığının ve yenilmezliğinin kaynağı da budur.

      Bütün dünyada onlarca ve yüzlerce milyon işçi ve köylü, toprak beylerinin ve kapitalistlerin ellerinde baskı görüyor, horlanıyor ve soyuluyor. Eski devlet aygıtı, ister bir krallık, ister bir "demokratik" (sahte demokratik) cumhuriyet olsun, sömürücülere yardımcı olmakta ve işçileri baskı altında tutmaktadır.

      Her ülkede onlarca ve yüzlerce milyon işçi ve köylü bunu biliyor; bunu görüyor ve günlük yaşamlarında bunu yaşıyorlar. Emperyalist savaş dört yıl sürdü; onmilyonlarca insan öldürüldü ve sakat bırakıldı. Ne için? Kapitalist yağmasının bölüşülmesi için, pazarlar, kârlar, sömürgeler ve bankaların gücü için.

      İngiliz-Fransız emperyalist yağmacıları Alman emperyalist yağmacılarını yendiler. Her geçen gün ne mal olduklarını -hırsızlar, soyguncular, halkın sefaletiyle semiren, zayıf uluslara zalimlik eden, emekçi halkın sömürücüleri olduklarını- sergilediler.

      İşte bu yüzden sovyet iktidarının desteği dünyanın işçileri ve köylüleri arasında genişlemektedir.

      Sermayeye karşı şiddetli ve çetin savaşım, Rusya'da zaferle başlatıldı. Şimdi de bütün ülkelere yayılıyor.

      Bu savaşım, Dünya Sosyalist Cumhuriyetinin zaferi ile son bulacaktır.

      Bednota, n°
478, 7 Kasım, 1919
      İmza: Lenin

     
KURUCU MECLİS SEÇİMLERİ VE PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ