KÜTÜPHANE

 Nepal Komünist Partisi (Maoist)’nin Politikalarına Kısa Bir Bakış

KÜTÜPHANE

 Nepal Komünist Partisi (Maoist)’nin Politikalarına Kısa Bir Bakış

(kaynak:www.cpnm.org - tarih: 16.04.2004 )
Nepal Komünist Partisi (Maoist)’nin Politikalarına Kısa Bir Bakış

-Prachanda
NKP (Maoist), Başkanı


İdeoloji ve Nihai Hedef


İyi bilinmektedir ki, Nepal Proletaryasının politik temsilcisi NKP(Maoist)’nin temel ilkesi Marksizm-Leninizm-Maoizm’dir. Nihai hedefi de sosyalizm ve komünizmdir. Bu hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalırken Parti, somut koşulların somut tahlili temelinde politikalarını esnek bir şekilde yaşama geçirmektedir. Parti, özellikle, ilkelerinin yaratıcı bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşırken ideolojik boyutta dogmatizm ve ampirizme karşı duraksız mücadele vermektedir. Bu bilimsel anlayışa göre, Parti, Nepal halkının anti-feodal ve anti-emperyalist demokratik devrimine liderlik ederken, kendine özgü fikirler bütünü olarak “Prachanda Yolu”nu sentezlemiştir. Prachanda Yolu “21, yy.da Demokrasinin Gelişimi” yeni önerisi ile birlikte komünist harekete ustalık ve yaratıcılık bağlamında yeni bir boyut kazandırmıştır. NKP (Maoist)’nin bu ustalık ve yaratıcılığı anlamakta başarısız olanlara ve olaylara hala eski pencereden bakanlara karşı tavırsız kalması mümkün değildir.

Politik Strateji

Nepal tarihinin ve ekonomik, politik, kültürel özelliklerinin incelenmesi temelinde Parti, feodal üretim ilişkilerinin ve emperyalist sömürü ve müdahaleciliğin Nepal’in gelişmesinin önünde temel engeller olduğu sonucuna varmıştır. Parti, üretici güçlerin gelişmesinin ve Nepal halkının ilerlemesinin ancak feodal üretim ilişkilerinden kurtulmakla mümkün olacağı düşüncesinden emindir. Bu nedenle, Parti’nin temel politik stratejisi Nepal halkını demokratik devrim yoluyla feodalizm ve emperyalizmden kurtarmaktır. Halk Savaşı’nın askeri stratejisi tam olarak bu politik stratejinin başarılmasına dayanmaktadır.

Politik Taktikler veya Acil Politikalar

Uluslararası durum ve ülke içinde hakim güçler dengesi altında Parti oldukça esnek politik taktikler peşinde koşmaktadır. Bu bağlamda bir yuvarlak masa konferansı, geçici hükümet ve Kurucu Meclis seçimleri Parti tarafından önerilen minimum politik taktiklerdir. Kurucu Meclis tarafından yapılacak yeni bir anayasa bile gerçekte Nepal halkının mutlak haklarını kurumsallaştırabilecektir. Herhangi bir kimsenin, Nepal halkının kendi kaderini ve geleceğini tayin edebileceği bu azami demokrasi modeline karşı bir itirazı olmamalıdır.

Bu esnek taktik hat temelinde Parti, eski rejimle iki kez görüşmelerde bulunmuştur. Fakat her ikisinde de ispatlanmıştır ki, eski rejim politik bir çözüm aramamakta, komplo ve gericilik peşinde koşmaktadır.

Yeni bir anayasa oluşturmak için Kurucu Meclisi hedefleyen azami demokratik yöntemin eski rejim tarafından ret edilmesi rejimin halka değil, silahlara, orduya ve teröre dayandığını göstermektedir

Nepal’deki 53 yıllık politik gelişmeler tekrar tekrar göstermektedir ki, monarşi halkın demokratik hakları için temel engel konumundadır. Sekiz yıllık halk savaşı, rezil Narayanhiti saray katliamı ve 4 Ekim 2002’deki gerici yöneliş krala ve monarşiye karşı Nepal halkının nefret ve öfkesini doruğa çıkarmıştır. Cumhuriyetçi taleplerin şimdi genel kitlenin talebi haline gelmesinden ürken saray katliamından sonra ortaya çıkmış sahte monarşi kesinlikle Kurucu Meclis önerisine karşı çıkmaktadır. Amerikan emperyalizmine taviz vererek, ona yaltaklanarak Nepal ve Nepal halkı üzerinde jenosit politikalarını sürdürmek boş bir çabadır. Komplo olarak uluslararası toplumu aldatmak ve feodal askeri diktatöryasını sürdürmek için eski rejim Nepal halkının büyük ve tarihi demokratik hareketini “terörizm” olarak nitelendirmektedir. Parti, Amerikan emperyalizminin Güney Asya’daki hegemonyasını sürdürmede bir piyon haline gelen eski feodal Nepal rejiminin yanlış ve komplocu propagandalarına karşı uluslararası toplumu dikkatli olmaya çağırmaktadır. Bu bağlamda Parti bir kez daha aşağıdaki asgari politika ve programlara bağlılığını ifade eder:

- Parti, ülkedeki mevcut krize ilerici bir politik çözüm yolu olarak hala yuvarlak masa konferansını, geçici bir hükümeti ve yeni bir anayasa için Kurucu Meclis seçimlerini asgari politik öneri olarak ileri sürmektedir.

- Parti Kurucu Meclis aracılığıyla cumhuriyetçi bir devleti kurumsallaştırmak istemekte ve özgür ve adil bir seçimde Nepal halkının tercihinin cumhuriyetten yana olacağına inanmaktadır.

- İki ideoloji, iki ordu ve iki devletin olduğu koşullarda Parti Birleşmiş Milletler Kurumları ve Uluslararası insan hakları örgütlerinin denetimi altında Kurucu Meclis seçimlerini gerçekleştirmek için her iki ordunun da dağıtılmasına razıdır.- Yeni anayasanın içeriği şöyle olacaktır:

(a) Politik açıdan

Halkın mutlak egemenliği; laik devlet; halkın en yüksek temsilci kurumu olarak temsilciler meclisi; birleşmiş ulusal ordunun yeniden örgütlenmesi; self-determinasyon hakkıyla birlikte ulusal ve bölgesel otonomi; halkın taleplerine uygun anayasal değişiklikler veya düzeltmeler; çok partili yarışın garanti edilmesi, periyodik seçimler, yetişkinlere oy hakkı, ifade ve basın özgürlüğü dahil olmak üzere hukuk düzeni, temel hakların sağlanması, kadınlar ve baskı altındaki gruplar için özel haklar (örn. baskı altında tutulan kastlar); vb.

(b) Ekonomik açıdan

“Toprak ekenin” ilkesi altında toprağın adil yeniden bölüşümü için devrimci toprak reformları; kendine yeten ulusal endüstri politikası; ulusal sermayenin geliştirilmesi; Ulusal kaynakların düzgün kullanılması için entegre ulusal bir politikanın oluşturulması; vb.

(c)Sosyal açıdan

Rüşvet, kaçakçılık ve vurgunculuğa karşı etkili bir cezalandırma mekanizmasının geliştirilmesi; istihdam merkezli, ulusal ve bilimsel eğitim sisteminin geliştirilmesi; evrensel sağlık hizmeti; yoksul, muhtaç, çocuk ve yaşlılar için devlet koruması; kadınlara ve ayrımcılık uygulanan her türlü gruba karşı her türlü sömürünün, ayrımcılığın ve onursuz davranışın sona erdirilmesi; asgari ücretin ve endüstriyel yönetimde işçilerin katılımının garanti altına alınması; entelektüel ve akademik özgürlükle, mesleki hakların sağlanması; feodal ve emperyalist gerici kültürün yerine demokratik ve bilimsel kültürün geliştirilmesi; entegre edilmiş ulusal altyapı gelişim planları; tam istihdam sağlanması; sınıf ve kitle örgütlerinin taleplerinin sağlanması: vb.

(d) Dış politika açısından

- Bütün ülkelerle dostane ilişkiler sürdüren bağımsız dış politika (Panchasheel’in ilkeleri temelinde; örn. barış içinde bir arada bulunmanın beş ilkesi) ve bağlantısızlık.

- Geçmişten kalan eşitliği bozan bütün anlaşmaların feshi ve yeni bir temelde yeni anlaşma ve sözleşmelerin kabulü.

- Ekonomik, politik, kültürel, tarihi ve coğrafi ilişkilerdeki özgünlüğü dikkate alarak komşu Hindistan ve Çin’le doğal kaynakların kullanımı, ticaret ve ulaşım alanlarında karşılıklı işbirliği temelinde iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek.

Şurası kesindir ki, bu acil politikalar, ülkede devam eden iç savaşa barışçı ve ilerici bir çözüm için en esnek, en demokratik yöntemler durumundadır. Bununla birlikte halkın bütün güvenini ve desteğini kaybeden eski rejim emperyalizmin askeri desteğini alarak halk üzerinde çıplak bir askeri terör uygulamaktadır. Bu bağlamda Parti, halkın cumhuriyetçi mücadelesi için otokratik monarşiye karşı ülke içinde ve dışındaki bütün demokratik güçlerin dayanışmasına büyük önem vermektedir. Dolayısıyla Parti, bütün ilgili çevrelerden, Nepal halkının demokratik mücadelesine destek vermelerini talep etmektedir.

12 Ocak 2004