KÜTÜPHANE

REVİZYONİZM">

KÜTÜPHANE

REVİZYONİZM, REFORMİZM, OPPORTUNİZM, LİBERALİZM

Lenin: Marx-Engels-Marksizm MARKSİZM VE REVİZYONİZM
Bernstein
, bir zamanların bu Ortodoks marksisti, en gürültülü bir biçimde ve Marx'ı en maksatlı değişikliklerle ifade ederek, Marx'ın revizyonu ile, revizyonizm ile ortaya çıkarak bu eğilime kendi adını verdi. Rusya'da bile —ülkenin ekonomik geriliği ve sertliğin izlerinin ağırlığı altında olan köylü nüfusun çoğunlukta olması nedeniyle— marksist olmayan sosyalizm, doğal olarak hepsinden daha uzun süre yerini korumakta ve gözlerimizin önünde revizyonizme dönüşmektedir.
      Marx-öncesi sosyalizm yenilmiştir. Artık savaşımı kendi bağımsız tabanı üzerinde yürütmüyor, marksizmin genel tabanı üzerinde, revizyonizm olarak yürütüyor. Öyleyse, gelin, revizyonizmin ideolojik içeriğini inceleyelim

"Eleştiri Özgürlüğü" Ne Demektir?
Eleştiri özgürlüğü", hiç kuşkusuz, günümüzün en moda sloganı ve tüm ülkelerde sosyalistler ve demokratlar arasındaki tartışmalarda en sık kullanılan slogandır.Aslında da, bugünkü uluslararası sosyal-demokrasi [3*] içerisinde bu iki eğilimin oluşmuş olduğu, kimse için bir sır değildir. Bu iki eğilim arasındaki çatışma kimi zaman alev alev parlamakta, kimi zaman da "ateşkes kararlarının" heybetli külleri altında sönmeye yüz tutmakta ve içten içe yanmaktadır. "Artık eskimiş doğmacı" marksizme karşı "eleştirel" bir tutum benimseyen bu "yeni" eğilimin özü, Bernstein tarafından yeterli açıklıkta sunulmuş ve Millerand tarafından sergilenmiş bulunmaktadır.
TEORİK MÜCADELENİN ÖNEMİ KONUSUNDA ENGELS
"Dogmacılık, doktrincilik" "partinin kemikleşmesi
-düşüncenin zincire vurulmasının sonucu olan kaçınılmaz ceza-" bunlar Raboçeye Dyelo'daki "eleştiri özgürlüğünün" şövalyece savunucularının silaha sarıldıkları düşmanlardır.

muhalefet uzerine
 

KapayiŞ KonuŞMasi
Marx'tan revizyonist tarzda alıntı yapmak nedir? Marx'tan revizyonist tarzda alıntı yapmak, belirli bir çağın somut koşullarıyla bağıntısından koparılmış Marx'ın tek tek tezlerinden
alıntılara atıf yoluyla Marx'ın bakış açısını tahrif etmektir.

Lenin: Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar Revizyonistler, "sıçramalara" ilişkin ve işçi sınıfı hareketinin ilke olarak eski toplumun tümüne karşı düşman olduğuna ilişkin tüm düşünceleri lafebeliği olarak görürler. Bunlar, reformları sosyalizmin kısmen gerçekleştirilmesi olarak görürler.
    YENi iSKRA ÖRGÜTLENME SORUNLARINDA OPORTÜNiZM Kautsky'nin şu sonuca varmasinda hiç de yadirganacak bir şey yoktur: "Bütün ülkelerdeki revizyonizm, biçim ve ton bakimindan çeşitlilik göstermekle birlikte, örgütlenme sorununda birbirinin tipkisidir; belki de başka hiç bir sorunda bu benzeyişi göstermemektedir." Kautsky de bu alandaki temel ortodoks ve revizyonist eğilimleri, "tiksinti verici" sözün yardimiyla tanimliyor: bürokrasiye karşi demokrasi

Lenin: II. Enternasyonalin İflası

"İKtİSadİ ÇÖZÜMleme" GÖRÜNÜŞÜ Altinda Burjuvazİ KarŞIsinda...

MarksİZmİN OportÜNİStler Tarafindan AlÇAltilmasi

Burjuva Demokrasİ Ve Proleter Demokrasİ

---

Lenin: secme eserler 4 TARTIŞMALI SORUNLAR Legal Parti ve Marksistler
Reformizm genelde, insanların kendilerini eski, egemen sınıfın ana temellerini ortadan kaldırmayı gerektirmeyen değişiklikler için, bu temellerin korunmasıyla bağdaştırılabilir değişiklikler için ajitasyonla sınırlamalarından ibarettir

Lenin: secme eserler 4 TROÇKİ’NİN TASFİYECİ GÖRÜSLERİ

Tarihin yine Tasfiyeci tarzda çarpıtılması. İkinci ile üçüncü aşama arasındaki fark, reformizm ve oportünizm savunmasını gizliden gizliye buraya taşımak için icat edilmiştir

-----

Sinif SavaŞIminin LİBeral Ve Marksist AnlayiŞI

LİBeralİZm Ve Demokrasİ Arasindakİ BoŞAnma

Kautsky Marx'i Nasil Siradan BİR LİBeral Durumuna DÖNÜŞTÜRÜYor

Lenin: secme eserler 4 PARTİMİZDEKİ “BİRLEŞME KRİZİ

Lenin: Enternasyonalist Sözlerin Gerisine Gizlenen Sosyal-Şovenist Siyaset

Lenin ne yapmali 1

Lenin: Sosyalizm ve Savaş MENŞEVİKLER VE BOLŞEVİKLER

Karl Marx ÖĞRetİSİNİN TarİHsel Yazgisi

BİR KEZ DAHA "İFTİRACILAR", BiR KEZ DAHA "ALDATMACILAR"

Lenin: Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri

Demokrasİ UĞRuna MÜCadelenİN ÖNcÜSÜ Olarak İŞCİ Sinif

Lenin: Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

Lenin: Sosyalizm ve Savaş II. ENTERNASYONALİN ÇÖKÜŞÜ

Lenin: Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

Anarsizm mi Sosyalizm mi?