KÜTÜPHANE

 Dünya Yağmur Ormanları Hareketi

KÜTÜPHANE

 Dünya Yağmur Ormanları Hareketi

(kaynak:Porto-Alegre - tarih: 20.02.2006 )
Dünya Yağmur Ormanları Hareketi,
Mumbai-Porto Alegre Orman İnisiyatifi

Mumbai'de düzenlenen 2004 Dünya Sosyal Forumu'nda bir araya gelen ve orman sorunlarının esasında politik ve sosyal sorunlar olduğuna, ormanlık bölgede yaşayan insanların küreselleşmeden (ve küreselleşme yoluyla gelen ticari ve ekonomik liberalizasyondan) giderek daha fazla etkilendiklerine inanan birçok katılımcı, ormanları korumayı ve halkın ormanlar üzerindeki haklarını garanti altına almayı hedefleyen küresel bir hareket yaratmanın zorunluluğu üzerinde görüş birliğine vardı. Hareketin, üzerinde inşa edileceği ilkeler üzerinde mutabakata varıldı ve 'Mumbai Orman İnisiyatifi-İlkeler bildirgesi' adı ile gruplar arasında dolaştırıldı.

1 yıl sonra, bu grup ve 2005 Dünya Sosyal Forumu'nun bazı katılımcılar Brezilya'nın Porto Alegre kentinde buluştular ve Mumbai Orman İnisiyatifi Bildirgesi'ni tartıştılar. Tartışmaların sonucu olarak, aşağıdaki ilkeler temelinde Mumbai-Porto Alegre Orman İnisiyatifi'ni kurdular:

1-Yerliler ve ormanda yaşayan ve hayati ihtiyaçlarını ormandan karşılayan diğer ormana bağlı topluluklar, bu ormanların gerçek koruyucuları ve idarecileri olup, ormanlar üzerinde devredilemez haklara sahiptirler.
2-Ormanların korunması ve himayesi bu hakların güvence altına alınmalarını gerektirir.
3-Yerliler ve ormana bağlı yaşayan diğer topluluklar dahil olmak üzere orman halkları tarafından, ormanlar üzerinde sosyal kontrol için, toplulukların sosyo-ekolojik ve ekonomik ihtiyaçlarına uygun mekanizmalar geliştirilecek ve bu mekanizmalar dünyanın farklı yerlerindeki toplulukların farklı kültürel görünümlerine uygun olarak farklı şekiller alacaktır.
4-Ormanların idari mekanizmalarına katılım ve ormanların yetiştirilmesi konularında kadınların tarihsel rolleri ve pozitif katkıları tanınmalı ve karar verme süreçlerine katılımları garanti altına alınmalıdır.
5-Hükümetler, orman idari topluluğunun çalışmalarına yönelik kolaylaştırıcı ortamlar hazırlamalıdırlar.
6-Hükümetler, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yasalar ve politikalar oluşturma konusunda güvence vermelidirler.
7-Ormanlardan elde edilen ürünlerden ve olanaklardan geniş çaplı olarak yararlanan toplum, ormanları idare etme ve koruma konusunda kendi gücü oranında toplulukları desteklemelidir.
8-Ulusal ve uluslar arası düzlemde, ormanların himayesine ve orman halklarının haklarının korunmasına yönelik faaliyet yürüten NGO'lar ve diğer sivil toplum örgütleri, ormanı idare etmek ve sorumluluk alma konularında halk inisiyatifine karşı destekleyici bir rol üstlenmelidirler.
9-Bizler, orman halklarının haklarını ve çıkarlarını etkileyen ve hak ve çıkarlarına zarar veren faaliyetlere NGO'lar ve diğer sivil toplum örgütlerine karşıyız.
10-Ormansızlaştırmaya veya daraltmaya ve orman topluluklarının yerlerinden edilmelerine ve geçim araçlarının değişimine yol açacak endüstriyel amaçlı (kereste, kütük) kesimler ve sözde gelişim ve koruma projeleri kabul edilemez.
11-bizler, Dünya Bankası, İMF, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası sermaye kuruluşlarının, ormanları ve orman halklarını etkileyebilecek, politik ve projesel anlamdaki her türlü müdahalelerine karşıyız.
12-Şirketler, hükümetler, uluslar arası kuruluşlar ve bazı NGO'lar tarafından doğanın ve ormanların metalaştırılması kabul edilemez.


Bu "ilkleler bildirgesi" orman sorunları üzerinde yerel, ulusal ve uluslar arası düzlemde çalışan bireyler, gruplar ve hareketler arasında küresel bir dayanışmayı inşa etme sürecini başlatmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır. Hepinizin bu sürece katılımını dilemekteyiz.

Porto-Alegre 30. 01. 20005

Kaynak: www.wrm.org.uy/Ülkede Özgür Gündem
Çeviren: Zeynel Polat