KÜTÜPHANE

 Meksika Devrimci Halk Ordusu: Marksizm-Leninizm Geçerliliğini Yitirmedi

KÜTÜPHANE

 Meksika Devrimci Halk Ordusu: Marksizm-Leninizm Geçerliliğini Yitirmedi

(kaynak:PDPR-EPR - tarih: 09.02.2004 )
 Meksika Devrimci Halk Ordusu: Marksizm-Leninizm Geçerliliğini Yitirmedi

Meksika ve Dünya Haklarına, Ulusal ve Uluslararsı Basına Kardeşler, Yoldaşlar
Burada sunduğumuz kararlar Birinci Ulusal Kongremiz süresince yaptığımız tartışmaların ve kolektif değerlendirmelerin ortak sonuçlarıdır. Dünyada ve Meksika’da

kapitalizmin şu anda içinde bulunduğu durumu çözümlemek, sosyalizm mücadelesinde devrimci bir alternatifi oluşturmak ve ortaya çıkan gelişmeleri anlamak için en uygun

aracın Marksist-Leninist ideoloji olduğunu düşünüyoruz. Devrimci pratik içinde çözümlemelerimizin sonuçlarını gözden geçirerek, Marksizm-Leninizm’in bilimsel bir dünya

görüşü ve ideoloji olarak geçerliliğini koruduğunu söylüyoruz. Kapitalist gelişmenin farklı ekonomik, politik ve toplumsal özelliklerinin belirlediği ulusal gerçekliğimizin

çözümlenmesine dayanarak sonuçta sosyalist devrimin ülkemiz için tarihsel bir zorunluluk olduğuna karar verdik. Tarihsel amaçlarımızı gerçekleştirebilmemiz için tüm halkın

katılımının temel ilke olduğu ve bu amaçlara katkısı olan farklı mücadele biçimlerinin kullanıldığı Uzun Süreli Halk Savaşı çizgisini politikamız olarak kabul ediyoruz.

Halkımızın en acil gereksinimlerini çözme mücadelesi de ancak bütünlüklü bir sosyalist devrim projesinin bir parçası olduğu sürece anlamlıdır.

Tüm bunlardan dolayı:
1-PDPR-EPR, şu an içinde bulunduğumuz aşamada proletaryanın tarihsel amaçlarını gerçekleştirmek için Uzun Süreli Halk Savaşını temel politik çizgi olarak kabul eder ve

Meksika’nın özel koşullarında sosyalizmin inşasını ve proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirmek için politik iktidarın alınması hedefini önüne koyar
2-PDPR-EPR, günümüzde Meksika’da neoliberal programların sürdürücüsü Vicente Fox hükümetinin şahsında cisimleşen kapitalizme karşı mücadelenin temel görev

olduğunu ilan eder.
3- PDPR-EPR, işçi sınıfının illegal devrimci partisi Yoksul Halkın Birliği Partisi’nin (PROCUP-PDLP) tarihsel devamıdır.
4-PDPR-EPR, dünya görüşü ve ideolojisi olarak marksizm-leninizmi ve leninist örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliği kabul eder.
5-PDPR-EPR, esasen bir komünist partisidir.
6-PDPR-EPR, parçası olduğu ve devrimci bir parti olarak temel aldığı proletarya enternasyonalizmi ilkesini kabul eder.
7-PDPR-EPR, partinin arınma süreci boyunca alınan önlemleri (hırsızlık yapanların, ihanet edenlerin, yozlaşanların ve mücadeleyi yüzüstü bırakıp gidenlerin azledilmesi,

ihraç edilmesi ve yaptırımlara gidilmesi) onaylar.
8-PDPR-EPR, emperyalizme karşı ideolojik mücadelede yeniden biçimlenen uluslararası komünist direniş hareketinin bir parçasıdır.
9-PDPR-EPR, bir dünya görüşü olarak marksizm-leninizm’e dayanan ve kapitalizme karşı sosyalizm için savaşan devrimcilerin birliği için mücadele verir.
10-PDPR-EPR, oportünizm ve reformizm gibi sahte devrimci alternatiflere karşı ideolojik mücadeleyi sürdürür.
11-PDPR-EPR, partimizin kaynağını oluşturan kitleler içindeki varlığını geliştirmeye devam eder.
12-PDPR-EPR, partimizin politik ve askeri karakterini bir kez daha vurgular.
13-PDPR-EPR, partimizin en yetkili yüksek organının kongre olduğunu belirtir.
14- PDPR-EPR, devrimci demokratik ilerici örgütlerin ilkeler temelindeki birliğini destekler.
15- PDPR-EPR, durumu idare etmek için yapılan geçici birliklerde olduğu gibi karaçalmalar üzerine yanlış bir birlik kurulmaması gerektiğini düşünmektedir. Gerçek bir birlik

ve devrimin zaferi yalnızca gerçekçi yaklaşımlarla kurulabilir.

Biz bugün Meksika halkının artan yoksulluğu ve yoğun olarak sömürülmesi anlamına gelen neoliberal projenin sürdürücüsü Fox hükümetinin temsil ettiği Meksika

burjuvazisine karşı savaşta devrimci bir parti olarak halkımızın temel mücadele aracı olmayı hedefliyoruz. İçinde yaşadığımız sistemin kökten değişimi için halkımız ve halk

örgütlerinin mücadele sürecinde bir araya gelmelerini; parti ve ordumuza katılmalarını; Birinci Ulusal Kongremizde sunulan alternatiflerle kendilerini özdeşleştirmelerini;

devletten, oportünizmden ve reformizmden bağımsız bir şekilde örgütlenmelerini; devrimcileri savunmalarını ve korumalarını istiyoruz.

Proleter Yoldaşlarımız İçin!
Kazanma kararlılığıyla!
Sosyalist devrim İçin!
Ya Zafer Ya Ölüm!
Halk Savaşıyla EPR Kazanacak!
Halkın Demokratik Devrimci Partisi-
Merkez Komitesi
Devrimci Halk Ordusu- Genel
Komutanlığı (PDPR-EPR)
Meksika Cumhuriyeti, 15 Şubat 2001.