KÜTÜPHANE | LENIN | Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

YAKLAŞAN YIKIM VE BU YIKIMI ÖNLEMENİN YOLLARI
(PARÇA)

DEVRİMCİ DEMOKRASİ VE DEVRİMCİ PROLETARYA


      Bugünkü Rusya'da">

KÜTÜPHANE | LENIN | Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

YAKLAŞAN YIKIM VE BU YIKIMI ÖNLEMENİN YOLLARI
(PARÇA)

DEVRİMCİ DEMOKRASİ VE DEVRİMCİ PROLETARYA


      Bugünkü Rusya'da, demokrasi, gerçekten devrimci olmak için, proletarya ile sıkı sıkıya birleşmeli, tek devrimci sınıf olarak sonuna değin götürdüğü savaşımda onu desteklemelidir.

      Görülmemiş bir genişlikteki yaklaşan bir yıkımı önleme yollarının incelenmesinin götürdüğü sonuç, işte budur.

      Savaş öylesine yaygın bir bunalım doğurdu, halkın maddi ve manevi güçlerini o derecede gerdi, tüm güncel toplumsal örgütlenmeye öylesine sert darbeler indirdi ki, insanlık şu seçenek karşısına konmuş bulunuyor: ya yokolmak, ya da, daha yüksek bir üretim biçimine elden geldiğince hızlı ve köktenci bir biçimde geçmek için, yazgısını en devrimci sınıfın eline vermek.

Birçok tarihsel nedenler yüzünden -Rusya’nın büyük gerikalmışlığı, savaştan çıkan özel güçlükler, çarlığın aşın bozulmuşluğu, 1905 geleneklerinin olağanüstü canlılığı-, Rusya'daki devrim, öbür ülkelerdeki devrimi geride bıraktı. Devrim, Rusya’nın, siyasal rejimi bakımından, birkaç ayda ileri ülkelere yetişmesi sonucunu verdi.

      Ama bu yetmez. Savaş, acımasızdır. O, sorunu amansız bir sertlikle koyar: ya yokolmak ya da iktisadi bakımdan da, ileri ülkelere yetişmek ve onları geçmek...

      Bu, olanaklıdır; çünkü büyük sayıda ileri ülkenin hazır deneyi, teknik ve kültürlerinin edinilmiş sonuçları gözlerimizin önünde bulunuyor. Avrupa'da savaşa karşı büyüyen protesto hareketinde, bütün ülkelerde yükselen işçi devrimi havasında manevi bir destek buluyoruz. Bizi uyaran, bizi dürten şey, emperyalist savaş zamanındaki olağanüstü bir devrimci demokratik özgürlüktür.

      Yokolmak, ya da son hızla ileriye doğru atılmak. Tarih, sorunu işte böyle koyuyor.

      Ve böyle bir anda, proletaryanın köylülük karşısındaki tutumu, eski bolşevik ilkeyi, durumun buyurduğu gibi değiştirerek, doğruluyor: köylülüğü burjuvazinin etkisinden çekip çıkarmak. Devrimin kurtuluşunun güvencesi, sadece ve sadece buradadır.

      Köylülük, küçük-burjuva yığının en kalabalık öğesidir.

      Sosyalist-devrimcilerimiz ile menşeviklerimiz, gerici bir rol yüklenmiş bulunuyorlar: köylülüğü burjuvazinin etkisi altında tutmak, onu proletarya ile değil, ama burjuvazi ile bir koalisyona götürmek.

      Devrim deneyi, yığınları çabuk eğitir. Ve sosyalist-devrimciler ile menşeviklerin gerici siyaseti, iflas eder: onlar her iki başkent sovyetlerinde de yenilmişlerdir.[37*] Her iki demokratik küçük-burjuva partide de "sol" muhalefet büyüyor. 10 Eylül 1917 günü, Petrograd sosyalist-devrimciler konferansı, proletarya ile ittifaka doğru eğinim gösteren ve burjuvazi ile ittifakı geri çeviren sol sosyalist-devrimcilere üçte-ikilik bir çoğunluk kazandırdı.

      Sosyalist-devrimciler ile menşevikler, burjuvazi ve demokrasi kavramlarının, burjuvazi tarafından öylesine sevilen karşılıklılığını benimsiyorlar. Ama, aslında, bu karşılıklılık, metreler ile kilogramlar arasında bir karşılaştırma(sayfa 69) yapmak kadar saçmadır.

      Demokratik bir burjuvazi olabilir, burjuva bir demokrasi olabilir: bunu yadsımak için, ekonomi politikte olduğu gibi, tarihte de kara bir bilgisizlikte olmak gerekir.

      Sosyalist-devrimciler ile menşeviklerin, sözgötürmez bir olguyu, yani burjuvazi ile proletarya arasında küçük-burjuvazinin bulunduğu olgusunu maskelemek için, bu yapmacık karşılıklılığa gereksinmeleri vardı. Küçük-burjuvazi, toplumsal ve iktisadi durumu bakımından, burjuvazi ile proletarya arasında zorunlu olarak duraksar.

      Sosyalist-devrimciler ile menşevikler, küçük-burjuvaziyi, burjuvazi ile ittifaka doğru götürürler. Tüm "koalisyon"larının, tüm koalisyon hükümetinin, Kerenski'nin, bu tipik yarı-kadetin tüm siyasetinin özü, işte budur. Altı devrim ayında, bu siyaset tamamen iflas etti.

      Kadetler bayram ediyorlar: işte görüyorsunuz, devrim başarısızlığa uğradı, devrim ne savaşın üstesinden gelebilir, ne de iktisadi durgunluğun.

      Bu, yanlıştır. Başarısızlığa uğrayanlar kadetler ve menşevikler ile birlikteki sosyalist-devrimcilerdir; çünkü Rusya'yı altı ay boyunca bu blok (bu ittifak) yönetti: bu altı ay içinde iktisadi durgunluğu bu blok ağırlaştırdı, askerî durumu karıştırıp daha da güç bir duruma bu blok getirdi.

      Burjuvazinin sosyalist-devrimciler ve menşevikler ile kurduğu ittifakın başarısızlığı ne kadar tam olursa, halkın gözü o kadar çabuk açılacaktır. Halk, doğru çözümü; yoksul köylülüğün, yani köylülerin çoğunun, proletarya ile ittifakını o kadar kolay bulacaktır.

      10-14 Eylül 1917
      1917 Ekimi sonlarında,
      "Priboy" Yayınları tarafından
      broşür olarak yayınlanmıştır.

DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ