KÜTÜPHANE | İÇİNDEKİLER

felsefe uzerine 

Felsefenin Başlangıç İlkeleri

İ Ç İ N D E K İ L E R
Georges Politzer">

KÜTÜPHANE | İÇİNDEKİLER

felsefe uzerine 

Felsefenin Başlangıç İlkeleri

İ Ç İ N D E K İ L E R
Georges Politzer, Georges Cogniot
Önsöz, Maurice Le Goas
Yayıncıların Önsözü [Editions Sociales]
BİRİNCİ KISIM FELSEFE SORUNLARI
GİRİŞ
I. Felsefeyi Niçin Öğrenmeliyiz?
II. Felsefe Öğrenmek Zor Bir Şey midir?
III. Felsefe Nedir?
IV. Materyalist Felsefe Nedir?
V. Materyalizm ile Marksizm Arasındaki İlişkiler Nelerdir?
VI. Burjuvazinin Marksizme Karşı Kampanyalari
BIRINCI BÖLÜM. - Felsefenin Temel Sorunu
I.
Felsefe Öğrenmeye Nasıl Başlamalıyız?
II.
Evreni Açıklamanin İki Biçimi
III. Madde ve Ruh
IV. Madde Nedir? Ruh Nedir?
V. Felsefenin Temel Sorusu ya da Sorunu
VI. İdealizm ya da Materyalizm
İKİNCİ BÖLÜM. - İdealizm
I. Ahlaki İdealizm ve Felsefi İdealizm
II. Berkeley'in İdealizmini Niçin Öğrenmeliyiz?
III. Berkeley'in İdealizmi
IV. "İdealist" Uslamlamanın Sonuçları
V. İdealist Kanıtlar
1. Ruh Maddeyi Yaratır
2. Dünya Bizim Düşüncemiz Dışında Mevcut Değildir
3. Şeyleri Yaratan Bizim Fikirlerimizdir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Materyalizm
I. Niçin Materyalizmi Öğrenmemiz Gerekir?
II. Materyalizm Nereden Gelir?
III. Materyalizm Nasıl ve Niçin Gelişti?
VI. Materyalistlerin İlkeleri ve Kanıtları Nelerdir?
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Kim Haklı: İdealist mi, Materyalist mi?
I. Sorunu Nasıl Koymalıyız?
II. Dünyanın Yalnızca Bizim Düşüncemizde Varolduğu Doğru mudur?
III. Şeyleri Bizim Fikirlerimizin Yarattığı Doğru mudur?
IV.
Ruhun Maddeyi Yarattığı Doğru mudur?
V.
Materyalistler Haklıdırlar ve Bilim Onların İddialarını Tanıtlar
BESINCI BÖLÜM. -
Üçüncü Bir Felsefe Var mıdır? Bilinemezcilik
I.
Niçin Üçüncü Bir Felsefe?
II.
Bu Üçüncü Felsefenin İleri Sürdüğü Kanıtlar
III. Bu Felsefe Nereden Geliyor?
IV. Vardığı Sonuçlar
V.
Bu "Üçüncü" Felsefe Nasıl Çürütülür?
VI. Vargı
İKİNCİ KISIM FELSEFİ MATERYALIZM
BIRINCI BÖLÜM. - Madde ve Materyalistler
I. Madde Nedir?
II.
Birbirini İzleyen Madde Teorileri
III. Materyalistlere Göre Madde Nedir?
IV. Uzay, Zaman, Hareket ve Madde
V. Vargı
IKINCI BÖLÜM. - Materyalist Olmak Ne Demektir?
I. Teori ile Pratiğin Birliği
II. Düşünce Alanında Materyalizm Yanlısı Olmak Ne Demektir?
III. Pratikte Nasıl Materyalist Olunur?
a) Sorunun Birinci Yönü
b) Sorunun İkinci Yönü
IV. Vargı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - Materyalizmin Tarihi
I. Bu Tarihi Öğrenme Zorunluluğu
II. Marksizm-Öncesi Materyalizm
1. Yunan Antikçağı
2. İngiliz Materyalizmi
3. Fransa'da Materyalizm
4. 18. Yüzyıl Materyalizmi
III. İdealizm Nereden Gelir?
IV. Din Nereden Gelir?
V. Marksizm-Öncesi Materyalizmin Değerleri
VI.
Marksizm-Öncesi Materyalizmin Yanlışları
ÜÇÜNCÜ KISIM METAFİZİĞİN İNCELENMESİ
TEK BÖLÜM. - "Metafizik Yöntem" Nedir?
I. Bu Yöntemin Temel Özellikleri
1. Metafizik Yöntemin Birinci Temel Özelliği: Özdeşlik İlkesi
2. Metafizik Yöntemin İkinci Temel Özelliği: Şeylerden Ayırma (Tecrit)
3. Üçüncü Temel Özellik: Sonsuz ve Aşılmaz Bölmeler
4. Dördüncü Temel Özellik: Karsitlarin Karşı Karşıya Konması
II. Özet
III.
Metafizik Doğa Anlayışı
IV.
Metafizik Toplum Anlayışı
V. Metafizik Düşünce Anlayışı
VI. Mantık Nedir?
VII.
"Metafizik" Sözcüğünün Açıklaması
DÖRDÜNCÜ KISIM DİYALEKTİĞİN İNCELENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM. - Diyalektiğin İncelenmesine Giriş
I. Hazırlayıcı Uyarılar
II. Diyalektik Yöntem Nereden Doğmuştur?
III. Diyalektik, Uzun Zaman Niçin Metafizik Yöntemin Baskısı Altında Kaldı?
IV. 18. Yüzyıl Materyalizmi Niçin Metafizikti?
V. Diyalektik Materyalizm Nasıl Doğdu: Hegel ve Marx
IKINCI BÖLÜM. - Diyalektiğin Yasaları. Birinci Yasa: Diyalektik Değişme
I. Diyalektik Hareketten Ne Anlaşılır?
II. "Diyalektik İçin Kesin, Mutlak, Kutsal Hiçbir Şey Yoktur"
III. Süreç
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. - İkinci Yasa: Karşılıklı Etki
I. Süreçlerin Zincirleme Sıralanışı
II. 19. Yüzyılın Büyük Buluşları
1. Canlı Hücrenin ve Gelişiminin Bulunuşu
2. Enerjinin Dönüşümünün Bulunuşu
3. İnsanda ve Hayvanlarda Evrimin Bulunuşu
III. Tarihsel Gelişme ya da Sarmal (Spiral) Gelişme
IV. Vargı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. - Üçüncü Yasa: Çelişki
I. Yasam ve Ölüm
II. Şeyler Kendi Karşıtlarına Dönüşür
III. Olumlama, Yadsıma ve Yadsımanın Yadsınması
IV. Durumu Gözden Geçirelim
V. Karşıtların Birliği
VI. Sakınılacak Yanlışlar
VII. Diyalektiğin Pratik Sonuçları
BEŞİNCİ BÖLÜM. - Dördüncü Yasa: Niceliğin Niteliğe Dönüşmesi ya da Sıçramalı İlerleme Yasası
I. Reformlar mı Devrim mi?
II. Tarihsel Materyalizm
1. Tarih Nasıl Açıklanır?
2.
Tarih İnsanlarin Eseridir
BEŞİNCİ KISIM TARİHSEL MATERYALİZM
BİRİNCİ BÖLÜM. - Tarihin Devindirici Güçleri
I.
Sakınılması Gereken Yanlış Bir Düşünce
II.
"Toplumsal Varlık" ve Bilinç
III. İdealist Teoriler
IV.
"Toplumsal Varlık" ve Yaşam Koşulları
V. Sınıf Savaşımları, Tarihin Devindiricisi
İKİNCİ BÖLÜM. -
Sınıflar Nereden Gelir, Ekonomik Koşullar Nereden Gelir?
I. Birinci Büyük İşbölümü
II. Toplumun Sınıflara İlk Bölünüşü
III.
İkinci Büyük İşbölümü
IV. Toplumun Sınıflara İkinci Bölünüşü
V. Ekonomik Koşulları Belirleyen Şey
VI. Üretim Tarzları
VII.
Uyarılar
ALTINCI KISIM DIYALEKTIK MATERYALIZM VE IDEOLOJILER
TEK BÖLÜM. - Diyalektik Yöntemin İdeolojilere Uygulanması
I. Marksizm İçin İdeolojilerin Önemi Nedir?
II.
İdeoloji Nedir? (İdeolojik Etken ve İdeolojik Biçimler)
III.
Ekonomik Yapı ve İdeolojik Yapı
IV. Doğru Bilinç ve Yanlış Bilinç
V. İdeolojik Etkenlerin Etki ve Tepkisi
VI. Diyalektik Tahlil Yöntemi
VII. İdeolojik Savaşımın Zorunluluğu
VIII. Vargı
Adlar ve Kavramlar Dizini

G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri>>>